Prematüre bebeklerde anne sütü çok önemli

Miniminnacık bedenleriyle “pat” diye geliveriyorlar dünyaya… 37 haftadan önce doğuyorlar. Hatta kimi minikler çok daha aceleci olup 24 haftalıkken bile doğabiliyor. Onlara da “ileri prematüre” deniyor. Peki, prematüre bebekleri hangi sağlık sorunları bekliyor.

Prematüre bebeklerde anne sütü çok önemli

Prematüre doğuma birçok faktör yol açabiliyor. Bunlar arasında gebelikte takipsizlik, çok aşırı hareket, obezite, annenin rahminin erken açılması sayılabiliyor. Bazen de,hiçbir neden olmaksızın da erken doğum yaşanabiliyor.

Bebek ölüm nedenleri arasında prematüreler, önemli bir yer işgal edi­yor. Tür­ki­ye ve dün­ya­da pre­ma­tü­re ba­kı­mın­da cid­di ge­liş­me­ler sağ­lan­mış ol­ma­sı­na kar­şın, pre­ma­tü­re do­ğum oran­la­rı­nın azal­tıl­ma­sın­da iler­le­me kay­de­di­le­me­di­ği gö­rü­lü­yor.

An­ne sü­tü hız­lı ge­liş­ti­ri­yor

Pre­ma­tü­re be­bek sa­hi­bi an­ne­le­rin sü­tü, içer­di­ği be­sin de­ğe­ri açı­sın­dan; za­ma­nın­da do­ğum yap­mış bir an­ne­nin sütün­den çok fark­lı. Acı­ba­dem Has­ta­ne­si Ye­ni­do­ğan Yo­ğun Ba­kım So­rum­lu­su Dr. Ül­kü Tı­raş an­ne sü­tü­nün öne­mi­ni şöy­le vur­gu­lu­yor:

“P­re­ma­tü­re be­be­ğin an­ne­si, ken­di be­be­ği­ne özel, onun bağışıklık sistemini daha güçlendirici, proteinden daha yüksek beslenmesini sağlayacak süt üretiyor. Anne sütü gelmeye başlar başlamaz, bebek ağlamasa bile bizim kontrolümüzde bebeğin anne sütü almasını sağlıyoruz. Tabii küçük oldukları için bazen direkt ememiyorlar. Ama hastaneden çıkmadan önce anneyi emebilir hale gelmesi gerekiyor. Ve mutlaka evde de an­ne sü­tüy­le bes­len­me­ye devam et­me­le­ri ge­re­ki­yor. An­ne sü­tü özel­lik­le de en­fek­si­yon­la­ra yat­kın­lı­ğı aza­lı­yor ki, en kor­ku­lan da en­fek­si­yon­lar!”

En çok en­fek­si­yon kor­ku­tu­yor

Pre­ma­tü­re be­bek­ler ne ka­dar er­ken do­ğar­sa, o ka­dar faz­la sağ­lık prob­le­mi ile kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor. Ak­ci­ğer­le­rin ge­liş­me­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le, ilk za­man­lar­da özel­lik­le so­lu­num sis­te­mi so­run­la­rı ka­çı­nıl­maz. Yi­ne bu be­bek­ler­de enfek­si­yon risk­le­ri çok da­ha yük­sek. Be­yin ka­na­ma­sı ris­kin­den cid­di ba­ğır­sak en­fek­si­yon­la­rı­na, göz so­run­la­rın­dan kalp ve ak­ci­ğer yet­mez­li­ği­ne kadar bir­çok so­run ya­şa­na­bi­li­yor. Bu ne­den­le iyi bir ta­kip ha­ya­ti önem ta­şı­yor.

Ev­de ba­kı­mı na­sıl ol­ma­lı?

Pre­ma­tü­re be­bek­le­rin ba­kı­mı­nın çok da­ha has­sas ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Em­zir­me­den el te­miz­li­ği ve hij­ye­ne, oda­nın ısı­sın­dan ya­tış şek­li­ne dik­kat edil­me­si ge­re­ken pek çok un­sur var. Ör­ne­ğin, pre­ma­tü­re be­bek­le­rin cilt al­tı yağ do­kusu ye­ter­siz ol­du­ğu için vü­cut ısı­la­rı­nın ko­ru­ya­ma­ma­sı çok sık kar­şı­la­şı­lan bir prob­lem. Za­ma­nın­da doğ­muş be­bek­le­re gö­re da­ha ça­buk üşü­yor­lar. Bu ne­den­le vü­cut ısı­la­rı­nın ko­run­ma­sı için uy­gun bo­yut­ta, pa­muk­lu kı­ya­fet­ler giy­diril­me­li. Oda sı­cak­lı­ğı 24-26 de­re­ce ara­sın­da ol­ma­lı.

A­ni be­şik ölü­mü sen­dro­mu­’na dik­kat!

Tüm bebekler için tavsiye edilen uyuma pozisyonu, sırtüstü yatış. Ancak prematüre bebeklerde “Ani beşik ölümü sendromu” daha sık görüldüğünden yatırılma pozisyonuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca başlarında kalıcı şekil bozukluklarına neden olmamak için bebeğin yatış pozisyonu 3-4 saatte bir değiştirilmeli.

Dr. Ülkü Tıraş, pre­ma­tü­re be­bek­le­rin haf­ta­da en az 2 kez yı­ka­na­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Be­be­ğin alt ba­kı­mı­nın­sa sa­dece su ve pa­muk ile ya­pıl­ma­sı, pi­şik ol­ma­dık­ça krem kul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor.

Bir cevap yazın

anne sütü, Prematüre bebekler,