Kestane hem besleyici hem vitamin deposu

Sağ­lık açı­sın­dan bir­çok fay­da­sı bu­lu­nan kes­ta­ne, içer­di­ği C vi­ta­mi­ni ile de gri­be kar­şı ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­di­ri­yor.

Kestane hem besleyici hem vitamin deposu

Kış gün­le­rin­de se­ve­rek ye­ni­len kes­ta­ne da­ma­ğa ol­du­ğu ka­dar sağ­lı­ğa da hi­tap edi­yor. Bes­len­me Uz­ma­nı Ne­şe Cey­lan 3 or­ta boy kes­ta­ne­nin 1 di­lim ek­me­ğe eşit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek özel öne­ri ve uya­rı­la­rı­nı şöy­le sı­ra­lı­yor:

Kes­ta­ne kar­bon­hid­rat içe­ri­ği yük­sek, dü­şük yağ­lı, bol lif­li bir to­hum­dur. Yük­sek kar­bon­hid­rat içe­ri­ği ne­de­niy­le diya­bet has­ta­la­rı kes­ta­ne­yi tü­ke­tir­ken mut­la­ka por­si­yon kon­tro­lü yap­ma­lı­dır.

Ara öğün­ler­de tü­ke­ti­le­cek 3-6 ta­ne kü­çük boy kes­ta­ne, içer­di­ği C vi­ta­mi­ni ile ba­ğı­şık­lı­ğın güç­len­me­si­ne kat­kı sağ­lıyor.”

Kestanenin faydaları nelerdir?

B1, B2 ve C vitamini ile protein, fosfor ve kalsiyum içeren bu mucize lezzet, hastalıklara savaş açıyor. Sakinleştirici etkisiyle depresyonu önleyen kestanenin şu faydaları bulunuyor:

  • Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.
  • Beyni güçlendirir. Alzheimer’ı önler.
  • Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
  • Kanserden korur.
  • Kansızlığı bitirir.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kalbi korur.
  • Cinsel gücü artırır.
  • Felç riskini azaltır.

Bir cevap yazın

Kestane,