May­da­no­zun faydaları saymakla bitmiyor

Ba­ğı­şık­lı­ğa ve öde­me iyi ge­len may­da­no­zun fay­da­la­rı say­mak­la bit­mi­yor. An­ti­ok­si­dan zen­gi­ni bu besin bol­ca tü­ke­til­me­si ya­rar sağ­lı­yor.

May­da­no­zun faydaları saymakla bitmiyor

May­da­no­zun Faydaları Nelerdir?

Has­ta­lık­la­rın do­ğal ila­cı may­da­no­zun 100 gra­mı 36 ka­lo­ri olan yap­rak­la­rı ko­les­te­rol ile yağ içer­mi­yor. May­da­noz; A, C, E ve K vi­ta­min­le­ri ile B9 vi­ta­mi­ni, ya­ni fo­li­ka­si­tin de iyi bir kay­na­ğı. Ay­nı za­man­da kal­si­yum, po­tas­yum ve demir mi­ne­ral­le­rin­den de zen­gin. Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Göz­de Gen­ce, may­da­no­zun ya­şam­sal önem ta­şı­yan fay­da­la­rı­nı an­lat­tı ve önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du:

Maydanoz ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­yor

İçe­ri­ğin­de­ki A, C, K vi­ta­min­le­ri ile fo­lat ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi güç­len­di­rir­ken, A vi­ta­mi­ni ay­nı za­man­da be­yaz kan hüc­re­le­ri üze­rin­de doğ­ru­dan et­ki­li olu­yor.

Maydanoz vü­cut­ta­ki öde­mi atı­yor

Ödem gi­bi sı­vı bi­rik­me­si so­nu­cun­da vü­cut şi­şi­yor. Bu so­ru­na kar­şı bir­ çay bardağı kay­nar su­ya may­da­noz sap­la­rı­nı ek­le­yip tü­ket­in.

Maydanoz kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­yor

Araş­tır­ma­la­ra gö­re, may­da­no­zun, di­ya­be­ti olan has­ta­lar­da kan şe­ke­ri dü­ze­yi­ni dü­şür­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu ka­nıt­landı. Diüretik etkisiyle de tansiyonu düşürücü etkisi vardır.

İdrar söktürüyor

May­da­no­zun içe­ri­ğin­de­ki fla­vong­li­ko­zi­din­den do­la­yı id­rar sök­tü­rü­cü et­ki­si bu­lu­nu­yor. Bu sa­ye­de may­da­noz, böb­rek ta­şı ve saf­ra ke­se­si te­da­vi­sin­de yar­dım­cı olu­yor.

Diş ve diş eti hastalıklarını önlüyor

Diş ve diş eti has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu gö­rev gö­rü­yor. Ağız ko­ku­su­nun gi­de­ril­me­sin­de de et­ki­li olu­yor.

Mide bulantısını dindiriyor

May­da­noz cid­di bir has­ta­lı­ğın ne­de­ni ol­ma­dı­ğı tak­dir­de mi­de bu­lan­tı­sı­na iyi ge­li­yor. Yap­rak­la­rı ve sa­pı an­ti­sep­tik olan may­da­no­zun gaz gi­de­ri­ci et­ki­si de mev­cut.

Retina sağlığı için de önemli

May­da­noz içe­ri­ğin­de­ki be­ta ka­ro­ten sa­ye­sin­de ile­ri yaş­ta­ki ki­şi­ler­de re­ti­na sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yor. A vi­ta­mi­nin iyi kay­na­ğı olan may­da­noz göz sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­ri­yor.

Aşırıya kaçmayın

May­da­no­zu tü­ket­me­nin de bir sı­nı­rı ol­ma­lı. Çün­kü faz­la tü­ke­til­di­ğin­de sağ­lık prob­lem­le­ri gö­rü­le­bi­li­yor. 10 sap mayda­noz C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın ya­rı­sı­nı kar­şı­lı­yor. 60 ml’­den faz­la may­da­noz su­yu iç­me­me­ye de dik­kat edin. Faz­la tü­ke­tim, ha­mi­le­lik dö­ne­min­de ka­sıl­ma­la­rı ar­tı­ra­ca­ğı gi­bi risk­li ola­bi­lir.

Bir cevap yazın

May­da­no­z,