Güneş telefonunuzu çalışmaz hale getirebilir

Kavurucu yaz sıcakları önlem alınmazsa akıllı telefon, tablet, kamera ve SD kart gibi pek çok elektronik cihazın bileşenlerini eritip kullanılamaz hale getirebiliyor.

Güneş telefonunuzu çalışmaz hale getirebilir

Sıcak havalar, pillerinin aşırı ısınmasına, elektronik cihaz devrelerinin ve diğer bileşenlerinin erimesine yol açabiliyor. Uzmanlar akıllı telefonların özellikle plastik kısımlarında kalıcı hasar yol açabileceğini söylüyor. Metal kasalı cihazlar ise sıcağa karşı daha dayanıklılar.

Ekranlar da sıcaklığa karşı oldukça duyarlılar ve yüksek sıcak yüzünden telafisi mümkün olmayan hasar görebiliyorlar. Bu durumda ekran, eskisinden karanlık görünmeye başlayabiliyor. Elektronik cihazları sıcaktan nasıl korumanız gerektiğine dair birkaç etkili yöntemi sizler için derledik.

Sahte pil almayın

Sahte ve ucuz pillerin yaygınlaşmasıyla akma, alev alma ve patlama vakaları da artmaya başladı. Orijinal pillerde patlama gibi durumları engelleyecek birçok güvenlik mekanizması bulunuyor. Piller için en uygun sıcaklık, genellikle oda sıcaklığıdır. Ünlü teknoloji sitesi chip.com.tr’nin analizine göre 35 – 45 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda pil, daha iyi performans gösterebilse de içerisindeki bileşenler, daha çabuk oksitlenecektir. Yapılan testler, 25 derecede saklanan pil ömrünün, 50 derecede saklananlara göre 6 kat daha uzun olduğunu gösteriyor.

PC’niz eriyor

PC’nin aşı­rı ısın­ma­sı, iş­lem­ci ve GPU’nun ya­pa­ca­ğı yan­lış he­sap­la­ma­la­rın sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­cak­tır. Bu du­rum­da ki­lit­len­me­ler­le kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz. PC’ni­zin ka­sa­sı­nın gü­neş gör­me­di­ğin­den ve içe­ri­sin­de ha­va­nın do­la­şa­bi­le­ce­ği boş ala­nın bu­lun­du­ğun­dan emin olun. Sa­bit disk gi­bi sı­cak bi­le­şen­le­rin bir­bi­ri­ne ya­kın ol­ma­ma­sı­na dik­kat edin. Fan­la­rın da sı­cak ha­va­yı dı­şa­rı ata­bi­le­cek ka­dar güç­lü ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

Notebook deliklerine dikkat

Ka­me­ra­nı­zı nem­li bir ha­va­da, kli­may­la so­ğu­tu­lan bir oda­da sak­lı­yor­sa­nız nem, ci­ha­zı­nı­zı et­ki­le­ye­bi­lir. En kö­tü du­rum­da len­si­niz nem ya­pa­bi­lir.

Bu du­rum­da fo­toğ­raf­la­rı­nız bu­la­nık çık­ma­ya baş­la­ya­bi­lir. SD kart­lar da sı­cak­lık de­ği­şim­le­rin­de ne­mi da­ha ça­buk top­la­ya­bi­li­yor­lar. No­te­bo­ok’lar­da ha­va­lan­dır­ma de­lik­le­ri­ni ka­pat­ma­ma­ya dik­kat edin. Ci­ha­zı­nız çok ısı­nı­yor­sa, ha­ri­ci bir no­te­bo­ok so­ğu­tu­cu­sun­dan fay­da­la­nabi­lir­si­niz.

Bir cevap yazın

akıllı telefon, kamera, tablet,