Tükenmişlik sendromu kalp damarlarını da tüketiyor

Gelişmiş ülkelerin en yaygın sağlık sorunlarının başında gelen kalp damar hastalıkları ile modern yaşamın kâbusu tükenmişlik sendromu arasında sıkı sıkıya bir ilişki bulunuyor. Prof. Dr. Esen, sendromun erkek ve kadında kalp damarlarını da tükettiğini söyledi.

Tükenmişlik sendromu kalp damarlarını da tüketiyor

Yoğun çalışma koşulları, başarma hırsı ve onun getirmiş olduğu başarısızlık korkusu, aşırı rekabetçi çalışma ortamı… Modern dünyanın sunduğu tüm bu stres faktörleri ruhumuzu olduğu kadar kalbimizi de yıpratıyor.

Ülkemizin en önemli kardiyologlarından Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp damarlarının tıkanmasına neden olan risk faktörlerinin önemli bir bölümünün psikososyal nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Prof. Esen, “Psikososyal risk faktörleri arasında düşük sosyoekonomik durum, sosyal izolasyon, iş ve aile hayatındaki stres, depresyon, anksiyete, tip D kişilik ve tükenmişlik sendromu yer almaktadır. 52 ülkede 15 bin 152 kalp krizi vakasının incelendiği bir bilimsel araştırmada, vakaların yüzde 35’inde psikososyal risk faktörlerinin sorumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır” dedi.

Egzersizi ihmal etmeyin

Esen, kalp da­mar has­ta­lı­ğı ris­ki­ni azalt­mak is­te­yen her­ke­se, dü­zen­li bir bes­len­me prog­ra­mı iz­le­me­le­ri­ni, eg­zer­siz yap­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­le­ri­ni, stre­si kalp sağ­lı­ğı­na za­rar ver­me­ye­cek ha­le ge­ti­re­bi­le­cek yön­tem­le­ri kul­lanma­yı ve si­ga­ra­yı bı­rak­ma­la­rı­nı tav­si­ye et­ti.

Stresli dünya stresli kalp

İş ha­ya­tın­da­ki ça­lı­şan­la­rın yaş ska­la­sı­na ba­kıl­dı­ğın­da kar­şı­mı­za, 35-65 yaş gru­bu çı­kı­yor. Bu yaş gru­bun­da, ka­ri­yer­leri­nin üst nok­ta­sın­da olan ve stres hor­mon­la­rı­nın yük­sek sey­ret­ti­ği ki­şi­ler­de kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı da­ha faz­la gö­rü­lü­yor. Av­ru­pa Kalp Ce­mi­ye­ti­’nin en son ya­yım­la­dı­ğı ça­lış­ma­da, iş ha­ya­tın­da­ki stre­sin ve ge­tir­miş ol­du­ğu dep­re­sif ruh ha­li­nin kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nı da­ha çok te­tik­le­di­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. Ali Me­tin Esen, “Kalp damar has­ta­lık­la­rı­nın ne­den­le­ri in­ce­len­di­ğin­de kar­şı­mı­za obe­zi­te, şe­ker, ko­les­te­rol ve si­ga­ra çık­mak­ta. Bu­ra­da­ki en önem­li et­ken psi­ko­sos­yal risk fak­tör­le­rin­de ar­tan gö­rül­me sık­lı­ğı. İş­te ya­şa­nan stres ile ha­re­ket­siz ya­şam, obe­zi­te fak­tör­le­ri bir ara­ya gel­di­ğin­de kalp ris­ki­miz önem­li öl­çü­de art­mak­ta­dı­r” de­di.

Erkeklerde risk daha yüksek!

Tü­ken­miş­lik sen­dro­mu ile kalp da­mar sağ­lı­ğı ara­sın­da­ki iliş­ki­nin, ilk kez 1987’de or­ta­ya çı­ka­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Esen, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “12 bin 895 er­kek ve ka­dı­nın ko­ro­ner kalp has­ta­lık­la­rı ge­li­şi­mi­nin iz­len­di­ği ARIC ça­lış­ma­sı­nın so­nuç­la­rın­da, tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­nun kalp da­mar has­ta­lık­la­rı ile çok ya­kın iliş­ki için­de ol­du­ğu açık­landı. 19 bin 329 ki­şi­nin 1974 yı­lın­dan iti­ba­ren ta­kip gru­bu­na kay­de­di­len 45 yıl­lık ra­por­la­rın ya­yın­lan­dı­ğı Ko­penhag kalp ça­lış­ma­sı so­nuç­la­rı da çok dik­kat çe­ki­ci. Tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­nun özel­lik­le er­kek­ler­de kalp da­mar sağlı­ğı için da­ha faz­la risk fak­tö­rü oluş­tur­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bu­nun­la bir­lik­te her iki cin­si­yet­te de di­ğer tüm risk faktör­le­rin­den ba­ğım­sız ola­rak tü­ken­miş­lik sen­dro­mu, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın en önem­li et­ke­ni­dir.”

Bir cevap yazın

kalp da­mar sağ­lı­ğı, Tükenmişlik sendromu,