İkinci bir dil öğrenmek Alzheimer hastalığını erteliyor

İki dilli olmanın, çağımızın hastalıklarından bunama ve Alzheimer’da ortalama belirtilerin görülme süresini 5 yıl geciktirdiği tespit edildi.

İkinci bir dil öğrenmek Alzheimer hastalığını erteliyor

Du­ke Üni­ver­si­te­si Bryan Alz­he­imer Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da, iki di­le sa­hip ol­ma­nın Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­na yat­kın olan ki­şi­ler­de or­ta­la­ma has­ta­lık be­lir­ti­le­ri­nin gö­rül­me­si­ni yak­la­şık ola­rak 5 yıl ka­dar er­te­le­di­ği tespit edil­di.

Alz­he­imer Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Kath­le­en Welsh-Boh­mer, “2025 yı­lı­na ka­dar Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nı Ön­le­me ve Te­da­vi­le­rin Ge­liş­ti­ril­me­si­” isim­li araş­tır­ma­sın­da ikin­ci bir dil öğ­ren­me­nin ge­ne­tik fak­tör­lü Alz­he­imer has­ta­lı­ğının be­lir­ti­le­ri­nin gö­rül­me­si­ni ge­cik­tir­di­ği­ne dik­kat çek­ti.

Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren İn­gi­liz­ce Öğ­re­tim Uz­ma­nı Do­ğuş Ay­dın, “Bu du­rum as­lın­da şu şe­kil­de özet­le­nebi­lir” dedi ve bilgilerini aktardı: “Bir baş­ka dil eği­ti­mi al­ma­nın be­yin mo­tor fonk­si­yon­la­rın­da ya­rat­tı­ğı ak­ti­vi­te­nin bu­na­ma ra­hat­sız­lı­ğı üze­rin­de­ki et­ki­si, en et­ki­li ve en ye­ni ilaç­lar ile el­de edi­le­cek et­ki­ler­den çok yük­sek­tir.

Be­yin eş ­za­man­lı ge­li­şi­yor

İki­ dil­li­lik ve bu­na­ma üze­ri­ne Hin­dis­ta­n’da de­mans te­da­vi­si gö­ren 648 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, iki­dil­li olan 391 ki­şi­de, tek dil ko­nu­şan has­ta­la­ra gö­re or­ta­la­ma 4,5 yıl da­ha geç de­mans sen­drom­la­rı gö­rül­dü. Araş­tır­ma­lar, bir baş­ka dil eği­ti­mi al­ma­nın muh­te­şem psi­ko­lo­jik ya­rar­la­rı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Or­ta­ya çı­kan bu ya­rar­lar, yurtdı­şın­da pek çok iş­le­mi ya­pa­bil­me­niz ve pek çok in­san­la ile­ti­şim ku­ra­bil­me­niz an­la­mı­na ge­li­yor. Be­yin­de bu­lu­nan dil mer­ke­zi, ba­şa­rı­lı ge­çen dil eği­ti­mi­nin bir ne­ti­ce­si ola­rak ge­li­şi­yor ve bü­yü­yor. Siz ne ka­dar et­ki­li şe­kil­de ikin­ci ya da üçün­cü bir dil öğ­re­nir­se­niz bey­ni­ni­zin bu önem­li kı­sım­la­rı da eş za­man­lı ola­rak iyi bir şe­kil­de ge­li­şi­yor ve ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de edi­yor­su­nu­z.”

Bir cevap yazın

Alzheimer, Alzheimer hastalığı,