Kurban etiyle sağlıklı ve hafif bayram sofrası

Sağlığınız bayram kurbanı olmasın, kilolarınıza kilo katmasın” diyen Beslenme Uzmanı Gülşen Altın, kurban etini sağlıklı korumanın ve bayramda doğru beslenmenin yollarını anlattı. Özel olarak hazırladığı düşük kalorili et yemekleri tarifleri ise hem hafif hem de lezzetli…

Kurban etiyle sağlıklı ve hafif bayram sofrası

Kurban etini kesildikten hemen sonra yemeyin” önerisinde bulunan Beslenme Uzmanı ve Park Sima Zayıflama Klinikleri yöneticisi Gülşen Altın, “Kurban Bayramı‘nı sağlık ve afiyetle geçirmek, sanıldığından çok daha kolay. Önemli olan kurban etini doğru tekniklerle pişirmek ve sağlıklı olarak tüketmek” dedi. İşte Altın’dan sağlıklı öneriler…

Eti birkaç gün bekletin

Etler uygun koşullarda kesilmez, doğru pişirilmez ve uygun sıcaklıkta bekletilmezse, hayvandan insana geçen pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Bu yüzden kurban etlerini kesildikten hemen sonra pişirerek yemek doğru değildir. Yemeden önce, 0 derecede en az birkaç gün bekletmek gerekir. Bu bekletme hem hayvandaki mikroorganizmaların yok olmasını hem de etin tam olarak yumuşamasını sağlar ve lezzetini artırır.

Eti doğru pişirmek vitamin ve minerallerini korur

Eti doğ­ru pi­şir­me­nin sağ­lı­ğı­mız üs­tün­de­ki et­ki­si son de­re­ce önem­li. Pi­şir­me yön­te­mi, etin lez­ze­ti­ni ve kı­va­mı­nı ko­ru­du­ğu ka­dar için­de­ki vi­ta­min ve mi­ne­ral­le­ri de ko­rur. Ay­rı­ca bay­ram sof­ra­sın­dan faz­la ki­lo­lar­la kalk­ma­nı­zı da en­gel­ler. Iz­ga­ra, haş­la­ma, fı­rın­da ve seb­ze­li ten­ce­re ye­me­ği eti en doğ­ru pi­şir­me yön­tem­i­dir. Kı­zart­ma ve man­gal­da kö­mür ate­şin­de pi­şir­mek çok sağ­lık­sızdır. Çün­kü et­le­rin uzun sü­re yük­sek ısı­ya maruz kalması kan­se­ro­jen et­ki­le­ri or­ta­ya çık­arır, etin dı­şı hız­lı pi­şip ka­tı­la­şır­ken, iç kıs­mı çiğ ola­rak ka­lı­r. Etin hız­lı piş­me­si, pro­te­in de­ğe­ri­ne cid­di an­lam­da za­rar ve­rir­ken, az pi­şen iç kıs­mı ise hem etin ka­li­te­si­ni dü­şü­rür hem de be­sin ze­hir­len­me­le­ri­ne da­hi se­bep ola­bi­lir.

Kurban eti nasıl saklanmalı?

Öncelikle etinizi birer pişirimlik olarak kesip ayırın ve yağlı kağıda sararak, buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuya yerleştirin. Etler bu şekilde, -2 derecede birkaç hafta, -180 derecede ise daha uzun süre saklanabilir. Etlerin tüketilecek kadarı buzdolabının orta raflarında çözdürmeli, çözdürülen etler tekrar dondurulmamalıdır.

Karbonhidratla birlikte tüketmeyin

Etin içeriğindeki vitamin, mineral, protein gibi besin değerlerinden faydalanmak için onu bol limonlu salata ile birlikte tüketmek son derece önemli. Eğer eti geleneksel yöntem-lerdeki patates, pilav, makarna, börek gibi karbonhidratlarla birlikte alırsanız, içeriğindeki demirin ve aminoasitlerin etkisini tamamen yok edersiniz.

Et yemeğinden önce çorba

Kı­sa za­man­da ge­re­ğin­den faz­la et tü­ket­mek, vü­cut­ta­ki yağ ora­nı­nın bir an­da cid­di oran­da yük­sel­me­si şiş­man­lık, gut, kalp da­mar, be­yin ka­na­ma­sı, kalp kri­zi ve yük­sek tan­si­yon gi­bi pek çok has­ta­lık ris­ki­ni de ge­ti­rir. Ye­me­ğe et­le de­ğil, çor­ba ile baş­la­mak ge­re­kir. Çor­ba, aç­lık mer­ke­zi­ni bas­kı­la­dı­ğı için ha­fif do­yum sağ­lar, mi­de­nin çe­pe­ri­ni sı­cak dal­ga ile kap­lar mi­de­yi son­ra­dan ge­le­cek yi­ye­cek­le­rin sin­di­ri­mi­ne ha­zır­lar. Böy­le­ce ge­re­ğin­den faz­la et ye­me ar­zu­nuz ön­le­ne­cek ve çok da­ha iyi sin­di­re­cek­si­niz. Ge­rek­siz ki­lo al­mak da or­ta­dan kal­ka­cak.

Sağlıklı pişirme yöntemleri

 • Etin haş­la­ma su­yu çok de­ğer­li­dir, dök­me­yin.
 • Eti pi­şi­rir­ken ka­tı ve­ya sı­vı yağ ke­sin­lik­le ek­le­me­yin.
 • Etin ya­nın­da gaz­lı içe­cek­ler ye­ri­ne ay­ran, yo­ğurt ve ca­cık iç­mek da­ha sağ­lık­lı.
 • Etin ya­nın­da pa­ta­tes ya da pi­lav ye­ri­ne sa­la­ta ve­ya seb­ze bu­ke­ti alın.
 • Mut­la­ka pi­lav is­ti­yor­sa­nız bul­gu­ru ter­cih edin.
 • Tu­zu ola­bil­di­ğin­ce azal­tın, onun ye­ri­ne eti ke­kik, kim­yon gi­bi ta­ze ba­ha­rat­lar­la tat­lan­dı­rın.

AZ KALORİLİ SEBZELİ ET SOTE

 • Yarım kg yağsız kuşbaşı koyun veya kuzu eti.
 • 1 çay bardağı su.
 • 1 çorba kaşığı zeytinyağı.
 • 5 adet çarliston biber.
 • 2 adet kırmızı biber.
 • 1-2 diş kıyılmış sarımsak.
 • 2 adet soğan.
 • Az tuz, karabiber, pul biber.

Eti yı­ka­dık­tan son­ra ka­ğıt hav­lu ile su­yu­nu alın ve bir ten­ce­re­ye ko­yun. Üze­ri­ne su­yu ek­le­yin ve kı­sık ateş­te su­yu­nu çe­ke­ne ka­dar pi­şi­rin. Ya­pış­maz yü­zey­li bir ta­va­ya alın. Zey­tin­ya­ğı­nı bir ta­va­ya ko­yun. Eti ek­le­yip 1-2 dk çe­vi­rin. Jül­yen doğ­ran­mış çar­lis­ton ve kır­mı­zı bi­be­ri ek­le­yip ka­vur­ma­ya de­vam edin. Sa­rım­sa­ğı ve pi­yaz­lık doğ­ran­mış so­ğa­nı ka­tın.1–2 dk da­ha ka­vu­run. Az tuz ka­ra­bi­ber ve pul bi­be­ri kat­tık­tan son­ra oca­ğın al­tı­nı ka­pa­tın. Sı­cak ola­rak ser­vis edin.

PORTAKAL VE ZENCEFİLLİ DANA DİLİMLERİ

 • 450 gr yağ­sız da­na fi­le­to.
 • 1 por­ta­ka­lın in­ce ren­de­len­miş ka­bu­ğu.
 • 1 çor­ba ka­şı­ğı so­ya so­su.
 • 2,5 cm’­lik kök zen­ce­fil.
 • 2 tat­lı ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı.
 • 1 bü­yük ha­vuç, in­ce ça­buk­lar ha­lin­de ke­sil­miş.
 • 2 dal ta­ze so­ğan.

Parça etleri bir kaseye koyun ve üzerine portakal kabuğu rendesi ile suyunu serpin. Mümkünse en az 30 dk terbiye edin. Terbiye sosunu süzün, bir kenara ayırın. Eti soya sosu ve zencefilli karıştırın. Yağı geniş bir tavada veya wok tavada kızdırın, eti ekleyin. Rengi değişene kadar, 1 dakika karıştırarak kavurun ve havucu ekleyip 2-3 dk daha karıştırarak kavurmaya devam edin. Taze soğanı ve ayırdığınız sosu ekleyin, kaynayıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Bir cevap yazın

kurban bayramı, Kurban eti, Yemek Tarifleri,