Her zaman zayıf kalmak için akşam yemeğini atlayın

Saat 17.00’den sonra yemek yemeyi keserseniz hücre onarımı ve gençleşmeyi sağlayan iki hormonunuz tam kapasite çalışır. Bu işin gençlik kısmı, sağlık tarafıysa hep zayıf kalmaktan uyku sorunlarının düzelmesine kadar bir dizi “güzelliği” içeriyor.

Her zaman zayıf kalmak için akşam yemeğini atlayın

Tek­no­lo­ji­de­ki iler­le­me­ler, be­sin­le­re çok ko­lay ula­şa­bil­me ve ha­re­ket­siz­lik, şiş­man­lık gi­bi bir sal­gın has­ta­lı­ğın da or­taya çık­ma­sı­na ne­den olu­yor. Or­ta­la­ma ya­şam sü­re­si üze­ri­ne de bun­ca iler­le­me­ye rağ­men ne­ga­tif bir fak­tör ola­rak şiş­man­lık hâ­lâ et­ki­si­ni gös­te­ri­yor.

Tarz de­ğiş­ti­rin

İç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya, “Bu­gün dün­ya­nın en uzun ya­şa­yan in­san­la­rı­nın hep da­ha za­yıf olan­lar ol­duk­ları­nın far­kı­na va­ra­bi­li­yo­ruz. Za­yıf kal­ma­yı ba­şar­mak ay­nı za­man­da uzun bir öm­rün ga­ran­ti­si ola­bi­lir mi? Ba­şa ge­le­bi­le­cek her­han­gi bir ka­za sa­yıl­maz­sa, evet za­yıf kal­mak öm­rü uzat­ma­nın bir yo­lu sa­yı­la­bi­lir” di­yor. Ka­ya, ar­tık di­yet ya­pa­rak ka­lı­cı za­yıf­la­ma­nın ba­şa­rı­la­ma­dı­ğı­nı, ka­lı­cı za­yıf­la­ma için en önem­li yak­la­şı­mın ya­şam tar­zı­nı de­ğiştir­mek ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çi­zi­yor.

Dr. Ay­ça Ka­ya ya­şam tar­zı­nı de­ğiş­tir­mek için uy­gu­la­na­bi­lir bir yön­tem ola­rak ak­şam ye­me­ği­nin at­lan­ma­sı­nı öne­rirken, ak­şam ye­me­ği at­lan­dı­ğın­da vü­cut­ta olan de­ği­şik­lik­ler ko­nu­sun­da bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı:

Vü­cut­ta hüc­re ona­rı­mın­da ve genç­leş­me­de en önem­li iki hor­mon olan growth ve me­la­to­nin ak­şam aç­lı­ğın­da da­ha çok sal­gı­la­nı­yor. Bu iki hor­mon uy­ku­da vü­cu­du ona­rı­yor, hüc­re­sel ba­kı­mı sağ­lı­yor. Genç­leş­mek için kul­la­nı­lan yüksek ma­li­yet­li bü­yü­me hor­mo­nu ak­şam ye­me­ği at­la­na­rak vü­cu­da ma­li­yet­siz sal­gı­lat­tı­rı­la­bi­lir.

Gün­lük ka­lo­ri tü­ke­ti­mi­nin yüz­de 14’ten azı­nı ak­şam ye­me­ği ön­ce­sin­de al­mak cid­di me­ta­bo­lik ve kan şe­ke­ri kon­tro­lü sağ­lı­yor.

Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­mak ka­lo­ri kı­sıt­la­ma­sı ve ki­lo ver­mek için atı­la­cak en önem­li adım­lar­dan bi­ri­dir.

Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra şe­ker bom­ba­sı olan mey­ve ye­mek vü­cu­da faz­la­dan in­sü­lin sal­gı­la­tı­yor ve faz­la in­sü­lin hız­lı yaş­lan­dı­rı­yor.

Ak­şam ye­me­ği at­lan­dı­ğın­da uy­ku­lar da­ha dü­zen­li olu­yor. Sin­di­rim için har­ca­ya­ca­ğı ça­ba­yı vü­cut ken­di­ni ona­rım için har­cıyor.

Sos­yal­leş­me ara­cı ol­mak­tan çı­ka­rın

Her ne ka­dar gün­lük ya­şan­tı­da ak­şam ye­me­ği ay­nı za­man­da bir sos­yal­leş­me ve tüm ai­le fert­le­ri­nin bir ara­ya gel­di­ği bir pay­la­şım gi­bi gö­rül­se de da­ha faz­la za­man kay­bet­me­den bu alış­kan­lık­tan vaz­geç­mek ge­re­ki­yor.

Müm­kün­se her gün akşam yemeğini atlayın

Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­ma­yı müm­kün­se her gün ya­pın. Bu du­rum­da çok iyi ki­lo kon­tro­lü sağ­lar­sı­nız. Haf­ta­da en az iki gün ya­pa­bil­di­ği­niz­de ise or­ta­la­ma ki­lo kon­tro­lü ile iyi bir me­ta­bo­lik iyi­leş­me el­de eder­si­niz. Ak­şam ye­me­ği­ni at­lamak ka­lı­cı ki­lo kay­bı­nın ve genç­leş­me­nin en önem­li anah­ta­rı ola­bi­li­r’­’ di­yen iç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ak­şam ye­me­ğinin müm­kün­se sa­at beş­ten ön­ce ye­nil­me­si­ni ve ak­şam ye­me­ği ye­nil­dik­ten son­ra hiçbir şey ye­nil­me­mesi­ni öne­ri­yor.

Açlık oyunlarına karşı

Aç­lık duy­gu­su ya­şan­dı­ğın­da bu du­ru­mu şe­ker­siz bit­ki çay­la­rı ile gi­derin” di­yen Dr. Ka­ya, “Sa­at ba­şı içi­le­cek bu şekil­de­ki sı­cak çay­lar hem sin­di­ri­mi ra­hat­la­tır hem ba­ğır­sak­la­rı yu­mu­şa­tır hem de tok­luk duy­gu­su ve­rir. İlk gün­ler­de çok acı­kıl­dı­ğın­da 1 tat­lı ka­şı­ğı bal­la tat­lan­dı­rıl­mış süt içi­le­bi­lir. Süt hem lak­tik asit se­vi­ye­si­ni yük­sel­tir vü­cu­du gev­şetir hem de aç­lık­ta te­mel ge­rek­si­nim olan şe­ke­ri vü­cu­da ve­ri­r” no­tu­nu da dü­şü­yor.

Bir cevap yazın

zayıflamak,