Sağlık

12 Ocak 2020

Estetik ameliyatlardaki başarı nedeni ile artık kişilerin yaşını tahmin etmek giderek zorlaşıyor. Yüz yenileme, gençleştirme işlemleriyle en az 10-15 yaş genç görünmek mümkün. Ama eller… İşte onlar yaşı saklamıyor! Oysa […]

11 Ocak 2020

As­pir ya­ğı ‘Kı­şın ki­lo ve­re­mi­yo­ru­m‘ de­me­yin. Di­yet prog­ra­mı­nı­za as­pir ya­ğı­nı ek­le­ye­rek ki­lo ver­me­ni­ze des­tek ola­bi­lir­si­niz. Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek; as­pir ya­ğı­nın, vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı­nı azal­tı­cı et­ki­siy­le ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu­nu […]

10 Ocak 2020

Günde iki kez dişlerini fırçalayanların kalp krizi ve felç geçirme riski azalıyor. ABD’de 3 yılda 420 yetişkin üzerinde yapılan araştırmaya göre, düzensiz fırçalamanın sebep olduğu dişeti kanamaları yüzünden 700 çeşit […]

08 Ocak 2020

Şi­fa­lı bit­ki­le­rin pey­nir ek­mek gi­bi bi­linç­siz tü­ke­til­me­si uz­man­la­rı en­di­şe­len­di­ri­yor. Özel­lik­le son dö­nem­de gün­de­me ge­len sa­rım­sak ça­yı ile za­yıf­la­ma mo­da­sı­na zen­ce­fil de ka­tıl­dı. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen ve ya­şam ko­çu Gi­zem Şe­be­r’­den […]

07 Ocak 2020

Vi­ta­min­ler, ha­ya­tı­mı­zı sağ­lık­lı sür­dü­re­bil­mek için ol­maz­sa ol­maz be­sin öğe­le­rin­den. Gü­nü­müz­de öne­mi­nin an­la­şılma­sı, vi­ta­min­le­ri te­da­vi­le­rin de bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­di. An­cak vi­ta­min­le­rin ge­re­ğin­den fazla alın­ma­sı bir­çok tehli­ke­yi de be­raberinde getiriyor. İn­san […]

06 Ocak 2020

Kahve içmek için en uygun zamanın saat 09.30 ile 11.30 arası olduğu belirlendi. Washington Üniversitesi’nden sinirbilimci Steven Miller, bu zaman aralığında kafeinin maksimum etkisi olduğunu belirtti. İlaçların etkilerinin çeşitli zaman […]

05 Ocak 2020

Beslenme uzmanları ‘Vücudunuzu kış mevsimine hazırlayın‘ diyor. Mev­sim ge­çiş­le­rin­de en sık ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ile kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Gizem Kö­se, “Kı­şı sağ­lık­lı ge­çir­mek için şim­di­den ba­kı­ma baş­la­ma­lı­sı­nız. […]

04 Ocak 2020

Uzmanlar, kış hastalıklarından korunmak için her gün meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Doç. Dr. Mustafa Tözün sağlıklı bir kış geçirmek için yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirtti. İnsanı […]

03 Ocak 2020

Bebek sahibi olmaya karar verdiniz… Hayatın belki de en heyecanlı ve bir o kadar da mucizevi sürecine kendinizi hazır hissediyorsunuz. Ancak bu kararınızı bir-iki ay sonraya ertelemeye çalışın. Çünkü, kendinizi […]