Hangi besin ne zaman yenmeli?

Yediğiniz besin belirli bir süre sonra kan şekerinizi yükseltiyorsa o besinin glisemik indeksi yüksek demektir.

Hangi besin ne zaman yenmeli?

Uzmanlardan tavsiyeler: Hangi besin ne zaman yenmeli?

Glisemik indeksi yüksek besin alımı obezite, diyabet ve bunlarla ilişkili diğer kronik hastalıkların görülme sıklığı ile paralellik gösterir. Sağlıklı bir beden için düşük glisemik indeksli beslenmek gerekir.

Yediğiniz besin belirli bir süre sonra kan şekerinizi yükseltiyorsa o besinin glisemik indeksi yüksek demektir. Glisemik indeksi yüksek besin alımı obezite, diyabet ve bunlarla ilişkili diğer kronik hastalıkların görülme sıklığı ile paralellik gösterir. Sağlıklı bir beden için düşük glisemik indeksli beslenmek gerekir.

Ara öğün­ler­de mut­la­ka tü­ke­tin: So­ğuk çor­ba, el­ma, ce­viz, pey­nir­li sa­la­ta

İçin­de asit olan gı­da­lar (ye­şil zey­tin, li­mon su­yu, sir­ke, man­tar, ha­vuç vs.) gli­se­mik in­dek­si (Gİ) dü­şü­rür ki bu­nun ne­de­ni mi­de bo­şa­lı­mı­nı ge­cik­tir­di­ğin­den­dir. Ara öğün­ler­de (öğ­le ve ak­şam) Gİ dü­şük be­sin­ler ter­cih edil­me­li­dir. Örne­ğin so­ğuk çor­ba, el­ma ve ce­viz, pey­nir­li sa­la­ta gi­bi. Ara öğün­ler­de­ki gli­se­mik in­dek­si yük­sek olan mey­ve su­la­rı, muz, in­cir ye­ri­ne gli­se­mik in­dek­si dü­şük el­ma, grey­furt, şef­ta­li, erik, çi­lek ter­cih edi­le­bi­lir. Sağ­lık­lı bes­len­me ve öğün sa­yı­sı­nın plan­lar­ken ay­nı za­man­da öğün içe­rik­le­ri de çok önem­li­dir. Öğün içe­rik­le­ri plan­la­nır­ken, içer­di­ği kar­bonhid­rat mik­ta­rı, pro­te­in mik­ta­rı göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Püf nok­ta­la­rı

– Ye­şil çay ok­si­de ol­ma­mış bir çay çe­şi­di­dir. Ve ab­do­mi­nal yağ­lan­ma­yı azal­tır.

– Tar­çın in­sü­li­nin hüc­re­le­re bağ­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan en­zi­mi et­kin­leş­ti­rir. Tip2 di­ya­bet­li­ler­de, kan şe­ke­ri, trig­li­se­rit ve LDL ko­les­te­ro­lü dü­şü­rü­cü et­ki­si gö­rül­müş an­cak tar­çı­nı bu ko­nu­da bü­yük bir oyun­cu ola­rak gös­ter­mek için he­nüz ye­ter­li ka­nıt yok­tur.

– Ana­nas, için­de­ki bro­me­lin et­ken mad­de­si­nin sin­di­ri­me yar­dım­cı, emi­lim ko­lay­lı­ğı, öde­min atıl­ma­sı­na yar­dım­cı olur fa­kat, ki­lo kon­tro­lü üze­rin­de et­ki ol­ma­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

– Ke­ten to­hu­mu zen­gin po­sa içe­ri­ğin­den ve ome­ga-3ten do­la­yı sin­di­rim sis­te­mi­nin dü­zen­li ça­lış­ma­sı ve kan li­pit­le­ri üze­ri­ne olum­lu et­ki­le­ri var­dır.

– El­ma su­yu sir­ke­si çe­şit­li mi­ne­ral ve vi­ta­min­le­ri içer­mek­te­dir fa­kat bun­lar­la ki­lo ver­me­de et­ki­le­ri üze­ri­ne ça­lı­şıl­mamış­tır.

– Ka­fe­in uy­ku ha­li­ni ve ser­sem­li­ği ön­ler, di­üre­tik­tir, iş­ta­hı bas­kı­lar ama bu et­ki­si kı­sa sü­re­li­dir ve di­rekt ki­lo kay­bı sağ­la­maz.

Por­si­yon mik­ta­rı­na dik­kat!

Ara öğün se­çi­min­de de her öğün­de ol­du­ğu gi­bi por­si­yon mik­tar­la­rı­na dik­kat edil­me­li­dir. Bi­lin­di­ği gi­bi, ge­re­ğin­den faz­la tü­ke­ti­len kar­bon­hid­rat­lı ve yağ­lı be­sin­ler vü­cut­ta ya­ğa dö­nü­şür.

Kefiri mutlaka deneyin

Öğün­ler­de pre­bi­yo­tik ve pro­bi­yo­tik al­mak obe­zi­te­den ko­run­mak açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Özel­lik­le akşam ye­me­ğin­de pro­bi­yo­tik yo­ğurt ve­ya ge­ce ara öğü­nün­de ke­fir tü­ke­til­me­li­dir.

Ba­sit kar­bon­hid­rat­la­rı içe­ren bes­len­me alış­kan­lık­la­rı mik­ro­bi­yo­ta­ya et­ki ede­rek ki­lo alı­mı­nı ar­tı­rır.

Lif­li be­sin­ler tok­luk his­si­ne yar­dım­cı olur

Lif­li be­sin­le­rin mi­de­de kal­ma sü­re­le­ri faz­la ol­du­ğun­dan, da­ha uzun sü­re tok tu­tar­lar. Di­yet ürün­le­rin­de şe­ker ol­maya­bi­lir an­cak için­de bu­lu­nan un, yağ ve­ya mey­ve şe­ke­ri kan şe­ke­ri ve kan yağ­la­rı­nın kon­trol al­tı­na alın­ma­sı için uy­gun ol­ma­ya­bi­lir.

Ak­şam ye­me­ği için iyi bir ter­cih: Zey­tin­yağ­lı seb­ze ye­me­ği ve yo­ğurt

Ak­şam ye­me­ği ve ge­ce ara öğün­le­rin­de, kar­bon­hid­ra­tı yük­sek içe­ren be­sin­ler ye­ri­ne, gli­se­mik in­dek­si dü­şük be­sin­ler ter­cih edil­me­li­dir. Böy­le­ce hem kan şe­ke­ri dü­zen­le­nir, hem de ki­lo kon­tro­lü sağ­la­nır. Özel­lik­le lif­li be­sin­ler olan, ıspa­nak, pa­zı, en­gi­nar, ke­re­viz, ta­ze fa­sul­ye gi­bi seb­ze­ler ter­cih edin. Pa­ta­tes, pi­rinç ve ma­kar­na gi­bi gli­se­mik in­dek­si yük­sek be­sin­ler ter­cih edil­me­me­li­dir. Ge­ce ara öğü­nün­de, 1 su bar­da­ğı tar­çın­lı süt ter­cih et­mek, kan şe­ke­ri­ni sta­bil ha­le ge­ti­rir. Ce­viz, fın­dık ya da ba­dem gi­bi ku­ru­ ye­miş­ler de lif içe­ri­ği ve ome­ga 3’ ten zen­gin ol­du­ğu için tü­ke­ti­le­bi­lir.

El­ma, şef­ta­li, viş­ne ve erik gi­bi mey­ve­le­rin gli­se­mik in­dek­si dü­şük ol­du­ğun­dan kan şe­ke­ri­ni dü­zen­ler­ler. Kar­puz, üzüm,in­cir, ka­vun gi­bi be­sin­le­rin gli­se­mik in­dek­si yük­sek ol­du­ğun­da ikin­di ara öğü­nün­de tü­ke­til­me­si da­ha doğ­rudur. Özel­lik­le, di­ya­bet has­ta­la­rın­da, ge­ce olu­şa­bi­le­cek hi­pog­li­se­mi­yi en­gel­le­mek için.

Bir cevap yazın

besinler,