Ofis çalışanları için özel diyet

Yedikleri kiloya dönüşen ofis çalışanları için diyet

Ofis çalışanı olan bir baba neredeyse tüm günü çoğunlukla hareketsiz olarak geçiriyor. Mesai de geç bitiyorsa akşam yenen yemeğin kilo olarak dönmesi kaçınılmaz hale geliyor. Fit bir baba olmak isteyenlerdenseniz buyurun bu yazı sizin için.

Ofis çalışanları için özel diyet

Ba­ba ol­mak yo­ğun me­sa­i ve ai­le iş­le­ri­ni bir ara­da yü­rüt­me­yi ge­rek­tir­di­ğin­den bu tem­po­da ba­zen sağ­lık­lı bes­len­me ih­mal edi­le­bi­li­yor. Di­ye­tis­yen Em­re Uzun ba­ba­lar için di­yet öne­ri­le­rin­de bu­lun­du.

Gö­bek­ten kur­ta­ran 4 öneri

Abur cuburlar

Öğün ara­la­rın­da veya yat­ma­dan ön­ce te­le­viz­yon kar­şı­sın­da atış­tı­rı­lan cips, bis­kü­vi, çi­ko­la­ta, pat­la­mış mı­sır gi­bi abur cu­bur­lar bü­yü­yen gö­be­ğin ha­ber­ci­si­…

Bun­la­rın ye­ri­ne da­ha dü­şük ka­lo­ri­li ve da­ha uzun sü­re tok tu­tu­cu olan sağ­lık­lı al­ter­na­tif­ler ter­cih edil­me­li. Me­se­la ku­ru mey­ve­ler, ku­ru ye­miş­ler, süt/yo­ğurt, di­yet bis­kü­vi gi­bi al­ter­na­tif­ler ile kan şe­ke­ri­nin düş­me­si ön­le­ne­rek bir sonra­ki ana öğün­de de da­ha kon­trol­lü tü­ke­ti­mi sağ­lar.

 1. 3 adet kuru kayısı+10 adet çiğ badem.
 2. 1 çay bardağı sarı leblebi+1 yemek kaşığı siyah üzüm.
 3. 2 ince dilim esmer ekmek+1 adet light üçgen karper peynir.
 4. Yarım simit+1 su bardağı ayran.

Fast food

Yo­ğun iş tem­po­su be­ra­be­rin­de hız­lı ye­mek ye­me­yi ge­rek­tir­di­ği aşi­kâr­dır. Piz­za, pa­ta­tes kı­zart­ma­sı, ham­bur­ger gi­bi kı­zar­tıl­mış be­sin­ler me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­ta­rak ha­re­ket­siz­lik­le be­ra­ber gö­be­ğe da­ve­ti­ye çı­kar­mak­ta­dır. Bu­nun ye­ri­ne ge­le­nek­sel ye­mek­le­re ve­ya ız­ga­ra tü­rü et ürün­le­ri­ne yö­ne­lin bun­lar ki­lo al­ma­mı­zı en­gel­le­me­ye yar­dım­cı ola­cak en önem­li de­tay­lar­dan. En gü­zel se­çe­nek ise im­kan var­sa ev­den ofi­se ye­mek ge­tir­mek.

Poğaça börek gibi kahvaltılıklar

İşe ye­tiş­me te­la­şın­da at­la­nan kah­val­tı­lar ve yol­lar­da ye­nen po­ğa­ça ve bö­rek­ler. Bun­lar da uzun dö­nem­de gö­bek­le tanış­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak be­sin­ler. Bu­nun ye­ri­ne ha­zır­lan­ma­sı mak­si­mum 5 da­ki­ka­nı­zı ala­cak kah­val­tı­la­rı tü­ke­tin.

 • Açık çay/bitki çayı. (şekersiz)
 • 2 parmak kalınlığında light beyaz peynir veya 4 yemek kaşığı lor peyniri. (çörek otu ve karabiber eklenmiş) 2 adet bütün ceviz veya 5 adet zeytin veya 2 ince dilim hindi füme.
 • Bol söğüş sebze ve yeşillik.
 • 2 ince dilim tam buğday veya çavdar ekmeği.
 • 5 yemek kaşığı müsli veya tahıl gevreği.
 • 1 çay kaşığı toz tarçın.
 • 1 su bardağı yağsız/yarım yağlı süt veya 1 kase light yoğurt.

Kola gazoz ve hazır meyve suları gibi meşrubatlar

Hazır meşrubat ürünleri içerdiği yüksek oranda şeker ve asit ile yakın zamanda göbeğe ev sahipliği yapmanızı sağlayacak olan besinlerdendir. Bu tarz hazır meşrubatlar aynı zamanda vücudun haz bölgesini de uyararak uzun sürede bağımlılık yaratan içeriğe sahiptirler. Bunlar yerine geleneksel içeceğimiz olan ayran veya bu içeceklere nazaran düşük kalorili olan light olanları tercih edin.

Örnek menü

Sa­bah 1 adet ke­pek­li ek­mek­le ya­pıl­mış pey­nir­li tost ve­ya sand­viç. 5 ye­mek ka­şı­ğı müs­li+1 çay ka­şı­ğı toz tar­çın+1 su bar­da­ğı light süt. Ara 3 adet ku­ru ka­yı­sı+2 adet ce­viz.

Öğ­le 1 avuç içi bü­yük­lü­ğün­de (100 g) ız­ga­ra ta­vuk ve­ya 3-4 adet ız­ga­ra köf­te ve­ya 6 ye­mek ka­şı­ğı ku­ru bak­la­gil ye­meği (et­siz, su­suz) 1 ka­se ca­cık ve­ya 1 su bar­da­ğı ay­ran yağ­sız bol sa­la­ta 1 ka­se çor­ba ve­ya 1 in­ce di­lim es­mer ek­mek.

Veya 1 avuç içi büyüklüğünde(100 g) ızgara-haşlanmış tavuk/2 dilim hellim peynir/3 yemek kaşığı ton balığı ile yapılmış salata. Veya (ofis ortamında tüketilecekse) 2 porsiyon meyve+1 kase yoğurt veya ton balıklı/peynirli/tavuklu kepekli sandviç+ayran.

Ara 1-2 porsiyon meyve veya 3-4 kepekli bisküviveya 1/2 simit +ayran veya 1 kepekli tost veya 1 fincan yeşil çay+1-2 grisini

Ak­şam 6 ye­mek ka­şı­ğı seb­ze ye­me­ği(et­siz, su­suz)+1 ka­se light yo­ğurt+yağ­sız bol sa­la­ta 1 ka­se çor­ba ve­ya 1 in­ce di­lim es­mer ek­mek. Gece 1 su bar­da­ğı süt+1 por­si­yon mey­ve.

Bir cevap yazın

Diyet, Ofis, sağ­lık­lı bes­len­me,