Verem mo­dern ya­şam­la be­ra­ber in­san­lı­ğı teh­dit ediyor

Ve­rem (Tüberküloz), top­lum­da dü­şük ya­şam ka­li­te­siy­le iliş­ki­len­diril­se de son yıl­lar­da her ke­sim­de yay­gın­la­şı­yor. Bu du­ru­ma en çok mo­dern ha­yat ko­şul­la­rı­nın ze­min ha­zır­la­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor an­cak ço­cuk­luk ça­ğın­da ve­rem aşı­sı ol­ma­mak­da risk oluşturuyor.

Verem mo­dern ya­şam­la be­ra­ber in­san­lı­ğı teh­dit ediyor

Yaşam stan­dart­la­rı yük­sek olan ve dü­zen­li spor ya­pan ki­şi­ler­de bi­le ve­rem mik­ro­bu gö­rül­me­ye baş­la­dı. Tüberküloz ol­duk­ça sin­si iler­le­yen ve ken­di­ni bel­li za­man­lar­da ha­tır­la­tan önem­li bir sağ­lık so­ru­nu ol­du­ğu­nu dö­nem dö­nem ha­tır­la­tı­yor. Cen­tral Hos­pi­ta­l’­dan Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Mü­bec­cel Ak­man, ve­rem hak­kın­da bi­lin­me­si ge­re­ken­le­ri ve te­da­vi yön­tem­le­ri­ni an­la­tı­yor.

Ve­rem, en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı ölüm­ler ara­sın­da dün­ya­da 2. sı­ra­da yer alı­yor. Dün­ya­da yak­la­şık 1 yıl­da 7-8 mil­yon ki­şi ve­rem mik­ro­bu yü­zün­den has­ta­la­nı­yor ve bu has­ta­la­rın yak­la­şık 2 mil­yon ka­da­rı ve­rem yü­zün­den ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Ve­re­me se­bep olan en önem­li fak­tör myco­bac­te­ri­um tu­ber­cu­lo­sis ola­rak ad­lan­dı­rı­lan mik­rop­tur. Bu mik­rop so­lu­num yo­luy­la ak­ci­ğe­re gir­dik­ten son­ra, kan ve lenf yar­dı­mıy­la tüm vü­cu­da ko­lay­lık­la ya­yı­lı­yor. Ve­rem da­ha ön­ce eko­no­mik se­vi­ye­si dü­şük ül­ke­ler­de da­ha sık gö­rü­lür­ken gü­nü­müz­de ise mo­dern ha­yat bu­na ze­min ha­zır­lı­yor.

Ve­rem mik­ro­bu sağ­lık­lı bir ki­şi­ye ök­sür­me, hap­şır­ma, ne­fes al­ma ve ko­nuş­ma yo­luy­la bu­la­şı­yor. Ça­tal, ka­şık, kı­ya­fet gi­bi nes­ne­ler, cin­sel yol­la ve kan ile bu­laş­ma­sı müm­kün de­ğil. Ve­rem­de en önem­li ko­nu mik­ro­ba kar­şı ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı. Bu mik­rop­tan ko­run­mak için ço­cuk­luk ça­ğın­da ve­rem aşı­sı olun­ma­lı. Sağ­lık­lı bes­le­nil­me­li, dü­zen­li spor ya­pıl­ma­lı ve ge­nel vü­cut te­miz­li­ği­ne dik­kat edil­me­li. Aşı­rı yo­rul­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı, uy­ku dü­ze­ni­ni bo­za­cak et­ken­ler­den de ka­çı­nıl­ma­lı. Her yıl dü­zen­li ola­rak ak­ci­ğer fil­mi çek­ti­ril­me­li­dir. Gü­neş gör­me­yen ru­tu­bet­li yer­ler­de ola­bil­di­ğin­ce az za­man ge­çi­ril­me­li. Ofis or­ta­mın­da­ki ha­va­lan­dır­ma sis­tem­le­ri­nin ça­lı­şı­yor ol­ma­sı ge­re­kir. Ve­rem ki­şi­de yük­sek ateş, hal­siz­lik, iş­tah­sız­lık, ter­le­me, gö­ğüs­te ağ­rı, ku­ru ya da bal­gam­lı ök­sü­rük, ki­lo kay­bı gi­bi be­lir­ti­ler ile ken­di­ni gös­te­ri­yor.

Verem hastalığın yeni silahı fıstık

Fıs­tık­ta­ki ar­gi­nin ami­no asi­di, ve­re­me sa­vaş açı­yor. 30 gram fıs­tık­ta 1 gram ar­gi­nin bu­lu­nu­yor. Gün­de 1 gram ar­gi­nin­le ve­rem ilaç­la­rı­nı alan has­ta­lar­da ve­re­me ne­den olan mik­ro bak­te­ri­ler yok olu­yor.

Bir cevap yazın

Tüberküloz, Verem,