Sağlık

07 Aralık 2019

TV ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dizi ve filmlere bağımlılık arttı Televizyon ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, dizi ve film bağımlılığı da hızla arttı. Belki de kahramanlarında kendimizden parçalar bulduğumuz ya da […]

24 Ekim 2019

Kendiniz için olumlu değişiklikler yapın Or­ta­la­ma ya­şam sü­re­si gün­den gü­ne ar­tar­ken hu­zur­lu ya­şam sür­mek de önem ta­şı­yor. Bu­na kar­şı eg­zer­siz­ler sağ­lı­ğı ko­ru­yor. Gü­ne can­lı ve dinç baş­la­ya­rak tüm gü­nün da­ha […]

24 Ekim 2019

Kış ay­la­rın­da so­ğuk ha­va, ka­lo­ri­fer ve kli­ma gi­bi et­ken­ler cilt­te olum­suz so­nuç­la­ra yol açı­yor. En sık kar­şı­la­şı­lan so­run ise bu et­ken­le­rin ku­ru­tu­cu et­ki­siy­le cilt­te ka­lı­cı le­ke­le­rin ge­liş­me­si. Soğuk kış aylarının […]

24 Ekim 2019

Sin­si­ce iler­le­yip kı­sa sü­re­de ölü­me yol açan pan­kre­as kan­se­ri için uya­rı­lar dik­kat çe­ki­yor. Ailesinde bu hastalık bulunan çocuklar 10 yıl ön­ceden­ ta­ra­ma­dan geç­me­li. En ölüm­cül kan­ser tür­le­rin­den bi­ri olan Pan­kre­as […]

24 Ekim 2019

Ve­rem (Tüberküloz), top­lum­da dü­şük ya­şam ka­li­te­siy­le iliş­ki­len­diril­se de son yıl­lar­da her ke­sim­de yay­gın­la­şı­yor. Bu du­ru­ma en çok mo­dern ha­yat ko­şul­la­rı­nın ze­min ha­zır­la­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor an­cak ço­cuk­luk ça­ğın­da ve­rem aşı­sı ol­ma­mak­da risk […]

20 Ekim 2019

Ege ik­li­mi­nin el­ve­riş­li ol­ma­sıy­la zey­tin­ya­ğı ve ye­şillikler bolca tü­ke­tiliyor. Bu böl­ge­, sağ­lık do­lu ha­ya­tın sır­la­rı­nı do­ğa­dan alı­yor. Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk Ege böl­ge­si ge­liyor. Bu böl­ge in­san­la­rı ge­nel­lik­le […]

23 Nisan 2015

Kısa vadede iyi bir dikkat toplayıcı olan kafein, uzun vadeli neticeler açısından gayet can sıkıcı izler bırakıyor. Bir kafein bağımlısı olarak, bunları söylemek elbette yapmaktan çok daha kolay. Fakat yine […]

03 Mart 2015

Üretken kişiler günlerinin nasıl başlayıp, hangi görevle biteceğini bilirler. Bu sayede bütün günü verimli hale getirebilirler. İşte gün içerisinde üretkenliği artırmak için 6 ipucu. Belirlenmiş görevleri anında bitirmeye çalışın Verimli […]

02 Mart 2015

İşinize karşı tutkulu olmanızın sizin için iyi olmasına karşı hırs ve saplantı arasında ince bir çizgi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu bilerek; bu özelliğinizi takıntı seviyesine çekmeden, tutku tarafında kalmanız gerekir. […]