Görüntülü konuşmanın ücretsiz yolları

Multimedya teknolojisinin en büyük nimetlerinden olan görüntülü görüşme sağlayan uygulamalar özellikle yeni yıla yalnız girenler için büyük önem taşıyor. Sistemi özel kılan ise ücretsiz iletişime imkan tanıması.

Görüntülü konuşmanın ücretsiz yolları

Ye­ni yı­lı sev­dik­le­rin­den uzak kar­şı­la­ya­nla­rın im­da­dı­na özel uy­gu­la­ma­lar ye­ti­şi­yor. Tan­go, Vi­ber, Go­og­le Han­go­uts, Skype gi­bi son dö­ne­min en trend gö­rüş­me ya­zı­lım­la­rı hem ya­zı­lı hem de gö­rün­tü­lü ola­rak ke­sin­ti­siz hiz­met su­nu­yor. Andro­id, iOS, Win­dows Pho­ne ve OS iş­le­tim sis­tem­li ci­haz­la­ra üc­ret­siz ola­rak in­di­ri­le­bi­len uy­gu­la­ma­lar­dan ba­zı­la­rı Win­dows ta­ban­lı bil­gi­sa­yar­la­rı ya da oyun kon­sol­la­rı­nı da des­tek­le­ye­bi­li­yor. Üc­ret­siz Wi-Fi bağ­lan­tı­nız da var­sa bu vi­de­o gö­rüş­me­le­ri be­da­va­ya da gel­miş olu­yor. İş­te 2015’e siz­den bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta ol­sa da sev­dik­le­ri­niz­le bir­lik­te başlamanın gir­me­nin bir­kaç yo­lu.

Tango

Tan­go ile ya­pı­lan vi­de­o gö­rüş­me­le­ri eğ­len­ce­li ani­mas­yon­lar­la da ki­şi­sel­leş­ti­ri­le­bi­li­yor. An­dro­id, iOS, Black­Berry ve Ama­zon Kind­le ci­haz­la­rı­na üc­ret­siz ola­rak yük­le­ne­bi­len uy­gu­la­ma, Win­dows ta­ban­lı bil­gi­sa­yar­la­ra da in­di­ri­le­bi­li­yor. Tan­go­’yu dün­ya ça­pın­da 200 mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi kul­la­nı­yor.

Viber

Wi-Fi ve­ya 3G üze­rin­den tüm dün­yay­la üc­ret­siz me­saj­laş­ma hiz­me­ti su­nan Vi­ber ile HD ka­li­te­sin­de ses­li ve gö­rün­tü­lü ara­ma­lar ya­pı­lıp, fo­toğ­raf ve vi­de­o me­saj­la­rı pay­la­şı­la­bi­li­yor. Uy­gu­la­ma, iOS, An­dro­id, Win­dows Pho­ne, Black­Berry mobil ci­haz­la­rı­nın ya­nı sı­ra ma­sa­üs­tü ve di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­ra da üc­ret­siz ola­rak in­di­ri­lip, kul­la­nı­la­bi­li­yor.

Google Hangouts

Hem An­dro­id hem iOS ci­haz­lar­da ça­lı­şan Go­og­le Han­go­uts ile 10 ki­şi­ye ka­dar vi­de­o kon­fe­rans ya­pı­la­bi­li­yor. Vi­de­o görüş­me­le­ri­ne efekt­ler de ek­le­ne­bi­len uy­gu­la­ma ile ger­çek­leş­tir­di­ği­niz gö­rüş­me­le­ri Yo­uTu­be üze­rin­den can­lı ola­rak da pay­la­şa­bi­li­yor­su­nuz.

Facebook Messenger

Fa­ce­bo­ok’­un an­lık me­saj­laş­ma ser­vi­si Fa­ce­bo­ok Mes­sen­ger sos­yal ağ üze­rin­den gö­rün­tü­lü gö­rüş­me im­ka­nı su­nuyor. O an­da on­li­ne olan ar­ka­da­şı­nız­la an­lık soh­bet baş­lat­tı­ğı­nız pen­ce­re­de­ki ka­me­ra iko­nu­nu­na tık­la­ma­nız, gö­rün­tü­lü gö­rüş­me­ye baş­la­ma­nız için ye­ter­li olu­yor.

Skype

Görüntülü görüşme denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Skype ile birebir görüntülü çağrıların yanı sıra aynı anda birden fazla kişiyle de grup görüşmeleri yapılabiliyor. Skype, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet dışında akıllı televizyon, Xbox One ve PlayStation 3-4 ile de kullanılabiliyor

Bir cevap yazın

görüntülü konuşma,