Zeytinyağı ve pancar yaprağı tüketin

Kalp sağlığınızı korumaya, mutfağınızı düzenlemeyle başlayın. Sağlığınız için dolabınızda mutlaka bulunması gereken besinlerin başında sarımsak, pancar yaprağı ve zeytinyağı geliyor.

Zeytinyağı ve pancar yaprağı tüketin

Sağ­lı­ğı­nı­zı ka­zan­mak ve ko­ru­mak için ilk ve en önem­li mü­ca­de­le­yi mar­ket­te ver­me­niz ge­re­ki­yor. Ka­si­ye­rin be­de­li­ni he­sap­la­ya­rak tor­ba­nı­za dol­dur­duk­la­rı, as­lın­da sağ­lı­ğı­nı­zı ne ka­dar önem­se­di­ği­ni­zi gös­te­rir. Evi­niz­de yük­sek ka­lo­ri­li ya da sağ­lı­ğı­nı­zı teh­dit eden yi­ye­cek­ler yok­sa ge­ce uya­nıp ken­di­ni­zi mut­fak­ta bul­du­ğu­nuz­da, ya bir şey ye­me­den ya da bir di­lim el­ma yi­ye­rek ya­ta­ğı­nı­za ge­ri dö­ner­si­niz. Kalp sağ­lı­ğı­nız söz ko­nu­su ol­du­ğun­da da ay­nı şey ge­çer­li­dir. Kal­bi ko­ru­mak için en baş­ta doğ­ru bes­len­mek ge­re­kir. Kalp sağ­lı­ğı­nı önem­se­yen­le­re fay­da­la­rı is­pat­lan­mış yi­ye­cek­ler­le do­lu lis­te­miz iş­te şöy­le:

ZEY­TİN­YA­ĞI

An­ti­ok­si­dan yö­nün­den zen­gin zey­tin­ya­ğı bu özel­li­ği ile kö­tü ko­les­te­rol se­vi­ye­si­ni dü­şü­rür­ken kalp kri­zi ve felç ris­ki­ni azal­tı­yor. Zey­tin­ya­ğın­dan bek­le­di­ği­niz fay­da­yı el­de et­mek için her gün iki ye­mek ka­şı­ğı tü­ket­me­niz
ye­ter­li.

PAN­CAR YAP­RA­ĞI

Pan­car yap­ra­ğı po­tas­yum içe­ri­ği sa­ye­sin­de kan ba­sın­cı­nı­zı den­ge­le­me­ye yar­dım­cı olu­yor. Bek­le­di­ği­niz fay­da­yı el­de et­mek için her gün piş­miş bir bar­dak pan­car yap­ra­ğı tü­ket­me­niz ye­ter­li.

BİT­TER Çİ­KO­LA­TA

Me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dı­rı­cı et­ki­si dı­şın­da kalp sağ­lı­ğı­nı­zı ko­ru­ma­ya da yar­dım­cı olan bit­ter çi­ko­la­ta­da bu­lu­nan fla­vo­nol­ler, da­mar­la­rın ra­hat­la­ma­sı­na ve ka­nın in­cel­me­si­ne se­bep ola­rak kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rür.

SA­RIM­SAK

Her gün bir diş sa­rım­sak tü­ket­mek kalp has­ta­lık­la­rın­dan ko­run­ma­ya yar­dım­cı olur. Sa­rım­sak, kan da­mar­la­rı­nı es­ne­tip da­mar­lar­da plak olu­şu­mu­nu en­gel­ler ve ko­les­te­rol olu­şu­mu­nun önü­ne ge­çer.

EL­MA

El­ma­da yak­la­şık 5 mg lif bu­lu­nu­yor ki bu mik­tar, tek ba­şı­na gün­lük ih­ti­ya­cı­mı­zın dört­te bi­ri­ni kar­şı­la­ma­ya ye­ti­yor. Her gün bir el­ma ye­mek kalp krizi riskini ve ko­les­te­rol se­vi­ye­si­ni dü­şü­rü­yor.

Bir cevap yazın

pancar yaprağı, zeytinyağı,