Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Isparta İl Özel İdaresiT.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1)İdaremizin ihtiyaç duyduğu Teknikerlik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36.maddesinin 3’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3’üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı sözleşmeli; 1 adet Bilgisayar Teknikeri istihdam edilecektir.

1.2)Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3)Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2014 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP93 puan türünden en yüksek puanı ve diğer istenen şartlar esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 5 katı hesap edilerek toplam 5 kişi mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Isparta İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.ispartaozelidare.gov.tr)adresinden duyurulacaktır.

1.4)Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5)Sınav sonuçları, Kasım ayı içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2)Üniversitelerin “ÜNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden (Önlisans seviyesinde ilgili yüksekokulların birinden) mezun olmak,

2.3)Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.4)2014 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2.5)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1. maddesindeki istihdama ilişkin hükümlerden faydalananlar ile bu haktan faydalanamayan, bu kapsamdaki kişilerin 1. derece yakını olmak (anne, baba, eş, çocuk, kardeş),

2.6)Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

2.7)Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.8)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.9)Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

2.10)Son 6 aydır İsparta’da ikamet ediyor olmak tercih nedenidir.

3-BAŞVURU ŞEKLİ:

3.1)Adayların 14/11/2014 – 21/11/2014 tarihleri arasında saat 16.00’ya kadar Isparta İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP93 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan), Yerleşim yeri belgesi, 2.5 nolu maddede belirtilen şartlara uygun olduğunu kanıtlar nitelikte belge ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

3.2)İş Talep Formunu eksik dolduran ile eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3-Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

4-Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti

5-Nüfus Kayıt Örneği

6-2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

7-Yerleşim yeri belgesi

3.3)SINAVIN YERİ: Isparta İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu- (Adres:Eğirdir Yolu Üzeri/ 32200- ISPARTA ) Sınav tarihi ve saati adaylara ayrıca bildirilecektir.

Bir cevap yazın

Bilgisayar Teknikeri, İl Özel İdaresi, personel alımı,