Peugeot’nun orta sınıftaki yeni modeli 508 tasarruflu bir seçenek sunuyor

Peugeot’nun orta sınıftaki yeni modeli 508, makyajla birlikte yeni bir otomatik şanzımana kavuştu. Vites oranları kısaltılan yarı otomatik şanzıman, dizel motorun tasarruf yeteneğini artırıyor.

Peugeot’nun orta sınıftaki yeni modeli 508 tasarruflu bir seçenek sunuyor

Fran­sız oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Pe­uge­ot, or­ta sı­nıf­ta­ki tem­sil­ci­si 508 ile ka­li­te çı­ta­sı­nı iyi­ce yük­selt­ti. Spor­tif gö­rü­nüm­lü 407 mo­de­li­nin ye­ri­ni alan araç, elit gö­rü­nü­müy­le kı­sa sü­re­de se­le­fi­nin ba­şa­rı­sı­nı ya­ka­la­dı.

Peugeot 508 da­ha şık gö­rü­nü­yor

Ta­sar­ruf­lu mo­tor se­çe­nek­le­ri ve zen­gin do­na­nı­mıy­la ra­kip­le­ri­ni zor­la­yan araç, mak­yaj son­ra­sı çok da­ha şık gö­rün­me­ye baş­la­dı. Mar­ka, mak­yaj­la bir­lik­te ye­ni oto­ma­tik şan­zı­ma­nı ETG6’yı da ürün ga­mı­na ek­le­di.

İç me­kan çok fe­rah

4.83 met­re­lik uzun­lu­ğu ve 1.82 met­re­lik ge­niş­li­ğiy­le sı­nı­fı­nın en iri mo­del­le­rin­den olan 508, 2.82 met­re­lik aks me­sa­fe­siy­le de iç hac­mi ko­nu­sun­da ye­ter­li bil­gi­yi su­nu­yor. Son de­re­ce şık olan kok­pit­te tüm ku­man­da bi­rim­le­ri ol­ma­sı ge­re­ken yer­de. Sa­de­ce sü­rü­cü­nün gö­rüş açı­sın­dan iz­le­ne­bi­len renk­li he­ad-up ek­ra­nıy­la göz­le­ri yol­dan ayır­ma­dan.

İh­ti­yaç du­yu­lan bil­gi­le­re eriş­mek müm­kün. Ön bö­lüm­de­ki fe­rah ya­şam ala­nı, ar­ka kol­tuk­lar­da ade­ta sa­lon kon­fo­ru­na dö­nü­şü­yor.

Makam aracı da olur

Hem diz hem baş me­sa­fe­si ola­rak faz­la­sıy­la ge­niş olan ar­ka bö­lüm, 508’in ma­kam ara­cı ola­rak da ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. 473 lit­re­lik ba­gaj ise sı­nıf or­ta­la­ma­la­rı­nın bi­raz al­tın­da ka­lı­yor.

ETG6 vites farkı 5 bin lira

508’de Ac­cess, Ac­tiv ve Al­lu­re ol­mak üze­re 3 fark­lı do­na­nım al­ter­na­ti­fi bu­lu­nu­yor. Ara­cın di­zel mo­tor­lu baz ver­si­yo­nu ma­nu­el şan­zı­man­la 82 bin 575 li­ra­lık baş­lan­gıç fi­ya­tıy­la sa­tı­lı­yor.

ETG6 şan­zı­man için 5 bin li­ra da­ha öde­mek ge­re­ki­yor. Bi­ze ko­nuk olan Al­lu­re do­na­nı­mın­da ABS, EBD, ESP, Hill Asist, kör nok­ta uya­rı sis­te­mi, 7 inç­lik do­kun­ma­tik ek­ran­lı mul­ti­med­ya sis­te­mi, 4 böl­ge­li oto­ma­tik kli­ma, ön/ar­ka park sen­sör­le­ri, ge­ri gö­rüş ka­me­ra­sı, Full LED ön far­lar, de­ri dö­şe­me, elek­trik­li ve ısıt­ma­lı ön kol­tuk­lar ve Ar­kamys ses sis­te­mi gi­bi uzun bir lis­te su­nu­lu­yor.

Bİr depoyla 1800 kilometre

Kü­çük ha­cim­li di­zel üni­te, asıl hü­ne­ri­ni ya­kıt tü­ke­ti­min­de ser­gi­li­yor. Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re 100 ki­lo­met­re­de or­ta­la­ma 4.0 lit­re ya­kıt tü­ke­ten araç, bi­ze ko­nuk ol­du­ğu sü­reç­te de 5.5 lit­re­lik or­ta­la­ma­yı tut­tur­du. Üs­te­lik sa­kin sü­rüş­ler­de tü­ke­ti­mi da­ha da aşa­ğı çek­mek ola­sı. 72 lit­re­lik de­po, fab­ri­ka ve­ri­le­riy­le bir­lik­te 1800 ki­lo­met­re­lik men­zil an­la­mı­na ge­li­yor.

197 kilometreye çıkıyor

Şanzıman, ilk 2 vites dışında sarsıntısız vites geçişlerine sahip. 0-100 ivmelenmesini 11.9 saniyede tamamlayan araç saatte 197 kilometre sürate ulaşabiliyor.

115 beygir dizel yeterli

İki­si di­zel bi­ri ben­zin­li 3 fark­lı mo­tor se­çe­ne­ğiy­le pa­za­ra su­nu­lan 508, bi­ze 1.6 lit­re­lik di­zel mo­tor ve ye­ni ETG6 şan­zı­man­la ko­nuk ol­du.

115 bey­gir güç ve 270 nm tork üre­ten bu mo­tor, 1410 ki­log­ram­lık oto­mo­bi­li ha­re­ket et­tir­me­de zor­lan­mı­yor. Au­to6R isim­li ro­bo­ti­ze oto­ma­tik vi­te­sin ye­ri­ni alan ETG6, as­lın­da ay­nı şan­zı­ma­nın vi­tes oran­la­rı kı­sal­tıl­mış ver­si­yo­nu. Kul­la­nım­da far­kı­nı bel­li et­me­yen şan­zı­man, ara­cı yük­sek hız­la­ra çık­ma­da bi­raz da­ha iş­tah­lı ha­le ge­tir­miş.

Süspansiyonu dikkat çekiyor

Konfor odaklı çalışan süspansiyon sistemi sert manevralarda aracın yatmasına neden oluyor. Başarılı çalışan ESP sistemi ve aracın yeterli olan tutunma kararlılığı tehlike yaşanmasına izin vermiyor. Aracın fren sistemi de beklentileri karşılıyor.

Bir cevap yazın

Otomobil, Peugeot,