Hastalıklardan korunmanın 8 yolu

So­ğuk ha­va­nın fazlaca his­sedildi­ği bu­gün­ler­de enfeksiyon barındıran kişilerle ya­kın te­masta bulunmak has­ta­lık­ları ar­tı­rıyor. El yı­ka­ma alış­kan­lı­ğı ol­ma­yan 2-6 yaş aralığındaki ço­cuk­lar ise en­fek­si­yon­la­rın ilk he­de­fi olu­yor.

Hastalıklardan korunmanın 8 yolu

Küçük yaş­ta­ki ço­cuk­la­rın el yı­ka­ma alış­kan­lık­la­rı­nın tam otur­ma­ma­sı, kon­trol­süz bir şe­kil­de ha­va­ya ve et­raf­ta­ki ki­şile­rin yüz­le­ri­ne ve ob­je­le­re ök­sü­rüp, hap­şır­ma­la­rı se­be­biy­le nez­le ve grip gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ön­ce ço­cuk­la­rı zi­ya­ret edi­yor.

Ço­cuk­lar­da has­ta­lık­lar za­ma­nın­da te­da­vi edil­mez­se; ku­lak il­ti­ha­bı, bron­şit, za­tür­re, si­nü­zi­te de yol aç­tı­ğın­dan çocuk­la­rı üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­dan ko­ru­mak çok önem­li. Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Şeyma Cey­la Cü­ney­di, ço­cu­ğu­nu­zu vi­rü­sün yol aç­tı­ğı üst so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­dan ko­ru­ma­nın ku­ral­la­rı­nı an­lattı, önem­li öne­ri­ler­de bu­lun­du.

Ellerinizi en az 15 saniye yıkayın

Çocuğunuzun ellerini en az 15 saniye sabunla ovuşturarak yıkamanız her türlü bulaşıcı hastalığı önlemenin en etkili yoludur.

C vitamini çok önemli

Ço­cu­ğu­nuza has­ta ol­ma­dan ön­ce içe­ri­ğin­de c vi­ta­mi­ni bu­lu­nan man­da­li­na, li­mon, ki­vi, bro­ko­li, ıs­pa­nak ve kar­na­bahar ye­dir­mek­te fay­da var.

Demir yönünden zengin besleyin

Et, seb­ze ve bak­li­yat gi­bi de­mir ile mi­ne­ral­den zen­gin be­sin­le­ri ço­cu­ğun dü­zen­li tü­ket­me­si üst so­lu­num yol­la­rın­dan ko­run­ma­sı için önem­li­dir.

Çocuğunuzu kalın giydirmeyin

Evde veya sokağa çıkarken çocuğunuzu çok kalın giydirmeyin. Bunun yerine ısıyı koruyan 2-3 kat orta incelikte kıyafet yeterli gelecektir.

Atkı ve eldivenini sık sık yıkayın

Ço­cu­ğu­nu­zun üst so­lu­num yol­la­rı has­ta­lık­la­rını kolay atlatabilmesi için el­di­ven ve at­kısını her gün yı­ka­ma­kta fay­dalı olacaktır.

Oda ısısını 22-33 derecede tutun

Sı­cak odada uyumak üst so­lu­num yol­la­rı­nı ku­ru­tu­r ve vi­rüs­ler mu­ko­za­dan vü­cu­da gi­rer. Oda­nın sı­cak­lı­ğının­ 22-33 dere­ce ara­sın­da ol­ma­sı ye­ter­lidir.

Günde 8-10 saat uyutun

Çocuğunuzun güçlü bağışıklık sistemi olması için günde ortalama 8-10 saat uyuması önem taşıyor. Daha az uyuyan çocuklar kolay hasta olur.

Alışveriş merkezi yerine park

Kapalı mekanlarda öksürük ve hapşırık yoluyla havaya saçılan virüslerin havada asılı kalması, bu hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

Bir cevap yazın

Enfeksiyon, hastalık,