Şifa kaynağı olan safran’ın faydaları

Bir baharat türü olan safran antik çağlardan beri ağrıyı, sindirim sorunlarını ve hatta yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılıyor.

Şifa kaynağı olan safran'ın faydaları

Gü­nü­mü­zün en pa­ha­lı ba­ha­rat­la­rın­dan bi­ri olan saf­ran cro­cus sa­ti­vus bit­ki­sin­den el­de edi­li­yor ve 150’den faz­la bi­li­nen uçu­cu bi­le­şik­ler içe­ri­yor.

Safran’ın Faydaları

Uz­man Di­ye­tis­yen Şeb­nem Kan­dı­ra­lı “A­raş­tır­ma­lar­la saf­ra­nın pros­tat ve me­me kan­se­ri­ne kar­şı an­ti ço­ğal­ma­yı ön­le­yi­ci et­ki­si ol­du­ğu sap­tan­mış. Ay­rı­ca lö­se­mi hüc­re­le­ri­nin bü­yü­me­si­ni bas­kı­la­dı­ğı ve ak­ci­ğer kan­se­ri­ne kar­şı prog­ram­lan­mış hüc­re ölü­mü­nü uya­ran et­ki­si ol­du­ğu bu­lun­muş­tu­r” de­di.

Saf­ra­nın iş­ta­hı dü­zen­le­yi­ci özel­li­ği­nin de bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Şeb­nem Kan­dı­ra­lı, “Ki­lo ver­me­ye ça­lı­şan­lar saf­ran özü­nü de­ne­ye­bi­lir. Be­sin is­tek­le­ri­ni mo­le­kü­ler dü­zey­de or­ta­dan kal­dır­dı­ğı göz­len­miş­tir.

SAFRAN İŞTAHI DA DÜZELTİYOR

Pla­se­bo kon­trol­lü çift kör bir ça­lış­ma­da saf­ran özü alan ka­dın­lar­da atış­tır­ma atak­la­rı­nın sa­yı­sı yüz­de 55 ora­nın­da azal­dı­ğı sap­tan­mış­tır. Bu­na ek ola­rak 8 haf­ta bo­yun­ca or­ta­la­ma 1 ki­log­ram ka­yıp sağ­la­dı­ğı göz­len­miş­tir. Saf­ran, bey­nin se­ro­to­ner­jik sis­te­mi­ni he­def­le­ye­rek atış­tır­ma ar­zu­su­nu or­ta­dan kal­dır­mak­ta­dır. Bu sis­tem iş­tah, ruh ha­li ve hat­ta şe­ker is­te­ği­ni et­ki­le­mek­te­di­r” di­ye ko­nuş­tu

SAFRAN DEPRESYONU DA ÖNLER

Saf­ra­nın an­ti dep­re­san et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu, ge­le­nek­sel Pers tıb­bın­da an­ti dep­re­san ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Kandıralı şöyle devam etti: “A­raş­tır­malarda saf­ra­nın ha­fif ve or­ta de­re­ce­li dep­res­yon­da dep­res­yon ila­cı ile eşit et­ki­li ol­du­ğu gös­te­ril­miş ve or­ta­ya çı­kan cin­sel yan et­ki­le­ri de ha­fif­let­ti­ği sap­tan­mış. Kli­nik bir ça­lış­ma­da ha­fif ve or­ta de­re­ce­li Alz­he­imer has­ta­la­rın­da ge­le­nek­sel ola­rak kul­la­nı­lan Alz­he­imer ila­cı ka­dar ya­rar­lı ol­du­ğu gös­te­ril­miş­tir. Dep­res­yon ve Alz­he­imer gi­bi ra­hat­sız­lık­lar­da gün­lük kul­la­nım 30 mg’ı geç­me­me­li­dir.”

Bir cevap yazın

safran,