İçecekler obeziteye zemin hazırlıyor

Yiye­cek­ler ka­dar içecekler de obe­zi­tey­i te­tik­liyor. Pof. Yorulmaz “Meşrubatlar, kola ve meyve suları yüksek şeker içeriyor. Uzak durun” dedi.

İçecekler obeziteye zemin hazırlıyor

Prof. Dr. Fa­ruk Yo­rul­maz, gü­nü­müz­de ev dı­şın­da bes­len­me­nin yay­gın­laş­tı­ğı­nı, dı­şa­rı­da da ge­nel­lik­le fab­ri­kas­yon olarak ha­zır­lan­mış içe­cek­le­rin sık­lık­la tü­ke­til­di­ği­ni ak­tar­dı. Yo­rul­maz şöy­le de­vam et­ti:

“Tat­lan­dır­ma ama­cıy­la sık kul­la­nı­lan çay şe­ke­ri ve yük­sek fruk­toz­lu mı­sır şu­ru­bu be­yin­de doy­ma his­si oluş­tur­ma­dı­ğı için kalp has­ta­lık­la­rı ve di­ya­bet gi­bi sağ­lık so­run­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­mak­ta­dır. So­ğuk çay, spor içe­cek­le­ri, ko­la, mey­ve su­yu gi­bi içecekler yük­sek şe­ker se­vi­ye­le­ri ve kar­bon­hid­rat içe­ri­ği ne­de­niy­le za­rar­lı­dır. Di­yet olan gaz­lı ve kola­lı içe­cek­ler de bu­na da­hil­dir. Dı­şa­rı­dan şe­ker, fruk­toz, mı­sır şu­ru­bu ve su­ni ola­rak tat­lan­dı­rıl­mış içe­cek­ler en risk­li olan­lar­dır. Bu­nun ya­nın­da sa­ka­rin, as­par­tam gi­bi ka­lo­ri içer­me­yen tat­lan­dı­rı­cı ila­ve edil­miş içe­cek­ler de sağ­lıksız­dır.”

En iyi içe­cek su

İn­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan en iyi içe­ce­ğin su ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Yo­rul­maz, “Bu ne­den­le gün­lük alın­ma­sı ge­re­ken 1.5-2 litre sı­vı­nın en az yüz­de 60’ı su ol­ma­lı, ka­lan yüz­de 40’ı ise sağ­lık­lı içe­cek­ler­den oluş­ma­lı­” de­di. İçe­cek sa­tın alır­ken, için­de­ki şe­ker mik­ta­rı ve tü­rü­ne dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Prof. Yo­rul­maz şun­la­rı kay­det­ti: “Mey­ve su­yu ye­ri­ne mey­ve­nin ken­di­si­ni tü­ket­me­li. Do­ma­tes, şal­gam, pan­car gi­bi seb­ze su­la­rı vi­ta­min ve mi­ne­ral­den zen­gin­dir. Süt, ay­ran, ke­fir, ma­den su­yu, ye­şil ve be­yaz çay, Ih­la­mur, kuş­bur­nu, na­ne, ada ça­yı, gi­bi içe­cek­le­r öl­çü­lü bir şe­kil­de tü­ke­til­me­li.”

Bir cevap yazın

İçecekler, obezite, Yiye­cek­ler,