Kelliğe çare olacak yeni yöntem: Saç aşısı

Saç aşısı yöntemi nihayet Türkiye’ye geldi. Uzun yıllardır ABD ordusunda kopmuş organların yenilenmesi için kullanılan ve dünyada 8 yıldır saç dökülmelerine ve kelliğe etkili çözüm sunan saç aşısı, saç dökülmelerine ve kelliğe son veriyor.

Kelliğe çare olacak yeni yöntem: Saç aşısı

Tür­ki­ye­’de her 3 er­kek­ten ve her 5 ka­dın­dan 2’si saç dö­kül­me­si so­ru­nu ya­şı­yor. Er­kek­le­ri ve ka­dın­la­rı mut­suz eden bu du­rum AB­D’­den son­ra ilk kez Tür­ki­ye­’de uy­gu­la­na­cak saç aşı­sı yön­te­mi ile çö­zü­me ka­vu­şu­yor.

Tür­ki­ye’de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan saç aşı­sı yön­te­mi ba­sın top­lan­tı­sı ile du­yu­rul­du.

1,5 yıl uğ­raş­tık

Ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Dr. Mus­ta­fa Tun­cer, “Saç aşı­sı ile ilk il­gi­len­me­ye baş­la­ma se­be­bi­miz, ya­ban­cı has­ta­ların saç te­da­vi­si için de­fa­lar­ca ül­ke­mi­ze ge­le­me­ye­cek ol­ma­la­rıy­dı. Eli­miz­de öy­le bir te­da­vi ol­ma­lıy­dı ki hem et­kin ve ka­lı­cı ol­ma­lı hem de tek se­fer uy­gu­lan­ma­lıy­dı. İş­te bu so­ru­ya ya­nıt arar­ken Ame­ri­ka­lı Dr. Gary Hit­zi­ge ulaş­tık. Çün­kü o bu so­ru­na çö­züm bul­du­ğu­nu id­di­a edi­yor­du. Hem de oto­saç klon­la­ma ya­pan bir yön­tem­le. ABD’ye ya­nı­na git­tik. Saç aşı­sı for­mü­lü çok az mik­tar­da ve özel üre­tim­le oluş­tu­rul­du­ğu için Tür­ki­ye’ye ge­ti­re­bil­mek için tam 1.5 se­ne uğ­raş­tı­k” dedi.

Saç aşı­sı tek se­ans uy­gu­la­nı­yor, ya­ra hız­lı iyi­le­şi­yor

Saç aşı­sı, hüc­re­ler ara­sı bağ­lan­tı­yı sağ­la­yan ek­tra­se­lü­ler mat­rik­sin özel bir for­mu. En önem­li özel­li­ği ise tek se­fer­lik bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı. Aşı yaş, cin­si­yet gö­zet­mek­si­zin et­ki­li olu­yor. Saç kı­ran, ve lu­pus­tan kay­nak­la­nan dö­kül­me­ler gibi te­da­vi­si zor ba­zen de hiç ol­ma­yan has­ta­lık­lar­da da umut olu­yor.

Yi­ne ça­lış­ma­lar gös­te­ri­yor ki, saç ek­ti­re­cek has­ta­la­ra ekim sı­ra­sın­da saç aşı­sı ya­pıl­dı­ğın­da, ya­ra iz­le­ri çok da­ha ko­lay iyi­le­şi­yor ve eki­min so­nu­cu çok da­ha ba­şa­rı­lı olu­yor. Bir­çok has­ta­da saç­la­rın alın­dı­ğı ve bir da­ha ora­da saç çık­ma­sı bek­len­me­yen do­nör böl­ge­de de ye­ni­den saç fo­le­kül­le­ri çık­tı­ğı göz­lem­le­ni­yor.

Ka­dın­la­rın dö­kü­len saç ve kaş­la­rı ye­ni­den çı­ka­cak

Dr. Meh­met Fa­ruk Ya­vuz, “Yön­tem ka­dın­lar­da her tür­lü saç dö­kül­me­sin­de kul­la­nı­la­bi­li­yor ve ba­şa­rı oran­la­rı ol­duk­ça yük­sek.

Bo­ya, fön gi­bi iş­lem­le­re ma­ruz ka­lan, in­ce­len, dö­kü­len, hac­mi­ni kay­be­den saç­lar için de ay­nı za­man­da ko­ru­yu­cu bir te­da­vi olan saç aşı­sı kaş ve sa­kal so­ru­nu ya­şa­yan­lar­da da yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar ve­ri­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Saç aşısı kopmuş organları onarıyor

Tür­ki­ye­’de kel­li­ğe ça­re ola­cak yön­tem, ABD or­du­su ta­ra­fın­dan ilk ola­rak as­ker­le­rin sa­vaş ya­ra­la­rı­nı onar­mak için kul­la­nıl­dı. Ko­pan par­mak­la­rın bu te­da­vi yön­te­mi ile ye­ni­den oluş­tu­ğu göz­lem­len­di. Yi­ne cid­di ya­nık­lar­da, ame­li­yat ya­ra­la­rın­da da do­ku­da­ki ha­sar ta­zey­ken bu for­mül et­kin bir şe­kil­de te­da­vi­ye yar­dım­cı olu­yor ve has­ta­nın en az iz ile iyi­leş­me­si­ni sağ­lı­yor.

Kitap konusu

Ya­ra, ya­nık te­da­vi­le­rin­de, or­gan ye­ni­len­me­sin­de kul­la­nı­lan for­mül, dün­yada saç aşı­sı for­mun­da kul­la­nıl­ma­ya ise 8 yıl ön­ce baş­lan­dı. Hat­ta Dr. Sa­mu­al Lam gi­bi saç eki­mi ya­pan dün­ya­ca ün­lü plas­tik cer­ra­hın
ki­ta­bı­nın ko­nu­su bi­le ol­du.

Saç aşısının saç ekimine 5 önemli etkisi var

Saç aşı­sı­nın ekim sı­ra­sın­da kul­la­nıl­dı­ğın­da 5 fark­lı önem­li et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen Op. Dr. Emi­ra­li Ha­mi­loğ­lu, “Saç aşı­sı, do­nör böl­ge­sin­de çok in­ce saç te­li olan has­ta­la­rı saç eki­mi­ne ha­zır­la­mak, saç has­ta­lı­ğı var­sa aşı ile onu iyi­leş­ti­rip eki­le­bi­lir ha­le ge­tir­mek, ope­ras­yon es­na­sın­da do­nör böl­ge­de olu­şan ya­ra ve ha­sa­rı iz­siz ve çok da­ha ko­lay sü­re­de iyi­leş­tir­mek, do­nör böl­ge­de ye­ni­den saç fo­li­kü­lü do­la­yı­sıy­la ye­ni­den saç tel­le­ri olu­şu­mu­nu sağ­la­mak, eki­len sa­çın ba­şa­rı­sı­nı ve ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için de kul­la­nı­yo­r” de­di.

Bir cevap yazın

kellik, Saç aşısı, saç dö­kül­me­si,