Sağ­lık­lı bir gün ge­çir­mek için tavsiyeler

Kendiniz için olumlu değişiklikler yapın

Or­ta­la­ma ya­şam sü­re­si gün­den gü­ne ar­tar­ken hu­zur­lu ya­şam sür­mek de önem ta­şı­yor. Bu­na kar­şı eg­zer­siz­ler sağ­lı­ğı ko­ru­yor.

Sağ­lık­lı bir gün ge­çir­mek için tavsiyeler

Gü­ne can­lı ve dinç baş­la­ya­rak tüm gü­nün da­ha ka­li­te­li geç­me­si için sa­bah eg­zer­siz­le­ri yap­mak fay­da sağ­lı­yor. Dr. Ya­şar Mir­za, sağ­lık­lı bir gün ge­çir­mek için şu ba­sit tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor:

‘‘­Ya­tak­tan kalk­ma­dan ön­ce bo­yu­nu­zu uzat­mak is­ter gi­bi ön­ce sağ, son­ra sol aya­ğı­nı­zı ger­di­rin. Göz­le­ri­ni­zi sa­ğa-so­la, yu­ka­rı -aşa­ğı gez­di­rin. Bu­nu ya­par­ken de­rin ne­fes al­ma­yı da unut­ma­yın. Aya­ğa kal­kın ve el­le­ri­niz yu­ka­rı­day­ken de­rin ne­fes alıp, bur­nu­nuz­dan ve­rin. 3 kez de­rin ne­fes alıp, müm­kün ol­du­ğu ka­dar ne­fe­si­ni­zi tu­tun, son­ra ağ­zı­nız­dan bı­ra­kın. Ya­tak­ta uzan­mış va­zi­yet­te sa­ğı­nı­za ve so­lu­nu­za el­le­ri­ni­zi en uzun nok­ta­ya ka­dar uzat­ma­ya ça­lı­şın ve el­ler yu­ka­rı­dan bağ­lan­mış şe­kil­de ar­ka­ya doğ­ru vü­cu­du­nu­zu es­ne­tin. Bu ha­re­ket­le­ri yap­tık­tan son­ra 2 bar­dak ılık su için. Kah­val­tı­nı­zı ya­rım sa­at son­ra ya­pın.’’

Bir cevap yazın

egzersiz,