Mide koruyucu ilaçları uzun süre kullanmayın

Ülser, gastrit, reflü tedavisinde ve mideyi bazı ilaçların tahrişinden korumak için yaygın olarak alınan mide koruyucu ilaçların uzun süre kullanımından kaçınılması gerekiyor.

Mide koruyucu ilaçları uzun süre kullanmayın

Prof. Dr. Or­han Öz­gür, mi­de asi­diy­le iliş­ki­li has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de mi­de asi­di­ni azal­tan ilaç­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Mi­de ko­ru­yu­cu ilaç­la­rın han­gi has­ta­lık­ta ne ka­dar sü­rey­le kul­la­nı­la­ca­ğı­nın mut­la­ka has­ta­ya açık bir şe­kilde an­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Öz­gür şöy­le de­vam et­ti:

“Ör­ne­ğin ül­ser te­da­vi­si or­ta­la­ma 6-8 haf­ta­dır an­cak ül­ser has­ta­la­rı bu ila­cı çok uzun sü­re kul­la­na­bil­mek­te­dir. Uzun sü­re­li kul­la­nım ge­rek­siz ol­mak­ta bel­ki de ola­sı yan et­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­dir. Mi­de mik­ro­bu­nu te­da­vi et­mek için iki haf­ta­lık te­da­vi ye­ter­li­dir. Ref­lü has­ta­la­rı­nın yüz­de 90 ka­da­rı 6-8 haf­ta­lık te­da­vi­ye olum­lu ya­nıt vermek­te­dir. Ref­lü te­da­vi­sin­de 6-8 haf­ta­lık te­da­vi­den son­ra has­ta­nın ya­kın­ma­la­rı or­ta­dan kalk­tı­ğın­da ilaç doz­la­rı azal­tıl­mak­ta­dır. Son­ra­ki kon­trol­ler­de has­ta­nın ya­kın­ma­sı yok­sa mi­de­sin­de yan­ma ol­du­ğun­da ila­cı al­ma­sı öne­ril­mekte­dir.

Akciğer ve bağırsakları bozuyor

Mi­de ko­ru­yu­cu ilaç­la­rı uzun sü­re kul­la­nan has­ta­lar­da en­fek­si­yon gö­rül­me sık­lı­ğı­nın ar­ta­bi­le­ce­ği­ni an­la­tan Öz­gür, “Mi­de­nin güç­lü asit or­ta­mı vü­cu­du­mu­zu teh­dit ede­bi­le­cek mik­rop­lar için güç­lü bir en­gel teş­kil et­mek­te­dir.

Özel­lik­le ak­ci­ğer ve ba­ğır­sak en­fek­si­yon­la­rı ar­ta­bi­lir. Has­ta­lar­da mag­nez­yum ek­sik­li­ği, B-12 vi­ta­min ek­sik­li­ği, de­mir ek­sik­li­ği gö­rü­le­bi­lir. Özel­lik­le 3 yı­lı aşan ilaç kul­la­nı­mın­da B-12 dü­zey­le­ri­ne ba­kıl­ma­lı, ge­re­kir­se B-12 vi­ta­mi­ni has­taya ve­ril­me­li­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

Bir cevap yazın

ilaçlar, Mide koruyucu,