Giresun Dereli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dereli BelediyesiGİRESUN DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda; sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü smavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adaylarm başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-İşletme Fakültesi mezunu olmak,

3-Sağlık açısmdan herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme, suçlarmdan dolayı hükümlü bulunmamak,

5-Dereli İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

6-Erkek adaylar için askerliği yapıyor olmak,

7-Mesleğinde en az 3 yıl yerel yönetim deneyimi olması,

8-Bilgisayar Programcılığı, İşletim Sistemi (Windows-Linux), Word, Excel, MySQL Veri Tabanı, Program Dilleri kurs bitirme belgesine sahip olmak,

9-Mezun olduğu okulda Bilgisayar eğitimi aldığına dair Transkript belgesine sahip olmak.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

Çözümleyici (1 kişi) – Lisans Mezunu (İşletme Fakültesi)

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 19/12/2014 günü saat 16.00′ a kadar Dereli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

2-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

3-Sağlık raporu

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5-Yerleşim yeri belgesi

6-Bilgisayar Programcılığı, İşletim Sistemi (Windows-Linux), Word, Excel, MySQL Veri Tabanı, Program Dilleri kurs bitirme belgesi

7-Mezun olduğu okulda Bilgisayar eğitimi aldığına dair Transkript belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 23/12/2014 Saat: 14:00

Yer. Dereli Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

K. Zeki ŞENLİKOĞLU

Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

çözümleyici, Dereli Belediyesi, iş ilanları,