Mobil çalışma denince akla özgürlük de geliyor

Barem’in araştırmasına göre mobil çalışma denilince yöneticilerin dörtte birinin aklına özgürlük geliyor. Bu sistem işyerine esneklik, tasarruf ve daha çok mesai sağlıyor.

Mobil çalışma denince akla özgürlük de geliyor

Bü­yük öl­çü­de ma­li­yet ta­sar­ru­fu sağ­la­ma­sı ve me­sa­inin 7/24’e ka­dar ge­niş­le­me­si mo­bil ça­lış­ma­yı iş dün­ya­sı­nın ye­ni tren­di ha­li­ne ge­tir­di.

MOBİL ÇALIŞMA ES­NEK­LİK KA­TI­YOR

BA­RE­M’­in üst, or­ta ve ilk ka­de­me­ler­den top­lam 206 yö­ne­ti­ciy­le yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re ay­da or­ta­la­ma 4 gün mo­bil ça­lı­şan yö­ne­ti­ci­le­rin dört­te bi­ri­nin ak­lı­na mo­bil ça­lış­ma de­nin­ce öz­gür­lük ge­li­yor. Yö­ne­ti­ci­le­re mo­bil ça­lış­ma­yı en iyi ifa­de eden ilk üç kav­ram so­rul­du­ğun­da ilk sı­ra­yı yüz­de 57 ile es­nek­lik alı­yor. Bu­nu yüz­de 38 ile so­rum­lu­luk, yüz­de 30 ile tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı ta­kip edi­yor.

Di­ğer yan­dan ve­rim­li­lik ar­tı­şı (yüz­de 41) ve ma­li­yet ta­sar­ru­fu (yüz­de 29) gi­bi avan­taj­lar öne çı­kı­yor.

MOBİL ÇALIŞMA STRESİ AZALTIYOR

Mo­bil ça­lış­ma­nın ai­le ile da­ha çok za­man ge­çir­me ola­na­ğı ver­me­si (yüz­de 66) ve iş stre­si­ni azal­tı­yor ol­ma­sı (yüz­de 58) ça­lı­şan­lar için önem­li bi­rer avan­taj.

Yöneticiler 7/24 mesaide

Fir­ma­sı­nın mo­bil ça­lış­ma ola­na­ğı sağ­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yö­ne­ti­ci­ler, bu ola­na­ğa sa­hip yö­ne­ti­ci­ler­le he­men he­men ay­nı yük­sek oran­lar­da ge­len te­le­fon­la­ra ce­vap ve­ri­yor. Yö­ne­ti­ci­ler me­sa­i sa­at­le­ri dı­şın­da ve­ya ta­til­de de iş te­le­fon­la­rı­nı as­la ka­pat­mı­yor.

Bir cevap yazın

iş dünyası, Mobil,