Gözlerinizin sağlığı mutfağınızda

Sarı nokta ve gece körlüğü gibi göz rahatsızlıkları ciddi problemlere neden oluyor. Sarı noktaya yumurta, gece körlüğüne ise portakal tüketmek şifa oluyor.

Gözlerinizin sağlığı mutfağınızda

Göz sağ­lı­ğı mut­fa­ğı­mız­da­ki ve ma­sa­mız­da­ki ye­mek­ler­den baş­lı­yor. Ome­ga-3, lu­te­in, çin­ko, C vi­ta­mi­ni ve E vita­mi­ni­nin sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ve ka­ta­rakt açı­sın­dan has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­ni ya­vaş­la­tı­cı et­ki­le­ri ol­du­ğu araş­tırma­la­rın so­nu­cu ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.

Göz has­ta­lık­la­rı bö­lü­mün­den Yrd. Doç. Dr. Rı­fat Ra­si­er, göz sağ­lı­ğı ve be­sin­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­yi açık­lı­yo­r…

Re­ti­na­ya bak­lagil­ler: Bi­of­la­no­oid­le çin­ko içe­rir ve re­ti­na için ko­ru­yu­cu­dur. Re­ti­na­yı ko­ru­mak için özel­lik­le ta­hıllar in­sü­lin dü­ze­yi­ni çok yük­selt­me­di­ği için sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ge­li­şi­mi­ni ya­vaş­la­tır. E vi­ta­mi­ni ve çin­ko içe­ren tahıl­lar gö­zün tü­mü için ya­rar­lı­dır.

Göz do­ku­su­na çe­rez: Fıs­tık, fın­dık, ba­dem Ome­ga-3 ve E vi­ta­mi­ni açı­sın­dan çok zen­gin be­sin­ler­dir. Çe­kir­dek, E vi­ta­mi­ni ve çin­ko açı­sın­dan çok zen­gin­dir.

E vi­ta­mi­ni bi­yo­lo­jik ola­rak en ak­tif an­ti­ok­si­dan­lar­dan bi­ri­dir. Göz do­ku­mu­zu ze­de­le­yen et­ki­ler­den ko­ru­du­ğu dü­şünül­mek­te­dir.

Sa­rı nok­ta hastalığına kar­şı et

Lu­te­in ve ze­ak­san­tin mad­de­le­ri­ni bol­ca içe­ren yu­mur­ta­nın sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ve ka­ta­rakt gi­bi kro­nik göz has­ta­lık­ları­ris­ki­ni azalt­tı­ğı be­lir­len­miş­tir. Ay­rı­ca et­te bu­lu­nan çin­ko vü­cu­dun vi­ta­min A emi­li­mi­ni ar­tı­rır. Bu sa­ye­de sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ris­ki aza­lır.

Ku­ru gö­ze ba­lık: Ba­lık­ta bu­lu­nan ome­ga-3 özel­lik­le ku­ru göz, sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ve ka­ta­rakt ge­li­şi­mi­ni ­en­gel­le­me açı­sın­dan ya­rar­lı­dır. Yu­mur­ta tü­ke­ti­mi de önem­li­dir.

Ka­ta­rak­ta ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler: Sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı ve ka­ta­rakt ge­li­şi­min­de çok olum­lu et­ki­le­ri olan lu­te­in ve ze­ak­san­tin ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler için­de en çok ıs­pa­nak, la­ha­na ve ka­ra­la­ha­na­da var­dır.

Gece az görme problemi için portakal

Por­ta­kal, grey­furt ve li­mon içer­di­ği yük­sek C vi­ta­mi­ni ile göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan önem­li­dir. Bu mey­ve­ler­den por­ta­kal özel­lik­le ge­ce gör­me ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­yan has­ta­lar için çok önem­li bir be­sin kay­na­ğı­dır.

Bir cevap yazın

gece körlüğü, Göz sağ­lı­ğı, sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı,