Uyku apnesi hayati riske yol açıyor

Top­lum­da sık gö­rü­len uy­ku ap­ne­si­nin has­ta­lık ol­du­ğun­dan ço­ğu­mu­zun ha­be­ri yok. Oy­sa ge­ce uy­ku­mu­zu on­lar­ca, hat­ta yüz­ler­ce kez bö­le­bi­len tı­ka­yı­cı uy­ku ap­ne­si be­ra­be­rin­de felç ve kalp kri­zi­ni ge­ti­ri­yor.

Uyku apnesi hayati riske yol açıyor

Sabah­la­rı yor­gun uya­nı­yor, gün için­de sü­rek­li uyu­ma is­te­ği mi his­se­di­yor­su­nuz? Dik­kat ek­sik­li­ği­ni­ze unut­kan­lık ve sık ka­za­lar eş­lik edi­yor, iş­ye­rin­de ya da okul­da per­for­man­sı­nı­zın gi­de­rek düş­tü­ğün­den mi ya­kı­nı­yor­su­nuz? Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Doç. Dr. Cey­da Kı­rı­şoğ­lu De­mir, so­ru­nun ne­de­ni­nin tı­ka­yı­cı uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek “Her yaş­ta gö­rü­le­bi­len an­cak 40 yaş üze­ri er­kek­ler­de ve me­no­poz son­ra­sı ka­dın­lar­da sık rast­la­nan uy­ku ap­ne­si­nin ço­ğun­luk­la bir has­ta­lık ol­du­ğu bi­lin­me­di­ği için ta­nı ve te­da­vi­si de ge­ci­ki­yo­r” di­yor.

Gü­nü­müz­de gö­rül­me sık­lı­ğı gi­de­rek ar­tan uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu­na ge­nel­lik­le bo­ğaz ya­pı­sı­nın dar ol­ma­sı, çe­ne­nin kü­çük­lü­ğü, bü­yü­müş ba­dem­cik­ler ve ge­niz eti, sark­mış kü­çük dil, kı­sa ve ka­lın bo­yun, bu­run ke­mi­ğin­de eğ­ri­lik, bu­run et­le­rin­de şiş­lik ve obe­zi­te ne­den olu­yor. Doç. Dr. Cey­da Kı­rı­şoğ­lu De­mir “Uy­ku sı­ra­sın­da kas­la­rın da gev­şe­me­si ile be­ra­ber ha­va­yo­lu tı­ka­nır, so­lu­num ta­ma­men du­rur ve­ya ha­fif­ler. Teh­li­ke­yi fark eden be­yin uy­ku­dan uya­nır ve tek­rar ne­fes alın­ma­sı­nı sağ­lar. Bu şe­kil­de ki­mi has­ta­da on­lar­ca, ki­min­de yüz­ler­ce kez uy­ku bö­lü­nü­r” di­yor. Has­ta­lı­ğın te­da­vi yön­tem­le­ri ara­sın­da ci­haz kul­la­nı­mı, diş he­kim­le­rin­ce has­ta­ya özel ha­zır­la­nan ağız içi araç­lar ve cer­ra­hi yön­tem­ler yer alır.

Hayati riske yol açabilen bir hastalık olan uyku apnesinin tanısı için Doç. Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir’den 7 soruluk uyku apnesi testi işte şöyle:

Uyku apnesi testi

1- Haftada 3 geceden fazla horlar mısınız? Evet 2, Hayır 0

2- Horlamanız çok gürültülü mü? Evet 2, Hayır 0

3- Uykuda boğulur gibi olduğunuz ya da nefesinizin kesildiği söylendi mi? Ara Sıra 3, Sıklıkla 5, Hayır 0

4- Boyun çevreniz en çıkıntılı yerden ölçünce kaç cm?

Erkek: 43 cm’den ince: 0 kalınsa: 5

Kadın 40 cm’den ince: 0 kalınsa: 5

5- Yüksek kan basıncı için tedavi aldınız mı? Evet 2, Hayır 0

6- Ara ara sakin bir yerde otururken uyuyakalır mısınız? Evet 2, Hayır 0

7- Araba kullanırken veya kırmızı ışıkta beklerken uyuyakalır mısınız? Evet 2, Hayır 0

9 puan ve üzerinde mutlaka Uyku Kliniği’ne başvurun

Bir cevap yazın

Uyku apnesi,