Glikoz şurubu kansere davetiye çıkarıyor!

Son yılların en sıkıntılı katkı maddelerinden olan glikoz şurubu kafaları oldukça kurcalıyor. Türkiye’de yaklaşık 400 bin ton (mısır) glikoz şurubu üretiliyor.

Glikoz şurubu kansere davetiye çıkarıyor!

Diyetisyen Emre Uzun ucuz olması, beyne haz sinyalleri göndermesi sebebiyle kullanımı giderek artan glikoz şurubunun başta pankreas kanseri riski olmak üzere böbrek ve akciğer hastalıklarına da davetiye gönderdiğini vurguladı.

Gli­koz şu­ru­bu şe­ker­den da­ha ucuz. Ay­rı­ca lez­zet ba­kı­mın­da da da­ha et­ki­le­yi­ci. Bu ne­den­le de gaz­lı ve mey­ve­li içe­cek­ler, çi­ko­la­ta, kek, şe­ker­le­me, re­çel, mar­me­lat ve jö­le gi­bi bir­çok iş­len­miş ürün­de yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nı­lı­yor ne ya­zık ki… Uzun sü­re gli­koz şu­ru­bu ba­kı­mın­dan zen­gin di­yet­le bes­len­me şiş­man­lık, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar ve di­ğer me­ta­bo­lik sen­drom­la­rın ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­li­yor.

12.5 mil­yon ton tü­ke­tim

Di­ye­tis­yen Em­re Uzun, yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar so­nu­cu 2006 yı­lı iti­ba­rı ile dün­ya­da yük­sek fruk­toz­lu mı­sır şu­ru­bu üre­ti­mi­nin yak­la­şık 12.5 mil­yon ton iken, ül­ke­miz­de 2010 yı­lı iti­ba­rı ile 400 bin ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Raf ömrünü uzatıyor kıvam artırıyor

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bu maddenin nişastadan elde edilen bir hidroliz ürünü olduğuna değinen Uzun, “Yiyeceklerin raf ömrünü uzattığı, maliyet olarak şekerden daha ucuz olduğu için tercih edilmektedir.

Aynı zamanda soğutulmuş gıdalara kristalleşmeyi önler iyi kıvam sağlar, kurabiye tarzı gıdalara da gevrekliklerini korumasını sağlar. Nişastadan üretilebildiği için de kolayca tedarik edilebiliyor” dedi.

Dondurmalarda da bulunuyor

Pek çok don­dur­ma ürü­nü­nün ne ya­zık ki bu za­rar­lı şe­ke­ri içer­di­ği­ni açık­la­yan Di­ye­tis­yen Uzun, ko­run­mak için dondur­ma tü­ke­ti­mi­nin kı­sıt­lan­ma­sı­nı öner­di. Ni­şas­ta baz­lı şe­ker içe­rik­li be­sin­ler­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ıs­rar­la vur­gu­la­yan Uzun, alış­ve­riş­ler­de pa­ket­le­rin üzer­le­ri­nin kon­trol edil­me­si­ni, eti­ket oku­ma­yı ve gli­koz şu­ru­bu var­sa alın­ma­ma­sı­nı söy­le­di.

Alzheimer ve demansa neden oluyor

Yurt­dı­şın­da ya­pı­lan bir­çok araş­tır­ma­da, ni­şas­ta baz­lı şe­ker ile bes­le­nen fa­re­ler­de al­gı­da za­yıf­la­ma­nın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Uzun şöy­le de­vam et­ti:

“Ni­şas­ta baz­lı şe­ker kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­rak Alz­he­imer ve de­mans ben­ze­ri si­nir sis­te­mi de­je­ne­ras­yo­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ve bu­nun fark­lı me­ka­niz­ma­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu da be­lirt­mek is­te­rim. Ta­bi­i ki bu has­ta­lık­la­rı tek bir se­be­be bağ­la­mak doğ­ru de­ğil. An­cak iç­le­rin­den bir fak­tör ola­rak ni­şas­ta baz­lı şe­ker gös­te­ri­le­bi­lir. Ka­rın içi ve ka­ra­ci­ğer yağlan­ma­sı­na da se­bep ola­bi­le­ce­ği­ni bi­li­ni­yor.”

Pankreas kanserindeki etkisi kanıtlandı

Son ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da sak­ka­roz ve mı­sır şu­ru­bu şe­ke­ri­nin pan­kre­as üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­nin in­ce­len­di­ği­ni be­lir­ten Em­re Uzun, sak­ka­ro­zun pan­kre­as kan­se­riy­le iliş­ki­si bu­lun­maz­ken, mı­sır şu­ru­bu­nun pan­kre­as kan­se­ri ola­sı­lı­ğı­nı artır­dı­ğı­nın is­ta­tis­tik­sel ola­rak be­lir­len­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Uzun, bu­nun ya­nı sı­ra mı­sır şu­ru­bu­nun ak­ci­ğer­ler­de his­topa­to­lo­jik de­ği­şik­lik­le­re se­bep ol­du­ğu ve lez­yon­lar oluş­tur­du­ğu ay­rı­ca yük­sek mik­tar­da fruk­toz tü­ke­ti­mi­nin böb­rek has­ta­lık­la­rı ve top­lum sağ­lı­ğı­nı kö­tü yön­de et­ki­le­di­ği­ni de vur­gu­la­dı.

Bir cevap yazın

Glikoz şurubu, mı­sır şu­ru­bu, Ni­şas­ta baz­lı şe­ker,