Şimdi online anneler moda

Günümüzün yükselen trendi “Online Anneler“; internetten alışveriş yapıyor, bebekleri hakkında araştırma yapıyor, arkadaşları ile yazışıyor. Kısacası anneler online olmayı çok seviyor.

Şimdi online anneler moda

Çarpıcı araştırmaları ile önemli veriler elde eden ebebek; son olarak 2600 anne ile gerçekleştirdiği ankette günümüzün yükselen trendi Online Anneler‘i mercek altına aldı.

Annelerin online davranışlarını, internet alışkanlıklarını, tercihlerini belirleyen ebebek; bu sayede annelere beklentilerine cevap verebilecek doğru yaklaşımları geliştirme imkanı da buluyor.

Yaş dağılımı şöyle

Anketin sonuçlarına göre online annelerin yaş dağılımı yüzde 51 ağırlığında 25–30 yaş arasında; yüzde 26 oranında 31–35 yaş arasında, yüzde 15 oranında ise 18–24 yaş aralığında. İnterneti aktif olarak kullanmayı tercih eden 10 anneden 6’sının tek çocuğu var ve çocuklarının cinsiyet dağılımına bakıldığında ise online annelerin yüzde 51’i erkek çocuk annesi.

Online anneler her geçen gün artıyor

Çocukların yaş dağılımına bakıldığında ise yüzde 32 oranında annenin çocuğu 1 yaş ve üzeri. Anne adaylarının da internet kullanımları her geçen gün artış gösteriyor. Araştırmada hamilelerin yüzde 19 oranında interneti tercih ettikleri görülüyor.

Aktif sosyal mecraları

Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan an­ne­le­rin yüz­de 83’ü in­ter­net kul­la­nım se­bep­le­ri­ni “Be­bek ürün­le­ri ile il­gi­li içe­rik­le­ri ta­kip et­mek içi­n” ola­rak açık­lı­yor. An­ne­le­rin yüz­de 66’sı ar­ka­daş­la­rı­nı ta­kip et­mek için; yüz­de 22’si ise blog­ger an­ne­le­ri ta­kip et­mek için in­ter­net­te va­kit ge­çi­ri­yor.

Blog ya­zar­la­rı ha­ri­cin­de an­ne­le­rin en faz­la ta­kip et­ti­ği, ak­tif kul­lan­dı­ğı sos­yal med­ya mec­ra­la­rı ise yüz­de 90 ora­nın­da Fa­ce­bo­ok, yüz­de 39 ora­nın­da Ins­tag­ram, yüz­de 15 ora­nın­da Swarm ve yüz­de 15 ora­nın­da Fo­urs­qu­are. Yüz­de 42 ora­nın­da ise ge­nel in­ter­net si­te­le­rin­de on­li­ne olu­yor­lar. An­ne­le­rin in­ter­net­te va­kit ge­çir­me oran­la­rı ise yüz­de 56 pa­yın­da 3 sa­at­ten faz­la bir sü­re­de ger­çek­le­şi­yor.

Bir cevap yazın

online anne,