Mini kamera furyası

Aksiyon kameraları popülerliğini arttırıyor

Uluslararası çapta 5 milyon adede yakın satış rakamına ulaşan aksiyon kameraları 4K çekim gücü ve multimedya özellikleriyle dikkat çekiyor. Eks­trem spor­la­ra olan il­gi­nin art­ma­sıy­la bir­lik­te to­za, su­ya ve düş­me­ye da­ya­nık­lı ak­si­yon ka­me­ra­la­rı da ça­ğın en po­pü­ler ci­haz­la­rı ara­sı­na gir­di.

Mini kamera furyası

4K çe­kim gü­cü­ne bi­le ula­şa­bi­len ci­haz­lar ge­niş açı­lı özel lens­ler sa­ye­sin­de hiç­bir ay­rın­tı­yı ka­çır­mı­yor. Ger­çe­ğe en ya­kın gö­rün­tü­le­re ula­şan ka­me­ra­lar vi­de­o çe­ki­mi ya­pa­bil­di­ği gi­bi fo­toğ­raf da kay­de­de­bi­li­yor. Ge­çen yıl dün­ya­da 5 mil­yon adet ak­si­yon ka­me­ra­sı sa­tıl­dı. En hız­lı bü­yü­yen pa­zar­lar­dan bi­ri olan Tür­ki­ye­’de ise fi­yat­lar 399 li­ra ile 3 bin li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor.

FDR-X1000V

Son­y’­nin, ‘FDR-X1000V’ adın­da­ki mo­de­li ile 4K çö­zü­nür­lük­le çe­kim ya­pı­la­bi­li­yor. Bu mo­del­de yer alan 170 de­re­ce gö­rüş ala­nı ile ul­tra ge­niş açı­lı bir ‘ZE­ISS Tes­sa­r’ ob­jek­tif, vi­de­o ka­li­te­si­ni artı­rı­yor. Ye­ni 4K mo­de­lin ya­nı sı­ra, Full HD çö­zü­nür­lü­ğe sa­hip HDR-AS200V se­çe­nek­ler ara­sın­da yer alı­yor. Bu mo­del, Elek­tro­nik Ste­ady­Shot gö­rün­tü sa­bit­le­yi­ci ve tam pik­sel oku­ma ile yük­sek
gö­rün­tü ka­li­te­si su­nu­yor.

GOPRO HERO 4 BLACK

30 fps’­de 4K, 120 fps’­de 1080p vi­de­o kay­dı ya­pa­bi­len He­ro4 Black, Pro­tu­ne adı ve­ri­len ma­nu­el kon­trol ayar­la­rı sa­ye­sin­de hem fo­toğ­raf­lar hem de vi­de­olar­da renk, ISO gi­bi ayar­la­rı yap­ma­yı müm­kün kı­lı­yor. 12 MP fo­toğ­raf çe­ken ka­me­ra, 40 met­re­ye ka­dar su ge­çir­mi­yor. Mic­ro SD kart des­te­ği su­nan ci­haz­da Wi-Fi ve Blu­eto­oth des­te­ği de var.

CAMİLEO X-SPORTS

Japon teknoloji devi Toshiba’nın Camileo X-Sports adındaki modeli, 12 megapiksel kamerasıyla Full HD çözünürlükte çekim yapabiliyor. Üzerinde 2 inçlik bir ekran bulunan model, akıllı telefon veya tablet uygulamalarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Bir cevap yazın

ak­si­yon ka­me­ra­sı,