Obeziteye götüren fazla kilolarla savaş için 4 altın kural

Son açıklanan rakamlara göre Türkiye’de obezite oranı yüzde 20’yi buldu. Uzmanlar obeziteyi bitirecek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarının ise bulaşıcı hastalıklardan korunma, temizlik, az yeme, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak şeklinde açıkladı.

Obeziteye götüren fazla kilolarla savaş için 4 altın kural

Dünya ve Türkiye’de hızla artan obezite ve beraberinde getirdiği hastalıklar günümüzün en önemli sorunu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bu hafta başında kırmızı et ve hazır gıda sektörünü derinden sarsması beklenen bir rapor açıklayacağı iddia edildi.

Salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma gibi işlenmiş etlerin, sigara ve asbest gibi kansere yol açtığının açıklanmasından sonra bu tür işlenmiş gıdalara yasak getirileceği de konuşuluyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken “Koruyucu Hekimlik” üzerine çalışan Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Prof. Dr. Abdülkadir Koçer, Enfeksiyon/Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Hoşoğlu, Prof. Dr. Sadık Kara, başta olmak üzere saygın isimlerin katıldığı Nebevi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Bakara Suresi 61. ayetteki gıdaları tüketin

Sarımsak, soğan, mercimek, et, kabak, reyhan, zencefil, çemen, hardal, hurma, incir, zeytin, zeytinyağı, üzüm, nar, kiraz, muz, bal, süt, beyaz et isimlerinin Kur’an-ı Kerim‘de isimleriyle anıldığını ifade eden Prof. Dr. Davut Aydüz, özellikle Bakara Suresi 61. Ayette geçen gıdaların insan sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinler olduğunun altını çizdi.

Besmelenin etkisi bilimsel olarak kanıtlandı

Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ne­bil Şe­rif , Bes­me­le ile ke­si­len hay­van et­le­ri­nin açık kır­mı­zı gül ren­gi­ni, Bes­me­le­siz ke­si­len et ör­nek­le­ri­nin ise, si­ya­ha ya­kın ko­yu kır­mı­zı renk al­dı­ğı­nı; Bes­me­le ile ke­si­len et­ler­de mik­ro­ba rast­la­ma­dık­la­rı­nı, Bes­me­le­siz et­ler­de ise, sü­rek­li ço­ğa­lan, bü­yük öl­çü­de za­rar­lı mik­rop ve bak­te­ri­ler tes­pit edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Yi­ne Bes­me­le­siz ke­si­len et­le­rin do­ku­la­rın­da­ki kan­lar­da, il­ti­hap­lı ak­yu­var­lar ve al­yu­var­lar tes­pit edi­lir­ken, Bes­me­li ile ke­si­len et­le­rin do­ku­la­rın­da bu­na ben­zer bir so­nu­ca rast­lan­ma­dı­ğı­nı vurg­la­dı. Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si Et Sağ­lı­ğı Bö­lü­mü­’n­den Prof. Fu­ad Ni­ma­’nın in­ce­le­me­si­ne gö­re, ke­sim anın­da çe­ki­len Bes­me­le ve tek­bi­rin, hay­va­na yap­tı­ğı et­ki ve he­ye­can ile hay­va­nın or­gan ve kas­la­rın­da mey­da­na ge­tir­di­ği ha­re­ket, ka­nın bü­yük oran­da dı­şa­rı­ya atıl­ma­sı­nı ve hay­vanın da­ha az ezi­yet çek­me­si­ni sağ­la­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Araş­tır­ma bi­lim­sel ka­yıt­la­ra geç­ti.

Kur’an tedaviden önce korunmaya dikkat çeker

Ku­r’­an-ı Ke­rim ve ha­dis­ler ışı­ğın­da gü­nü­mü­zün bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı sem­poz­yum­da söz alan ko­nuş­ma­cı­lar kut­sal ki­ta­bı­mı­zın has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için yap­tı­ğı ila­hi uya­rı­la­ra dik­kat çek­ti. Prof. Dr. Mu­hit Mert, “Hik­me­tin kay­na­ğı Ce­nab-ı Ha­k’tır. Al­lah kai­nat­ta var olan her şe­yi ni­zam için­de bir hik­me­te bi­na­en ya­rat­mış­tır. Pey­gam­ber de­nin­ce sa­de­ce di­ni ku­ral­la­rı teb­liğ eden bir in­san ak­la ge­le­bi­li­yor an­cak pey­gam­ber­ler için­de ya­şa­dık­la­rı top­lum­la­rın sos­yal ya­şam­la­rı­nı da te­sis et­mişti­r” şeklinde konuştu.

Asıl hedef nedenleri yok etmek

Sem­poz­yum­da söz alan Prof. Dr. Da­vut Ay­düz, Ku­r’an-Ke­ri­m‘de sağ­lık­la il­gi­li bir­çok aye­tin yer al­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ay­düz, Ku­r’an’da adı ge­çen gı­da­la­rın in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan mut­la­ka tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­ler ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ay­düz, “İs­lam, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­ya te­da­vi­den faz­la önem ver­ir. İs­lâ­mi­yet ge­tir­di­ği pren­sip­ler­le, has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le­nin te­mel esa­sı olan te­miz­li­ği em­ret­miş­tir. Bu­gün, mo­dern tıb­bın ulaş­mak is­te­di­ği ni­hâ­î he­def de bu­dur. Bun­ca tek­nik im­kân­la­ra rağ­men hâ­lâ ço­ğu has­ta­lık­la­rın mâ­hi­ye­ti bi­lin­me­mek­te, bun­la­ra ‘me­de­ni­yet has­ta­lık­la­rı­’ adı ve­ri­len ye­ni­le­ri ek­len­mek­te­dir. Has­ta in­san­lar el­bet­te te­da­vi edil­me­li­dir; an­cak asıl he­def, has­ta­lı­ğa yol açan se­bep­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak ol­ma­lı­dır. Bu­nun için de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken; bu­la­şı­cı has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­ya, za­rar­lı yi­ye­cek ve içe­cek­ler­den uzak dur­ma­ya, be­den te­miz­li­ği ve vü­cut sağ­lı­ğı­na özen gös­ter­me­ye, den­ge­li bes­len­me ile vü­cut sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­ya dik­kat et­mek­ti­r” dedi.

Bir cevap yazın

kilo problemi, obezite,