Gözlük seçiminin püf noktaları

Uzmanlardan gözlük seçiminin püf noktalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler

Çocuğunuzun göz sağlığı bozuksa gözlük almadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Gözlük seçimi

Göz­lük se­çer­ken her za­man için ön­ce­lik­li nok­ta­nın göz­lük re­çe­te­si ol­du­ğu­na de­ği­nen Özer Ka­val­cı­oğ­lu eğer re­çe­te­de bi­raz da­ha ka­lın olan güç­lü mer­cek­ler ya­zıl­mış ise mer­cek ka­lın­lı­ğı­nı azalt­mak için çer­çe­ve­nin müm­kün ol­du­ğu kadar kü­çük tu­tul­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Bulanık görme riskini azaltıyor

Göz Has­ta­ne­si uz­man­la­rın­dan Op. Dr. Özer Ka­val­cı­oğ­lu, ço­cu­ğunn bü­yü­yün­ce de kul­lan­ma­sı ama­cıy­la çok bü­yük göz­lük­le­rin sa­tın alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, kü­çük odak­la­ma ha­ta­la­rı­nın bi­le göz­lük cam­la­rı­nın per­for­man­sı­nı be­lir­gin şe­kil­de za­yıf­lat­tı­ğı­nı ve kü­çük mer­cek­le­rin bü­yük mer­cek­le­re gö­re ke­nar­la­rın­dan da­ha az ışık sa­çıl­ma­sı­na se­bep olarak göz­lük ca­mı­nın ke­na­rın­dan bu­la­nık gör­me ris­ki azalt­tı­ğı­nı söy­le­di.

Gözlük çerçeveleri plastik mi metal mi olmalı?

“Geç­miş­te, bü­kül­me­ye ve­ya kı­rıl­ma­ya da­ha da­ya­nık­lı ol­ma­la­rı, da­ha ha­fif ve da­ha ucuz ol­ma­la­rın­dan do­la­yı plas­tik çer­çe­ve­ler ço­cuk­lar için da­ha iyi bir se­çe­nek­ti. Fa­kat gü­nü­müz­de ay­nı özel­lik­ler­de me­tal çer­çe­ve­ler üre­te­bi­li­yo­r” diyen Ka­val­cı­oğ­lu, ço­cu­ğun ba­zı mad­de­le­re kar­şı has­sa­si­ye­ti var­sa “hi­po­aler­jik” mal­ze­me­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı, saf titan­yum­dan ya­pıl­mış göz­lük çer­çe­ve­le­ri­nin ço­cuk­lar için iyi bir ter­cih ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ka­lay­cı­oğ­lu şöy­le ko­nuş­tu: “Kü­çük ço­cuk­la­rın bu­run­la­rı­nın he­nüz tam an­la­mıy­la ge­liş­me­miş ol­ma­sı plas­tik çer­çe­ve­le­rin bu­run­la­rın­dan aşa­ğı­ya kay­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir ve bu yüz­den me­tal çer­çe­ve­ler ige­nel­lik­le ayar­la­na­bi­lir bu­run­luk­la­ra sa­hip ol­du­ğun­dan her ço­cu­ğun bur­nu­na uyum sağ­lar.”

Hangi tür merceği tercih etmeliyiz?

“Ço­cuk­lar için göz­lük cam­la­rı po­li­kar­bo­nat ve­ya tri­vex’den imal edil­miş ol­ma­lı. Bu mal­ze­me­ler di­ğer mer­cek malze­me­le­ri­ne gö­re ila­ve gü­ven­lik açı­sın­dan cid­di oran­da da­ha faz­la dar­be da­ya­nı­mı­na sa­hip­tir. Po­li­kar­bo­nat ve trivex mer­cek­ler sı­ra­dan plas­tik mer­cek­le­re gö­re da­ha ha­fif­tir. Böy­le­lik­le özel­lik­le yük­sek nu­ma­ra­lı mer­cek­ler­de gözlük kul­la­nı­mı­nı da­ha kon­for­lu ha­le ge­ti­rir­ler.

Ço­cu­ğu­nuz mer­cek­le­ri için son ter­cih cam ol­ma­lı­dır. Dar­be da­ya­nı­mı için ge­liş­ti­ril­miş cam­lar bi­le hâ­lâ kı­rıl­dı­ğın­da bu kı­rık­lar göz için teh­li­ke ya­ra­tır­lar. Cam mer­cek­ler cid­di oran­da da­ha ağır­dır­lar ve bu da kul­la­nım kon­fo­ru­nu dü­şü­rür. Ço­cu­ğu­nu­zun nu­ma­ra­la­rı çok de­ğiş­me­miş­se es­ki göz­lü­ğü­nü at­ma­yın ve ye­dek göz­lük ola­rak sak­la­yın.”

Bir cevap yazın

gözlük, Gözlük seçimi,