Kemik erimesini önleyen ideal besinler

Kemik sağlığını koruyan besinlerin listesini ve bu listeyle nasıl sofra oluşturulacağını anlatan Prof. Dr. Turgut Göksoy “Hareket etmek iskelet sistemi ve kemiklerin erimemesi için ne kadar önemliyse, sofradaki yiyecekler de aynı derecede önemli” dedi.

Kemik erimesini önleyen ideal besinler

Ka­dı­nı da er­ke­ği de et­ki­le­yen ke­mik eri­me­si­ne kar­şı ver­di­ği bil­gi­le­ri pe­kiş­tir­mek için, se­mi­ner son­ra­sı ka­tı­lım­cı­la­rı ‘Os­te­po­roz Sof­ra­sı’na da­vet eden Prof. Dr. Tur­gut Gök­soy, ye­mek­li se­mi­ner­le bir il­ki ger­çek­leş­tir­di. Et­kin­lik­te, kemik eri­me­si­ni ön­le­me­de ve ge­ri­let­me­de ha­ya­ti de­re­ce­de öne­mi olan kal­si­yum zen­gi­ni yi­ye­cek­le­re il­gi bü­yük ol­du. Pen­dik Böl­ge Has­ta­ne­si mut­fak şef­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı os­te­opo­roz me­nü­sü, ke­mik eri­me­si se­mi­ne­ri­nin ‘uy­gu­la­ma­lı’ saf­ha­sı ola­rak akıl­lar­da kal­dı.

Kemikleriniz cam gibi olmadan önce önlem alın

Be­de­nin gö­rün­mez çi­le­keş­le­ri ke­mik­le­ri ko­ru­ma­yı öğ­ren­me­de, ya­şam ve bes­len­me tar­zı­nı de­ğiş­tir­me­nin çok önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Prof. Gök­soy, “40 yaş­la­rı ci­va­rın­da ke­mik küt­le­si ya­vaş ya­vaş aza­lı­yor. 50 ya­şın üze­rin­de her 8 ki­şi­den 1’in­de os­te­opo­ro­za bağ­lı kı­rıl­ma­lar olu­şu­yor. 50 ya­şı­nı bi­ti­ren ka­dın ve er­kek­ler­de her yıl ke­mik ora­nın yüz­de 1 ve­ya 3’ü kay­bo­lu­yor. Ha­re­ket­li ya­şam­la bir­lik­te kal­si­yum­dan zen­gin bes­len­me prog­ra­mı­nı da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li. Da­ha faz­la risk al­tın­da ol­duk­la­rı için ka­dın­lar özel­lik­le mut­fak­ta ke­mik dos­tu ye­mek­le­ri bu­lun­dur­ma­ya dik­kat et­me­li. Ke­mik­ler cam gi­bi kı­rı­la­cak ka­dar eri­dik­ten son­ra alı­nan ön­lem­ler hiç­bir işe ya­ra­maz” de­di.

Bedelini eriyerek ödetiyor

Prof. Dr. Tur­gut Gök­soy ha­re­ket et­mek is­ke­let sis­te­mi ve eri­me be­lir­ti­si olan ke­mik­ler için ne ka­dar önem­liy­se, sof­rada­ki yi­ye­cek­le­rin de ay­nı de­re­ce­de önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­tti. Gök­soy Sağ­lam ke­mik­le­rin al­tın anah­ta­rı me­nü­yü de verdi ve “Bu menüyü mut­la­ka ha­ya­ta ge­çir­mek zo­run­da­sı­nız” de­di. Güç­lü ke­mik­le­re ka­vuş­ma­mın ya­şam tar­zı­nı değiş­ti­re­rek müm­kün ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Gök­soy şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “Gü­nü­müz­de in­san­lar hem iş­te hem de ev­de daha çok otu­ru­yor. Ke­mik­le­rin en bü­yük des­tek­çi­si ha­re­ket. Ke­mik­ler, ha­re­ket­ten mah­rum bı­rak­ma­nın be­de­li­ni eriye­rek öde­ti­yor. Ma­sa ba­şın­dan bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­dan kalk­ma­yan, iş­te, ev­de otu­ran bir top­lum oluş­tu.”

Kemik erimesini önleyen altın besinler

Bakliyat yemekleri

 • Nohut salatası veya yemeği
 • Fasulye piyazı veya yemeği
 • Yeşil mercimek salatası veya yemeği
 • Kısır

Kuru yemişler

 • Badem
 • Yeşil fıstık
 • Kuru kayısı
 • Kuru erik
 • Susam
 • Kuru incir
 • Karadut kurusu
 • Kabak çekirdeği

Seb­ze­ler

 • Yo­ğurt­lu bro­ko­li haş­la­ma
 • Zey­tin­yağ­lı bam­ya
 • Yo­ğurt­lu se­mi­zo­tu sa­la­ta­sı
 • Ma­rul
 • May­da­noz
 • Ro­ka

Süt ürünleri

 • Süt
 • Yoğurt

Tatlılar

 • Susamlı kurabiye
 • Sütlü irmik tatlısı
 • Tavuk göğsü

Börekler

 • Ispanaklı börek
 • Peynirli börek

Kahvaltı ürünleri

 • Beyaz peynir
 • Kaşar peyniri
 • Yumurta
 • Pekmez
 • Kefir

Bir cevap yazın

Kemik erimesi, Os­te­po­roz,