İltihaplı romatizma hastalığı nedir?

Ülkemizde her 1000 kişiden 5’inde görülen, halk arasında iltihaplı romatizma olarak adlandırılan romatoid artrit; nedeni tam olarak bilinemeyen, bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bir hastalık…

İltihaplı romatizma hastalığı nedir?

Sık­lık­la el-el bi­le­ği ve ayak-ayak bi­le­ği­nin kü­çük ek­lem­le­rin­de, diz­ler­de, dir­sek­ler­de ve da­ha sey­rek ola­rak kal­ça ve omuz­lar­da baş­la­yan ve uzun sü­re de­vam eden ro­ma­to­id ar­trit sin­si­ce iler­li­yor.

Di­ş e­ti has­ta­lık­la­rı te­tik­le­ye­bi­lir

Ro­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Doç. Dr. Se­val Peh­le­van, her yaş­ta gö­rü­le­bil­di­ği gi­bi ge­nel­lik­le 20-50 yaş ara­sın­da or­ta­ya çı­kan bu has­ta­lı­ğın ka­dın­lar­da er­kek­le­re gö­re 3 kat da­ha sık ge­liş­ti­ği­ni söy­lü­yor. Ai­le­sin­de ro­ma­to­id ar­trit ve­ya il­ti­hap­lı ro­ma­tiz­ma­sı olan­lar­da da­ha sık gö­rü­lür­ken, ge­ne­tik ola­rak yat­kın ki­şi­ler­de, si­ga­ra ve di­şe­ti has­ta­lık­la­rı ro­ma­to­id ar­tri­tin or­ta­ya çık­ma­sı­na se­bep ola­bil­mek­te. Doç. Dr. Se­val Peh­le­van, ek­lem­ler­de ağ­rı, tu­tuk­luk ve şiş­lik gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ren ro­ma­to­id ar­tri­tin haf­ta­lar ve hat­ta ay­lar içe­ri­sin­de ge­liş­ti­ği­ni be­lir­ti­yor.

Er­ken dö­nem­de kas ağ­rı­sı, yor­gun­luk olur

Peh­le­van has­ta­lı­ğın sey­ri­ni ise şöy­le açık­lı­yor: “Er­ken dö­nem­de yor­gun­luk, kas ağ­rı­sı, ha­fif ateş ve ki­lo kay­bı gö­rü­lebi­lir. Has­ta­lık ge­nel­lik­le el ek­lem­le­ri gi­bi kü­çük ek­lem­le­ri çift ta­raf­lı ola­rak tut­mak­ta­dır. İn­cel el ha­re­ke­ti ge­rek­ti­ren düğ­me açıp ka­pa­ma gi­bi iş­le­rin ya­pıl­ma­sı güç­le­şe­bi­lir. Ayak kü­çük ek­lemle­ri­nin tu­tu­lu­mu da özel­lik­le yü­rür­ken ağ­rı his­se­dil­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. Has­ta­lık iler­le­dik­çe diz, dir­sek, omuz ve kal­ça ek­le­mi gi­bi bü­yük ek­lem­ler de bu has­ta­lık­tan et­ki­len­mek­te­dir.”

Akdeniz tipi beslenme iyi geliyor

Has­ta­lı­ğı te­da­vi et­ti­ği ile­ri sü­rü­len di­yet öne­ri­le­ri­nin ge­çer­li ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Doç. Dr. Peh­le­van, ge­nel ola­rak sağlık­lı ve den­ge­li bes­len­me şek­li­nin, özel­lik­le bol mey­ve, seb­ze, zey­tin­ya­ğı ve ba­lık içe­ren Ak­de­niz di­ye­ti­nin uy­gu­lanma­sı­nın doğ­ru ola­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Ay­rı­ca ba­lık, fın­dık, fıs­tık gi­bi gı­da­lar­da bu­lu­nan ome­ga-3 ya­ğı­nın il­ti­hap üze­rine olum­lu et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ren araş­tır­ma­lar da mev­cut.

Tedavide önemli faktörlerden biri aile desteği

Ya­şam bo­yu de­vam eden ro­ma­to­id ar­tri­tin dü­zen­li te­da­vi ile kon­trol al­tı­na alı­nıp sön­me­si­nin müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Doç. Dr. Se­val Peh­le­van, te­da­vi sü­re­ci be­lir­le­nir­ken şu du­rum­la­rın göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğu­nu be­lir­tiyor: “Han­gi ek­lem­le­rin ne de­re­ce­de tu­tul­du­ğu, has­ta­lı­ğın alev­len­me dö­ne­min­de mi yok­sa iyi­leş­me dö­ne­min­de mi ol­du­ğu gi­bi has­ta­lık du­ru­mu ve has­ta­nın ya­şı, ge­nel sağ­lık du­ru­mu, var­sa di­ğer has­ta­lık­la­rı ve mes­le­ği gi­bi ki­şi­sel fak­tör­ler de dik­ka­te alı­nır.” Peh­le­van, te­da­vi­de ai­le ve ya­kın­lar­dan des­tek alın­ma­sı ve he­kim­le iyi bir ile­ti­şim için­de bu­lu­nul­ma­sı­nın da önem ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor.

Yakınmalarınız 6 haftadan uzunsa doktora başvurun

Romatoid artritin eklemler dışında kalp, akciğer, göz gibi diğer organları da etkileyebileceğini söyleyen Dr. Seval Pehlevan, tanı koymada en önemli ipucunun hastaya ait öyküden elde edildiğini vurguluyor. Eklemlerde bir saati geçen sabah tutukluğunun bulunmasının ve bu şikayetlerin 6 haftadan uzun sürmesinin romatoid artriti akla getireceğini ifade eden Pehlevan, laboratuvar incelemeleri ve eklem filmlerinin sonuçlarına göre kesin tanının konabileceğini belirtiyor. Pehlevan ayrıca romatoid artritli her hastada romatizma testlerinin yüksek çıkmayabileceğini de sözlerine ekliyor. Tersine romatizma testlerinin tek başına yüksek olmasının da romatoid artrit tanısı koymada yeterli olmayacağı konusunda uyarıyor.

Bir cevap yazın

iltihaplı romatizma, romatoid artrit,