Uzun Ömrün Sırrı Akdeniz Mutfağı

Ye­mek­le­rin ge­ne­lin­de zey­tin­ya­ğı kul­la­nı­lan Ak­de­niz mut­fa­ğı has­ta­lık­la­rı ko­vu­yor. Bu böl­ge­nin yemek kül­tü­rü genç­leş­ti­ren ve dinç tu­tan özel­lik­le­riy­le sağ­lık­lı yaşa­mın ka­pı­la­rı­nı ara­lı­yor.

Uzun Ömrün Sırrı Akdeniz Mutfağı

Beslenme şekillerinin en sağlıklısı akdeniz mutfağı

En sağ­lık­lı bes­len­me mo­de­li ola­rak se­çi­len Ak­de­niz ti­pi bes­len­me; zey­tin­ya­ğı, seb­ze, mey­ve, ba­lık, ta­hıl, ku­ru­bak­lagil açı­sın­dan zen­gin; kır­mı­zı et, süt ve süt ürün­le­ri açı­sın­dan fa­kir bir mo­de­li oluş­tu­ru­yor. Ak­de­niz ti­pi bes­len­me­de po­sa, yağ asi­di, komp­leks kar­bon­hid­rat içe­ri­ği yük­sek doy­muş yağ, ko­les­trol, ba­sit kar­bon­hid­rat içe­ri­ği­nin dü­şük oldu­ğu­nu be­lir­ten Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mer­ve Gü­lü­nay; “Ak­de­niz böl­ge­sin­de ya­şa­yan in­san­lar­da sağ­lık­lı bes­len­me şe­kil­le­ri­nin et­ki­siy­le kalp-da­mar has­ta­lı­ğı, di­ya­bet, obe­zi­te ve kan­ser gi­bi has­ta­lık­lar di­ğer böl­ge­le­re gö­re da­ha az gö­rü­lü­r” de­di, şöy­le de­vam et­ti:

Ak­de­niz mut­fa­ğın­da pey­nir çe­şit­le­ri özel­lik­le de ke­çi sü­tün­den ya­pı­lan­la­rı vaz­ge­çil­mez­dir. Çiğ seb­ze­ler, ba­ha­rat­lar­la süs­len­miş sa­la­ta­lar mut­la­ka Ak­de­niz böl­ge­si sof­ra­sın­da yer alır. Mey­ve çe­şit­le­ri tü­ke­ti­mi faz­la ol­du­ğun­dan vi­ta­min mi­ne­ral açı­sın­dan zen­gin bes­len­me mo­de­li ha­kim­dir. En çok tü­ke­ti­len be­sin gru­bu olan ta­hıl­la­ra bu böl­ge­de de olduk­ça faz­la yer ve­ril­mek­te­dir. Ak­de­niz böl­ge­sin­de ya­şa­yan in­san­lar gün­lük al­dı­ğı ener­ji­nin yüz­de 60-65’i­ni kar­bonhid­rat kay­nak­lı alır­lar.

Bu böl­ge­de az su bol ta­hıl­la ya­pı­lan çor­ba­lar yük­sek be­sin içe­ri­ğiy­le sof­ra­la­rın vaz­ge­çil­me­zi­dir. Et az mik­tar­da kul­lanı­lır. Doy­muş yağ tü­ke­ti­mi sı­nır­lı­dır. Bu yüz­den kalp has­ta­lık­la­rı­nın en az gö­rül­dü­ğü böl­ge­dir. Ya­pı­lan araş­tır­malar­da zey­tin­ya­ğı­nın ağ­rı ke­si­ci, ateş dü­şü­rü­cü özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra ro­ma­tiz­ma ile ba­şa çık­tı­ğı ve kalp-da­mar sağ­lığı­nı ko­ru­du­ğu gö­rül­müş­tür. Ak­de­niz böl­ge­sin­de ya­şa­yan in­san­la­rın zey­tin­ya­ğı tü­ke­ti­mi sa­ye­sin­de alz­he­imer ris­kinin azal­dı­ğı, kalp kri­zi ris­ki­ne ya­ka­lan­ma ola­sı­lık­la­rı­nın düş­tü­ğü ka­nıt­lan­mış­tır.

Bir cevap yazın

Akdeniz Mutfağı, beslenme, Diyet,