Kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Beslenme uzmanları ‘Vücudunuzu kış mevsimine hazırlayın‘ diyor.

Kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Mev­sim ge­çiş­le­rin­de en sık ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ile kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Gizem Kö­se, “Kı­şı sağ­lık­lı ge­çir­mek için şim­di­den ba­kı­ma baş­la­ma­lı­sı­nız. Yap­ma­nız ge­re­ken mey­ve ve seb­ze tü­ketimi­ni­zi artır­mak. Sa­de­ce gün­de 3 mey­ve ve 2 por­si­yon seb­ze tü­ke­te­rek ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi ko­ru­ma­nız müm­kü­n” de­di.

4 portakal kalorisi demek

Köse şöyle devam etti: “Bizi hastalıklardan en çok koruyan C vitamini çok hassastır ve herhangi bir darbe, ışık ya da ısıda 10 dakikada kaybolur. Bu yüzden içilen meyve suları size sadece kalori olarak geri döner. Eğer ki anında içiyorsanız 1 bardağı aşmayın çünkü 4 portakaldan bir bardak portakal suyu çıkıyor ama siz aslın-da 4 portakalın kalorisini alıyorsu-nuz. Sağlıklı olayım derken yağlanmayın.”

Günde 5 hurma

Burada imdadınıza kuru meyveler ve yulaflı bisküviler yetişiyor. Benim de en sevdiğim ve en tatlı meyvelerden olan hurma hem düşük kalorisi hem de içerdiği bol mineral ile depresif ruh halinden çıkmanızı ve tatlı isteğinizin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Günde 5 adet hurma tüketebilirsiniz. Ara öğün yapmanız tatlı ihtiyacınızı sıfıra indirir.

Hazır besinlerden uzak durun

Bağırsak ve ödem problemleri yaşamamak için beslenme düzeninizde saatlere önem verin. Bu düzende tuz çok yer kaplamasın. Tuzlu yiyecekler ödemi artırır ve daha şiş hissetmenize yol açar. Hazır besinlerden de olabildiğince uzak durun. Harika bir kış bizi bekliyor, vücudunuzu hazırlayın…

Sebzeleri haşlayarak tüketin

Seb­ze­le­re uy­gu­la­nan ısı iş­lem­le­ri­ne gö­re vi­ta­min ka­yıp­la­rı ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Kö­se, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: Ka­vur­ma, kı­zart­ma ya da yük­sek ısı­da pi­şir­me tek­nik­le­ri vi­ta­min­le­ri öl­dü­re­bi­lir. Bu yüz­den fı­rın­da ya da haş­la­ma seb­ze tü­ke­te­rek da­ha sağ­lık­lı bes­le­ne­bi­lir­si­niz. Her öğü­ne bir sa­la­ta ek­le­yin, ba­ğı­şık­lı­ğı­nı­zı ko­ru­yun.

Deri için E vitamini önemli

Gizem Köse, bu dönemde vücudumuzda başka değişikliklerin de olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Vücudunuzdaki fark edilen değişikliklerden biri de dudaklarda ya da deride kurumalar ve çatlaklar oluyor. Bunun en önemli sebebi sıvı eksikliğidir. Günde 1,5-2 lt kadar su tüketmeniz gerekiyor. Özellikle öğünlerden önce tüketirseniz hem sıvı eksiğinizi kapatırsınız hem de iştahınızı kontrol altında tutarsınız.

Bir de deriniz için E vitamini çok önemlidir, bunu da sert kabuklu meyvelerden yani ceviz, fındık ve bademden sağlayabilirsiniz. Tüketeceğiniz miktarlar 2 adet ceviz, 5 adet fındık ya da badem olabilir. Tabii sadece beslenme ile ciltte oluşan kurumayı önleyemezsiniz ama azaltabilirsiniz.”Kıyafetleriniz de mevsimlere göre değişiyor. Fark etmeden alınacak kilolara davet çıkarıyorsunuz. Bunun için sabahları aç karnına, aynı kıyafetlerle tartılarak kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

Tatlı tüketimine dikkat!

Ha­va­la­rın er­ken ka­rar­ma­sı ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin da­ha uzun gi­bi ge­li­yor ol­ma­sı dö­ne­mi baş­la­dı. Bu­nun­la be­ra­ber ruh ha­li­niz de de­ği­şi­yor ola­bi­lir. Ha­va şart­la­rı do­la­yı­sıy­la fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin de kı­sıt­lan­ma­sı ile ke­yif alı­na­cak ak­ti­vi­te­le­ri­niz be­sin tü­ke­ti­mi üze­ri­ne yo­ğun­la­şa­bi­lir. Özel­lik­le tat­lı ih­ti­ya­cı­nın art­ma­sı ile baş et­me­niz de zor­la­şa­bi­lir.

Su ya da nektar olarak işe yaramaz

Bu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ke­nin mey­ve ve seb­ze­le­rin tü­ke­tim şek­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kö­se; “Ya­ni mey­ve­le­ri mey­ve su­yu ya da mey­ve nek­ta­rı ola­rak tü­ket­me­niz si­ze hiç­bir ya­rar sağ­la­maz. Özel­lik­le de mey­ve su­yu­nu ta­ze sı­kıp bü­tün vi­ta­min­le­ri al­dı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­yor­sa­nız ya­nı­lı­yor­su­nu­z” di­ye ko­nuş­tu.

Bir cevap yazın

bağışıklık sistemi, Kış hastalıkları,