Uyku sağlıklı ve iyi yaşamın anahtarıdır

Dü­zen­li ve sağ­lık­lı uy­ku ha­ya­tı­mı­zı sağ­lık­lı bir şe­kil­de sür­dü­re­bil­me­miz için çok önem­li.

Uyku sağlıklı ve iyi yaşamın anahtarıdır

Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç, “Uy­ku si­zi sağ­lık­lı tu­tan en önem­li fonk­si­yon­la­rın­dan bi­ri­dir. Bir ye­ni­len­me, tamir, ba­kım ve ona­rım sü­re­ci­dir. Siz mı­şıl mı­şıl uyur­ken dev­re­ye gi­ren bin­ler­ce sü­reç, sa­ba­ha ka­dar ade­ta arı gi­bi ça­lı­şa­rak bir ön­ce­ki gü­nün yıp­ran­ma­la­rı­nı gi­de­rir, bo­zul­ma­la­rı­nı dü­zel­tir. İyi ve sağ­lık­lı bir ya­şa­mın anah­ta­rı­dı­r” dedi.

Uyku bor­cu­nu­zu za­ma­nın­da öde­yin

“Her za­man ay­nı sa­at­te ya­ta­ğı­nı­za gir­me­ye­bi­lir­si­niz. Her za­man 7-8 sa­at­lik alış­tı­ğı­nız o do­ğal uy­ku sü­re­si­ni ta­mam­laya­ma­ya­bi­lir­si­niz. Eğer bun­lar ‘za­man za­ma­n’ olu­yor­sa önem­li de­ğil­di­r” di­yen Enç şun­la­rı söy­le­di: “Ye­mek ka­çamak­la­rı eg­zer­siz tem­bel­lik­le­ri­niz ol­du­ğu gi­bi uy­ku so­run­la­rı­nız ve­ya ka­ça­mak­la­rı­nız da ola­cak­tır.

Böy­le du­rum­lar­da uy­ku bor­cu­nu­zu en kı­sa za­man­da öde­me­ye ba­kın. Za­ma­nın­da öder­se­niz bey­ni­niz ve be­de­ni­niz da­ha ça­buk to­par­la­nır. Uy­ku bor­cu kre­di bor­cu gi­bi­dir, uzat­ma­ya gel­mez, fa­iz­ler bi­rik­tik­çe öden­me­si güç­le­şir.”

Ha­fif bes­le­nin

En ra­hat bir uy­ku uyu­ya­bil­mek için dik­kat edil­me­si ge­re­ke­ni de şöy­le açık­la­dı: “Kah­ve­yi, ça­yı azal­tın, ka­fe­ini kı­sıtla­yın, si­ga­ra iç­me­yin, gün­düz da­ha çok sı­vı tü­ke­tin, yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce sı­vı al­ma­yı ke­sin ge­ce ba­şu­cu­nu­za bir bar­dak su koy­ma­yı ih­mal et­me­yin ve da­ha ha­fif bes­le­nin. Özel­lik­le yağ­lı, ba­ha­rat­lı, gaz ya­pı­cı gı­da­lar­dan uzak durun.”

Bir cevap yazın

sağlık, uyku,