Giresun Dereli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı – Ekonomist

Dereli Belediyesi GİRESUN DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI – EKONOMİST

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda; sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-Sağlık açısmdan herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

3-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme, suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4-Giresun İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

5-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

6-Mesleğinde en az 3 yıl yerel yönetim deneyimi olması,

7-Adaylarm en az 4 yıllık İktisat, İşletme, Ekonomi, Maliye veya Bankacılık-Finans bölümleri fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

8-Bilgisayarla ilgili en az iki programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

Ekonomist – Lisans Mezunu

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 12/01/2015 günü saat 16.00′ a kadar Dereli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

2-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

3-Sağlık raporu

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5-Yerleşim yeri belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 14/01/2015 Saat: 10:00

Yer. Dereli Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

K. Zeki ŞENLİKOĞLU

Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

Dereli Belediyesi, Ekonomist, iş ilanları,