Sağlık

24 Mart 2020

Sarı nokta ve gece körlüğü gibi göz rahatsızlıkları ciddi problemlere neden oluyor. Sarı noktaya yumurta, gece körlüğüne ise portakal tüketmek şifa oluyor. Göz sağ­lı­ğı mut­fa­ğı­mız­da­ki ve ma­sa­mız­da­ki ye­mek­ler­den baş­lı­yor. Ome­ga-3, […]

23 Mart 2020

Ba­ğı­şık­lı­ğa ve öde­me iyi ge­len may­da­no­zun fay­da­la­rı say­mak­la bit­mi­yor. An­ti­ok­si­dan zen­gi­ni bu besin bol­ca tü­ke­til­me­si ya­rar sağ­lı­yor. May­da­no­zun Faydaları Nelerdir? Has­ta­lık­la­rın do­ğal ila­cı may­da­no­zun 100 gra­mı 36 ka­lo­ri olan yap­rak­la­rı […]

22 Mart 2020

Ge­nel sağ­lı­ğı önem­li öl­çü­de et­ki­le­yen ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın ilk adı­mı be­bek­lik dö­ne­min­de baş­lı­yor. Süt diş­le­ri, bi­be­ron kul­la­nı­mı ve par­mak em­me ko­nu­sun­da­ki edi­ni­len yan­lış alış­kan­lık­lar diş sağ­lı­ğı­nı bo­zu­yor. Bebeklik döneminden […]

21 Mart 2020

Estetik Koçu Didem Özkan, sivilcelerden kurtulmanın yolunu anlatırken “Sivilce, dünyada en çok görülen hastalıklardan biridir. Sonradan kalıcı iz bırakabildiği için tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Oluşan sivilce derin iz bıraktıktan sonra […]

20 Mart 2020

Kalp sağlığınızı korumaya, mutfağınızı düzenlemeyle başlayın. Sağlığınız için dolabınızda mutlaka bulunması gereken besinlerin başında sarımsak, pancar yaprağı ve zeytinyağı geliyor. Sağ­lı­ğı­nı­zı ka­zan­mak ve ko­ru­mak için ilk ve en önem­li mü­ca­de­le­yi […]

19 Mart 2020

Her yıl görülme sıklığı katlanarak artan diyabet, önlenmesi, zamanında tedavi altına alınması, bilinçlendirilmesi gereken önemli bir hastalık haline geldi. Diyabet hastalarına uygun yeterli ve gerekli eğitim verilmesi şart. Oysa diyabete […]

18 Mart 2020

Top­lum­da sık gö­rü­len uy­ku ap­ne­si­nin has­ta­lık ol­du­ğun­dan ço­ğu­mu­zun ha­be­ri yok. Oy­sa ge­ce uy­ku­mu­zu on­lar­ca, hat­ta yüz­ler­ce kez bö­le­bi­len tı­ka­yı­cı uy­ku ap­ne­si be­ra­be­rin­de felç ve kalp kri­zi­ni ge­ti­ri­yor. Sabah­la­rı yor­gun uya­nı­yor, […]

17 Mart 2020

Ye­mek­le­rin ge­ne­lin­de zey­tin­ya­ğı kul­la­nı­lan Ak­de­niz mut­fa­ğı has­ta­lık­la­rı ko­vu­yor. Bu böl­ge­nin yemek kül­tü­rü genç­leş­ti­ren ve dinç tu­tan özel­lik­le­riy­le sağ­lık­lı yaşa­mın ka­pı­la­rı­nı ara­lı­yor. Beslenme şekillerinin en sağlıklısı akdeniz mutfağı En sağ­lık­lı bes­len­me […]

16 Mart 2020

Akciğer kanseri riskini artıran sigaranın hasarlarından korunmak için, köri baharatını mutlaka kullanın. Doğ­ru bir bes­len­me şek­li ile ak­ci­ğer kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki azal­tı­la­bi­lir. Ak­ci­ğer kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma­mak için tü­yo­lar ve­ren Prof. Dr. […]