Teknolojide akıllı yüzük dönemi

Go­og­le Glass ile baş­la­yan, akıl­lı sa­at ve bi­lek­lik­ler­le de­vam eden gi­yi­le­bi­lir tek­no­lo­ji­de şim­di de akıl­lı yü­zük dö­ne­mi baş­la­dı.

Teknolojide akıllı yüzük dönemi

Do­kun­ma­tik ek­ra­n

Mo­ta ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ‘S­mar­tRin­g’ ad­lı ci­haz, te­le­fo­na ge­len bil­di­rim, me­saj ve ce­vap­sız çağ­rı­lar­dan anın­da ha­ber­dar ol­ma­nı­zı sağ­lı­yor. Akıl­lı yü­zük sa­ye­sin­de böy­le­lik­le ge­len bil­di­rim­le­ri gör­mek için te­le­fo­nu cep­ten çı­kar­ma­ya ge­rek kal­mı­yor.

İle­ti­le­ri me­tin for­ma­tın­da sa­tır şek­lin­de ya­yın­la­yan Smar­tRin­g’­in do­kun­ma­tik ek­ra­nı kay­dı­rı­la­rak ile­ti­ler ara­sı ko­lay­lık­la ge­çiş ya­pı­la­bi­li­yor. Üs­te­lik ara­yüz üze­rin­den han­gi bil­gi­le­ri ala­ca­ğı­nı­zı ayar­la­ya­bi­lir, ses­li ve do­kun­ma­tik uya­rı­la­rı ak­tif­leş­ti­rip dev­re dı­şı bı­ra­ka­bi­lir­si­niz.

İşletim sistemlerine uyumlu

iOS ve An­dro­id uy­gu­la­ma­la­rı sa­ye­sin­de gü­nü­müz­de­ki bir­çok po­pü­ler ci­haz­la uyum­lu şe­kil­de ça­lı­şa­bi­len yü­zük ile Twit­ter ve Fa­ce­bo­ok gi­bi sos­yal ağ bil­di­rim­le­ri­ni ala­bil­me­niz de müm­kün.

Bir cevap yazın

akıllı yüzük,