Teknoloji’nin son modası insansız hava aracı Drone

Uzaktan kontrol edilebilen insansız hava aracı Drone üretimi ve satışları ticari kullanımına bağlı olarak sürekli artıyor. Araçlar, askeri kullanım dışında kargo, tarla sulama ve ambulas olarak da kullanılabiliyor.

Teknoloji'nin son modası insansız hava aracı Drone

İlk ola­rak as­ke­ri amaç­lı üre­ti­len in­san­sız ha­va araç­la­rı Dro­ne­’lar son dö­nem­ler­de ti­ca­re­tin vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sı­na gir­me­ye baş­la­dı.

Uzak­tan kon­trol edi­le­bi­len bu araç­lar, acil mü­da­ha­le­ler­den piz­za ser­vi­si­ne, tar­la ilaç­la­ma­sın­dan kar­go gön­de­ri­mi­ne ka­dar pek çok alan­da kul­la­nı­lı­yor.

Google da bu işe giriyor

On­li­ne ti­ca­ret de­vi Ama­zo­n’­un bir­kaç yı­la ka­dar tüm gön­de­ri­le­ri­ni dro­ne­’lar­la ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ni vaa­det­me­si sek­tö­rün fark­lı kul­la­nım­la­rı­na da­ir önem­li bir adım ola­rak kay­da geç­ti. Öte yan­dan Go­og­le­’ın da bir sü­re ön­ce dro­ne üre­ti­ci­si Ti­tan Ae­ros­pa­ce­’i sa­tın al­ma­sı ve Ali­ba­ba­’nın da bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı bu işin cid­di­ye­ti­ni bir kez da­ha or­ta­ya ko­yu­yor.

Pazar hızla artıyor

Tür­ki­ye­’nin de en bü­yük on it­ha­lat­çı ara­sın­da yer al­dı­ğı in­san­sız ha­va araç­la­rı (dro­ne) sek­tö­rü, as­ke­ri kul­la­nı­mın ya­nın­da si­vil kul­la­nı­mın da hız­la art­ma­sıy­la 2024 yı­lın­da 12 mil­yar do­la­ra ula­şa­cak.

Kargo Drone

Ge­li­şen tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te alış­ve­riş şir­ket­le­ri­nin en bü­yük ha­ya­li de ger­çek olu­yor. Dün­ya­nın ön­de ge­len alış­ve­riş dev­le­rin­den Ama­zon ve Ali­ba­ba ta­ra­fın­dan ya­kın za­man­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­ya­cak olan Dro­ne­’lar, kar­go şir­ket­le­ri­nin ye­ri­ni ala­cak.

CineStar X8: Da­ha çok si­ne­ma­se­ver­le­ri il­gi­len­di­ren bu araç, DSLR baş­ta ol­mak üze­re di­ğer ağır ka­me­ra­la­rı ra­hat­lık­la kal­dı­ra­bi­li­yor. Ci­haz, ula­şıl­ma­sı zor te­pe­ler­den çe­kim için ide­al.

Parrot Behop: 180 de­re­ce­lik ba­lık­gö­zü lens­li ka­me­ra­ya sa­hip ci­haz, çift çe­kir­dek­li iş­lem­ci ve 4 çe­kir­dek­li gra­fik bi­ri­min­den güç alı­yor. Mag­nez­yum ala­şım­lı göv­de­si ile sağ­lam ya­pı­da ta­sar­la­nan araç, ha­fif ve güç­lü ya­pı­sıy­la hem iç hem de dış me­kan­lar­da ra­hat­lık­la uçu­ru­la­bi­li­yor.

Ambulance: Ar­go­de­sig­n’­ın ta­sar­la­dı­ğı Dro­ne am­bu­lans, acil du­rum­la­ra çok da­ha ça­buk ya­nıt ve­re­bi­li­yor. Tra­fi­ğe ta­kıl­ma gi­bi bir prob­le­mi ol­ma­yan bu araç­lar,çok da­ha ça­buk bir şe­kil­de in­san­la­rın ha­ya­tı­nı kur­ta­rı­yor.

Bir cevap yazın

Drone, nsansız hava aracı,