Kadınhanı Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı

Kadınhanı BelediyesiKONYA İLİ KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, eğitim durumu belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ARANAN NİTELİKLER;

Mimar (1 kişi) – Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak

1-Giriş Sınavı : Sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü mülakat sınav tarihi: 29.12.2014 Saat : 14:00

Sözlü sınav yeri: Kadınhanı Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

. 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Alım yapılacak branşlarda Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak.

3-Görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunları bulunmamak.

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5-Konya ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

6-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 22.12.2014 tarihi saat 17:00’e kadar Kadınhanı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğ. Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ( Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER :

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

2-Nüfus cüzdanı,

3-Yerleşim yeri belgesi,

4- Özgeçmişini anlatan CV

5- Sağlık Raporu,

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf,

7- Askerlik durumunu gösterir belge,

8- Adli sicil belgesi,

Bir cevap yazın