Hamilelik süreciyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Hamilelik, anne adaylarının hayatına bir takım değişiklikler getiriyor. Gerek anne gerek bebeğin sağlığı için bu değişikliklere uyum sağlamak gerekiyor. Bu süreçte sadece anne adayı değil baba adayı da değişim geçiriyor.

Hamilelik süreciyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Ba­zı ku­lak­tan dol­ma bil­gi­le­re önyar­gı ile yak­laş­mak ve doğ­ru ola­nı uy­gu­la­mak sağ­lık­lı bir ge­be­lik ge­çir­me­nin al­tın ku­ra­lı ola­rak ka­bul edi­li­yor. Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Bö­lü­mü­’n­den Op. Dr. Si­bel Ka­ya, bu önem­li sü­reç­te han­gi bil­gi­le­rin doğ­ru han­gi­le­ri­nin yan­lış ol­du­ğu­nu açık­la­dı. İşte en çok yapılan yanlışlar.

Her tür­lü gı­da tü­ke­ti­le­bi­lir

Yan­lış. Ha­mi­le­lik­te ba­zı ya­sak­lı gı­da­lar var­dır. Özel­lik­le çiğ et içe­ren, çiğ köf­te tü­ke­til­me­me­li. Bu­na ek ola­rak; kabuk­lu de­niz hay­van­la­rı, mid­ye, su­şi, ko­ko­reç, sa­lam, su­cuk, so­sis ve tüt­sü­len­miş et­ler ye­nil­me­me­li. Ka­va­noz­lar­da sa­tı­lan tur­şu­lar­dan, çok faz­la tuz içer­di­ği ve kat­kı mad­de­le­ri ol­du­ğu için uzak du­rul­ma­lı­dır. Abur cu­bur tü­ke­ti­mi­ne de dik­kat edil­me­li.

Bit­ki çay­la­rı sa­kın­ca­lı­dır

Yan­lış. Ha­mi­le­lik­te bit­ki çay­la­rı içi­le­bi­lir. Özel­lik­le ge­be­lik dö­ne­min­de ka­bız­lı­ğa eği­lim ol­du­ğu için, bit­ki çay­la­rı gün­de 1-2 bar­dak tü­ke­te­bi­lir. Ada­ça­yı­nın dü­şü­ğe ne­den ol­du­ğu­ dü­şü­nü­lür an­cak bu ko­nu­da ka­nıt­lan­mış bir araş­tırma yok­tur.

Ton ba­lı­ğı ye­nil­me­me­li­dir

Yan­lış. Ha­mi­le­lik­te haf­ta­da 2 kez ton ba­lı­ğı tü­ke­ti­le­bi­lir. Üs­te­lik ge­be­lik­te ba­lık tü­ke­ti­mi da­ha önem­li­dir. Ome­ga 3 içe­rir fa­kat de­ni­zin de­rin­le­rin­de ya­şa­yan ba­zı ba­lık­lar, ağır me­tal­ler içe­re­bi­le­ce­ğin­den ge­be­lik­te risk­li­dir. Özel­lik­le bebe­ğin ge­li­şim ev­re­sin­de ol­du­ğu ilk 3 ay­lık dö­nem­de san­tral si­nir sis­te­mi­ne za­rar­lı et­ki­le­ri ola­bi­lir.

Hor­mo­nal de­ği­şim an­ne ada­yın­da olur

Yan­lış. Fi­zik­sel ola­rak sa­de­ce an­ne ada­yın­da hor­mo­nal de­ği­şim ol­sa da bu sü­reç ba­ba ada­yı­nı da et­ki­ler. Ka­dın­lar için ha­mi­le­lik, has­sas bir sü­reç­tir. Ani duy­gu de­ği­şim­le­ri ya­şa­na­bi­lir. Bu sü­reç is­ter is­te­mez bes­len­me, psi­ko­lo­jik olarak ba­ba­ya da yan­sı­mak­ta­dır. Ge­nel­de ha­mi­le­lik dö­ne­min­de ba­ba aday­la­rı, eş­le­rin­den da­ha faz­la ki­lo al­mak­tadır.

Dikkat dağınıklığı motivasyon düşüklüğü olur

Yanlış. Hormonal değişime bağlı kısmen dikkat dağınıklığı, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetler görülebilir ancak geçici bir süreçtir. Üstelik gebelikte evde oturmak yerine, iş hayatına devam edilmesi anne adaylarının kendilerini daha dinamik hissetmelerini sağlayacaktır. Hamileler, öz bakımlarını da asla ihmal etmemelidir.

Bebeğin saçları midede yanma şikayeti nedenidir

Yanlış. Hamileliğin her döneminde reflü ve mide asidi olduğu için bu durum normaldir ve bebeğin saçlarının çıkması ile alakası yoktur. Mide yanmasını engellemek için beslenme düzenlenmelidir. Çok acılı, ekşili gıdalar ve yatmaya yakın yemek yenilmemeli, uykuda yastık boyu yükseltilmelidir. Çok şiddetli reflü durumlarında anne adaylarına, bebeğin sağlığını herhangi bir şekilde etkilemeyen ilaçlar da verilebilir.

Saç boyası ve makyaj zararlı

Yanlış. Anne adaylarının kendilerini iyi hissedeceği şekilde hamilelik sürecini geçirmeleri önemlidir. Bunun için saçlarına fön çektirebilir, çok aşırıya kaçmamak şartıyla makyajlarını yapabilirler. Özellikle 4’üncü aydan sonra organik boya ile saçlarını da boyatabilirler. Boya saçta kısa kalmalı, bol su ile yıkanmalıdır.

Hamilelikte araba kullanılmaz

Yan­lış. Ha­mi­le­lik­te ara­ba kul­lan­mak her­han­gi prob­lem ya­rat­maz. Bel­ki 37’in­ci haf­ta­dan son­ra sı­kın­tı ola­bi­lir. Çün­kü be­be­ğin bü­yü­me­si­ne bağ­lı ola­rak an­ne ada­yın­da sı­kın­tı ya­ra­ta­bi­lir. An­cak kon­trol­lü şe­kil­de, em­ni­yet ke­me­ri göğsün ve gö­be­ğin al­tın­dan ge­çir­mek şar­tı ile ara­ba kul­la­nı­la­bi­lir.

Hamilelikte diş sağlığına müdahale edilemez

Yanlış. Hamileliğin özellikle ikinci yarısından sonra diş ile ilgili her türlü müdahale yapılabilir.

Spor yapılmaz

Yan­lış. Ha­mi­le­li­ğin tüm ev­re­le­rin­de spor ya­pı­la­bi­lir. Sa­de­ce son haf­ta­lar­da fi­zik­sel ola­rak ba­zı spor­la­rı yap­mak sıkın­tı oluş­tu­ra­bi­lir. İlk 3 ay­da da dü­şük teh­di­di, ka­na­ma­sı ve le­ke­len­me­si olan an­ne aday­la­rı­nın spor yap­ma­sı öneril­mez. Ge­be­lik­te ya­pı­la­bi­le­cek en iyi spor­lar; yü­rü­yüş ve yüz­me­dir. Haf­ta­da 2 gün­de mut­la­ka yü­rü­yüş ya­pıl­malı­dır. Yüz­me için de ha­vuz ye­ri­ne de­niz ter­cih edil­me­li.

Bir cevap yazın

gebelik, hamilelik,