Güneydoğu Anadolu Bölgesi kalori bombası

Tatlıları kalori bombası

Acılı, baharatlı, bol etli mutfağıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem görseli zengin sofralara hem damak tadına önem veriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kalori bombası

Mey­ve ve seb­ze tü­ke­ti­mi yok de­ne­cek ka­dar az olan Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’nin te­mel be­sin kay­nakla­rı­nın ko­yun ve ku­zu eti ol­du­ğu bi­li­ni­yor.

Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mer­ve Gü­lü­nay, “Be­yaz et, ba­lık ev­le­re çok na­dir gir­mek­te­dir. Ke­bap­lık et­ler ba­ha­rat­lar, acı-ek­şi ka­rı­şım­lar­la har­man­la­nır.

Ge­nel­lik­le et­ler kö­mür ate­şin­de kı­zart­ma, ka­vur­ma gi­bi yön­tem­ler­le bol yağ­lı pi­şer. Mey­ve ve seb­ze­ler ge­nel­lik­le et­li ye­mek ve ke­bap­la­rın için­de tü­ke­ti­lir.

Böl­ge­de yağ­lı bes­len­me mo­de­li ha­kim­dir. Bu yüz­den de obe­zi­te ve ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı gi­bi prob­lem­le­re sık­ça rast­la­nır” de­di.

Bu sağ­lık prob­lem­le­ri­ne kar­şı ana ku­ral por­si­yon kon­tro­lü ve sık­lı­ğı­dır. Bu­nun ya­nın­da kı­zart­ma, ka­vur­ma gi­bi yön­temler­le ya­pı­lan et­le­rin yan­mış yağ se­be­biy­le kan­se­ro­jen et­ki­si­ni ön­le­mek ama­cıy­la et­ler sağ­lık­lı pi­şir­me yön­tem­leriy­le pi­şi­ril­me­li­dir.

Bak­la­va baş­ta ol­mak üze­re tat­lı­la­rıy­la ün­lü bu böl­ge­de ge­nel­lik­le şer­bet­li tat­lı tü­ke­ti­mi ol­duk­ça yay­gın­dır.

İçer­di­ği şe­ker ne­de­niy­le ki­lo al­ma­nın ya­nı sı­ra kan şe­ke­ri den­ge­si­ni boz­ma­da da et­ki­li ola­ca­ğın­dan mut­la­ka tü­ke­ti­mi kı­sıt­lan­ma­lı.

Bun­lar ye­ri­ne süt­lü tat­lı­lar ter­cih edil­me­li­dir. Sı­cak ne­de­niy­le af­lo­tok­sin üre­te­bi­len ba­ha­rat­la­rın özel­lik­le ka­ra­ciğer kan­se­ri­ne ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den ba­ha­rat­lar ku­ru ve se­rin yer­de sak­lan­ma­lı­dır.

Kahvaltı kültürü değiştirilmeli

Bu bölgede kahvaltıda kaymak, fıstık gibi yüksek kalorili yiyeceklerdir. Kaymağın yağ içeriği yüksek olduğundan kolesterole yol açar. Kalp sağlığını tehdit etmenin yanında kilo alımına da sebebiyet verir.

Sağlıklı beslenme programı

Kahvaltı

Yağsız söğüş sebze-az yağlı peynir-haşlanmış yumurta-tahıllı ekmek veya az yağlı çörek

Ara Öğün

Taze meyve Öğle: Az miktarda çiğ köfte veya iç pilav- çorba-yoğurt- bol yağsız salata-etsiz az yağlı sebze yemeği

Ara Öğün

Yağsız süt

Akşam

Az miktarda az yağlı sebzeli kebap ya da etli sebze yemeği- çorba- bol yağsız salata.

Bir cevap yazın

Bes­len­me ve Di­yet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi,