Pan­kre­as kan­se­ri­nde 10 yıl uyarısına dikkat

Sin­si­ce iler­le­yip kı­sa sü­re­de ölü­me yol açan pan­kre­as kan­se­ri için uya­rı­lar dik­kat çe­ki­yor. Ailesinde bu hastalık bulunan çocuklar 10 yıl ön­ceden­ ta­ra­ma­dan geç­me­li.

Pan­kre­as kan­se­ri­nde 10 yıl uyarısına dikkat

En ölüm­cül kan­ser tür­le­rin­den bi­ri olan Pan­kre­as kan­se­ri, son 70 yıl­da 3 kat art­tı. Tür­ki­ye­’de her yıl yak­la­şık 4 bin ki­şi­de or­ta­ya çı­kan bu sin­si has­ta­lık er­kek­ler­de 2 kat da­ha faz­la gö­rü­lü­yor. Da­ha çok 40 yaş üs­tü in­san­la­rı teh­dit eden pan­kre­as kan­se­ri için, za­man ol­duk­ça sı­nır­lı. Ge­nel Cer­ra­hi Uz­ma­nı Prof. Dr. Ha­san Taş­çı, pan­kre­as kan­se­riy­le il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Pan­kre­as kan­se­ri­nin er­ken ta­nı­sı­nın son de­re­ce zor ol­du­ğu­nu ifa­de eden Taş­çı, “Has­ta­lar bu ne­den­le bi­ze son aşa­ma­da bi­ze baş­vu­ru­yor. Bu kan­ser için ke­mo­te­ra­pi de kul­la­nı­la­mı­yor. Bu se­vi­ye­de olan has­ta­nın öm­rü 6 ve­ya 9 ay olu­yor.” de­di.

İlk etap­ta si­ga­ra içen­le­ri uya­ran Taş­çı, “Bu has­ta­lık ge­ne­tik­tir. Bu ne­den­le an­ne ve­ya ba­ba­sı pan­kre­as kan­se­ri olan bir ki­şi risk gru­bun­da yer alır. O ne­den­le ba­ba­sı ve­ya an­ne­si 40 ya­şın­da kan­ser olan ço­cuk­lar 10 yıl ön­ce­sin­de 30 ya­şın­da ta­ki­be alın­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bir cevap yazın

kan­ser, Pan­kre­as kan­se­ri­,