Samsung, iPhone ve LG içinde en iyisi hangisi?

Samsung ezeli rakibi iPhone 6 Plus ve LG G4’e karşı en yeni amiral gemisi Galaxy S6 Edge+’ı tanıtınca büyük savaş başladı. Üç amiral geminin üstün özelliklerini sizler için karşılaştırdık.

Samsung, iPhone ve LG içinde en iyisi hangisi?

Akıl­lı te­le­fon pa­za­rı­nın en bü­yük üç mar­ka­sı App­le, Sam­sung ve LG ara­sın­da­ki sa­vaş bu yıl hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar sert­leş­ti.

App­le geç­ti­ği­miz yıl ilk de­fa bir phab­let mo­del ta­nı­tır­ken Sam­sung ise şim­di çift ka­vis­li ek­ra­na sa­hip Ga­laxy S6 Ed­ge mo­de­li­nin bü­yük ek­ran­lı ta­sa­rı­mıy­la ra­kip­le­ri­ne göz­da­ğı ve­ri­yor.

Yük­sek ek­ran ka­li­te­si

LG de ami­ral ge­mi­si G4 ile her ala­nda di­ğer iki mar­kay­la mü­ca­de­le edebiliyor. S6 Ed­ge+ mo­de­li­ni iP­ho­ne ve G4’ten ayı­ran en bü­yük fark­lı­lık 5.7 inç bo­yu­tun­da­ki Qu­ad HD çö­zü­nür­lü­ğe sa­hip çift ka­vis­li ek­ra­nı. Bu ci­ha­zın ön ta­ra­fın­da ise tıp­kı iP­ho­ne 6 Plus mo­de­lin­de ol­du­ğu gi­bi ana ek­ran bu­to­nu ile bir­le­şik par­mak izi oku­yu­cu bu­lu­nu­yor. 5.5 inç bü­yük­lü­ğün­de 2K çö­zü­nür­lük­te 538 ppi de­ğer­li ek­ran ile ge­len LG G4 ise, Cor­ning Go­ril­la Glass 4 tek­no­lo­ji­si ile ko­ru­nu­yor.

Asıl ya­rış iş­lem­ci­de

1,5 GHz dört çe­kir­dek­li Cor­tex A53 ile 2,1 GHz dört çe­kir­dek­li Cor­tex A57 çe­kir­de­ğin­den olu­şan Exy­nos 7420 iş­lem­ci kul­la­nan Ga­laxy S6 Ed­ge+, gra­fik ta­ra­fın­da ise Ma­li-T760MP8’den fay­da­la­nı­yor.

RAM’de Galaxy üstün

S6 Ed­ge+ sa­hip ol­du­ğu 4GB RAM gü­cü ile ra­kip­le­ri­ne fark atı­yor. G4’te 3 GB, 6 Plu­s’­ta ise 1 GB RAM bu­lu­nu­yor.

Kamera uçuyor

F/1.8 de­ğe­rin­de 16 Me­ga­pik­sel çö­zü­nür­lük­te ka­me­ra­ya sa­hip olan G4, kul­la­nı­cı­la­rı­na ma­nu­el fo­toğ­raf aya­rı yap­ma im­ka­nı su­nu­yor. Pro­fes­yo­nel­le­r i­çin RAW for­ma­tın­da fo­toğ­raf kay­det­me im­ka­nı su­nan ci­haz, OIS 2.0 (op­tik gö­rün­tü sa­bit­le­me) tek­no­lo­ji­si ve la­zer au­to­fo­cus ile en hız­lı (0.276 sa­ni­ye) ve en ka­li­te­li odak­la­ma­yı ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor. G4’ün 4K vi­de­o kay­dı ya­pa­bil­di­ği­ni de be­lir­te­lim.

Görüntüyü dengeliyor

6 Plu­s‘­ta 8 MP çö­zü­nür­lük­te 1.5 mik­ro­met­re sen­sör pik­sel bo­yut­lu bir lens bu­lu­nu­yor. Bu ka­me­ra ile 60 FPS hı­zın­da Full HD çö­zü­nür­lük­te vi­de­o çek­mek müm­kün. Mo­del­de ay­rı­ca op­tik gö­rün­tü sta­bi­li­zas­yo­nu (gö­rün­tü den­ge­le­me) yer alı­yor. Ön ka­me­ra da ise 1.2 Me­ga­pik­sel çö­zü­nür­lük­lü 720P vi­de­o çe­ke­bi­len bir lens var.

Full HD kayıt

G4’ün ön kamerası ise 8 MP çö­zü­nür­lük­te Full HD vi­de­o kay­dı ya­pa­bi­li­yor. Bu özel­lik ra­kip­le­ri­ni de ge­ri­de bı­ra­kı­yor. Ön ka­me­ra sel­fi­e odak­lı ol­du­ğu için çe­şit­li ha­re­ket­le­ri­niz ile ci­ha­za do­kun­ma­dan fo­toğ­raf çe­ke­bi­li­yor­su­nuz.

Ga­laxy de G4 gi­bi 16 Me­ga­pik­sel­lik bir ka­me­ra ile kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Oto­ma­tik odak­lan­ma, ma­nu­el odak­lan­ma, yüz ta­nı­ma, oto­ma­tik HDR ve pa­no­ra­ma gi­bi özel­lik­le­rin bu­lun­du­ğu S6 Ed­ge+ ka­me­ra 30fps’de 2K, 60fps’te ise 1K vi­de­o çe­ke­bil­me özel­li­ği­ne sa­hip.

A8 meydan okuyor

6 Plus’ta ise 64 bit des­tek­li 2 çe­kir­dek­li A8 iş­lem­ci­ var. Bunu Ed­ge mo­de­lin­deki Exy­nos 7420 ile Ge­ek­bench skor­la­rı­na gö­re kı­yas­la­dı­ğı­mız­da A8’den da­ha üs­tün ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Tek­li çe­kir­dek tes­tin­de ise A8 da­ha yük­sek sko­ra sa­hip.

Bir cevap yazın

iphone, LG, Samsung,