İlaç kullanırken yenilen besinler ilacın etkisini azaltır mı?

İlaç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da tü­ke­ti­len be­sin­le­rin ilaç­la­rın et­ki­si­ni azal­tı­cı ve­ ar­tı­rı­cı et­ki­le­ri ola­bi­li­yor. Çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken bu du­rum­lar ilaç kul­la­nı­mı ke­sil­dik­ten son­ra birkaç hafta bile sürebiliyor.

İlaç kullanırken yenilen besinler ilacın etkisini azaltır mı?

He­men he­pi­miz bir şe­kil­de ilaç kul­la­nı­yo­ruz. An­cak ilaç­la­rı kul­la­nır­ken özel­lik­le han­gi be­sin­ler ve içe­cek­ler­le et­ki­le­şi­me geç­ti­ği­nin ve bun­la­rın be­de­ni­mi­ze na­sıl yan­sı­dı­ğı­nın pek far­kın­da ol­ma­ya­bi­li­yo­ruz.

İlaç kullanımı ve besinlerin etkisi

Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Uzm. Dr. Öz­gür Şa­mil­gil özel­lik­le dik­kat edil­me­si ge­re­ken du­rum­la­ra dik­kat çek­ti.

Greyfurt suyu

Bu mey­ve­nin ken­di­si­nin de­ğil ama su­yu­nun faz­la mik­tar­da tü­ke­ti­mi (gün­de 1 lit­re ve üze­ri) özel­lik­le sta­tin gru­bu koles­te­rol ilaç­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın ba­ğır­sak­ta par­ça­lan­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­rek kan se­vi­ye­le­ri­ni ar­tı­rı­yor. Bu da kas ağ­rı­la­rı, kas kramp­la­rı ve kas eri­me­si gi­bi yan et­ki­le­rin ar­tı­şı­na ne­den ola­bi­li­yor. Kal­si­yum an­ta­go­nis­ti gru­bu tan­si­yon ilaç­ları­nın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­li­yor bu da baş­ta tan­si­yon dü­şük­lü­ğü ris­ki do­ğu­ru­yor. Ay­rı­ca ka­bız­lık, kalp atış­la­rın­da ya­vaşla­ma­ya ne­den ola­bi­li­yor. Er­kek­ler­de sert­leş­me so­ru­nu için kul­la­nı­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni art­tır­ma­sı tan­si­yon dü­şük­lü­ğü, gör­me bo­zuk­lu­ğu gi­bi şi­ka­yet­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­bi­li­yor. Ös­tro­jen içe­ren do­ğum kon­trol hap­la­rı­nın et­ki­si­ni do­la­yısıy­la yan et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­li­yor. Ba­zı an­ti­dep­re­san, psi­ki­yat­ri, kalp ritm, kan­ser ilaç­la­rı da et­ki­le­şe­bi­li­yor.

Kafein

Kah­ve, çay, ko­la­lı içe­cek­ler, ener­ji içe­cek­le­ri ba­zı so­ğuk al­gın­lı­ğı ilaç­la­rıy­la be­ra­ber alı­nır­sa si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, çarpın­tı, kalp ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği, ka­bız­lık, id­rar ar­tı­şı ya­pa­bi­li­yor.

Ba­zı ne­fes açı­cı bron­şit ilaç­la­rı­nın yan et­ki­si ar­tı­ra­rak aji­tas­yon, ritim bo­zuk­lu­ğu ya­ra­tı­yor. Cip­rof­lok­sa­sin isim­li an­tibi­yo­tik, do­ğum kon­trol hap­la­rı ve kor­ti­zon da ka­fe­inin par­ça­lan­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­rek kan dü­ze­yi­nin art­ma­sı­na ne­den olu­yor.

Potasyum içeren besinler

Po­tas­yum tu­tu­cu ba­zı tan­si­yon ilaç­la­rı ve id­rar sök­tü­rü­cü kul­la­nan­lar­da, pa­ta­tes, muz, ka­yı­sı, por­ta­kal su­yu gi­bi potas­yum­dan zen­gin gı­da­lar kı­sıt­lan­maz­sa ölüm­cül kalp arit­mi­le­ri ya­şa­na­bi­lir.

Sö­zün özü: Ye­rin­de kul­la­nıl­dı­ğın­da ha­yat kur­ta­rı­cı olan ilaç­lar, yan­lış be­sin­ler­le alı­nır­sa ölü­me ka­dar gö­tü­re­bi­li­yor.

Tiramin içerenler

Bu tür, es­ki­til­miş pey­nir, sa­lam, so­sis, su­cuk, in­cir, bak­la, la­ha­na tur­şu­su, so­ya so­su, ta­vuk ve­ya da­na ci­ğe­ri, ti­ra­min pro­te­ini zen­gin be­sin­ler ba­zı an­ti­dep­re­san­la­rın yan et­ki­si­ni çok artı­rır ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği, baş ağ­rısı, kus­ma, ter­le­me ve ate­şe hat­ta ölü­me ne­den ola­bi­lir.

Bol lifli besinler

Özellikle kolesterol düşürmek için tüketilen yulaf, kepekli ekmek gibi bol lifli besinler, şeker ilacı Metformin, guatr ilacı Levotiroksin, penisilin, kalp ilacı Digoxin gibi ilaçların emilimini bozarak etkilerini azaltır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Kan sulandırıcı warfarin (coumadin) adlı ilacın etkinliği bu gıdalardaki K vitamininin bloke edilmesiyle sağlandığı için bu gıdaların günlük tüketimi hep eşit miktarda tutulmalıdır. Aksi takdirde kan ya çok sulanır ya da pıhtılaşmaya eğilim gösterir.

Süt ve süt ürünleri, kalsiyum içerenler

Florokinolon ve tetrasiklin grubu antibiyotikler, Sefuroksim isimli antibiyotik, bifosfonat grubu kemik erimesi ilaçları, Metotreksat isimli romatizma ilacı, kalsiyum içeren bu tip gıdalar ve ilaçlardan 2 saat önce veya 6 saat sonra alınmalısı gerekiyor yoksa emilimi bozuluyor.

Kansızlık için kullanılan demir ile süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler aynı anda kullanılmamalı. Demir emilimi bozulmaması için en az 2 saat sonra tüketilmelidir.

Proteinden zengin besinler

Propranolol isimli betabloker grubu ilacın nefes darlığı, tansiyon ve nabız düşürücü etkisini artırır. Parkinson ilacı Carbidopa/Levodopa ve astım ilacı Teofilinin etkisini azaltır.

C vitamini

C vi­ta­mi­ni de­mir emi­li­mi­ni ko­lay­laş­tı­rır. C vi­ta­mi­ni be­ra­be­rin­de kal­si­yum­dan zen­gin süt ve süt ürün­le­ri gi­bi gı­da­lar­la be­ra­ber alı­nır­sa ken­di emi­li­mi bo­zu­lur, aç alın­ma­sı öne­ri­lir. Ba­zı aler­ji ilaç­la­rıy­la be­ra­ber alı­nır­sa et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir.

Bir cevap yazın

besinler, ilaçlar,