Geleceği akıllı telefonlar yönlendirecek

HTC Türkiye Ülke Müdürü Canan Taşar, “Cep telefonu hayatımızın bir parçası oldu. Geleceği akıllı telefonlar yönlendirecek” dedi, mobil sektörün modaya dönüştüğünü söyledi.

Barcelona’daki Dünya GSMA Fuarı’nın 2018’de İstanbul’a gelmesinin kendi hayali olduğunu da belirten Canan Taşar, A’dan Z’ye mobil telefon dünyasının geleceğini anlattı.

Geleceği akıllı telefonlar yönlendirecek

Cep te­le­fo­nu ol­ma­dan ya­şa­ma­nın zor­lu­ğu ar­tık or­ta­da. Gün geç­mi­yor ki, akıl­lı te­le­fon sek­tö­rün­de ye­ni bir mo­del or­ta­ya çık­ma­sın.İs­pan­ya­’nın Bar­ce­lo­na ken­tin­de dü­zen­le­nen Dün­ya GSMA Fua­rı ve kon­gre­si bu açı­dan tam kar­na­val gi­biy­di. Dün­ya­nın en bü­yük­le­ri bu­luş­tu ve ye­ni ürün­le­ri­ni ser­gi­le­di­ler.

Dün­ya­nın ön­de ge­len araş­tır­ma şir­ket­le­rin­den GfK’­nın açık­la­dı­ğı son ra­po­ra gö­re 2014’te 1.2 mil­yar adet akıl­lı te­le­fon sa­tıl­dı. Bu sa­tış, bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 23’lük ar­tı­şı gös­te­rir­ken, dün­ya­da ilk kez de “1 mil­yar sa­tış ba­ra­jı” ge­çil­di. Ya­ni ge­çen yıl 1 mil­yar 228 mil­yon ci­haz sa­tı­şı ger­çek­leş­ti. Av­ru­pa pa­za­rı baş­ta ol­mak üze­re ge­liş­miş ül­ke­ler­de doy­ma­ya baş­la­yan pa­za­rın lo­ko­mo­ti­fi “La­tin Ame­ri­ka” ol­du. Bu alan­da ge­çen yı­la gö­re yüz­de 59 ar­tan sa­tış­lar, 110 mil­yon adet se­vi­ye­si­ne çık­tı. Sa­tış hac­mi ise 20,6 mil­yar do­lar­dan 31.4 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.

HAYAT HER YERDE DEĞİŞECEK

Fua­ra ka­tı­lan ve en ye­ni ürün­le­ri­ni su­nan Tay­van­lı HTC fir­ma­sı­nın Tür­ki­ye Ül­ke Mü­dü­rü Ca­nan Ta­şa­r’­la Bar­ce­lo­na­’da “a­kıl­lı” cep te­le­fo­nuy­la ha­ya­tın na­sıl de­ğiş­ti­ği­ni ve ge­le­cek­te ne­re­ye git­ti­ği­mi­zi ko­nuş­tuk.
Ce­p’­te her şey mo­da de­mek

Ca­nan Ha­nım, mo­bil tek­no­lo­ji ve akıl­lı te­le­fon, fu­ar­da gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la ar­tık tam an­la­mıy­la mo­da­ya (fas­hi­on) dö­nüş­müş. Doğ­ru mu?

Ke­sin­lik­le doğ­ru. Fir­ma ola­rak özel­lik­le akıl­lı ci­haz­la­rı ta­sar­lar­ken, en çok et­ki­len­di­ği­miz şe­yin fas­hi­on ya­ni “mo­da” ol­du­ğu­nu söy­le­me­li­yim. Bu­nu da ürün­le­ri­miz­ de yan­sı­tı­yo­ruz za­ten.

SOSYAL FAYDAYI ÜRETİCİ DE DÜŞÜNMELİ

Cep te­le­fo­nu­nun eğ­len­ce dı­şın­da sos­yal fay­da­lar da sağ­la­ma­sı ge­rek­mi­yor mu? Bu işi GSM ope­ra­tör­le­ri mi dü­şün­me­li?

Ha­yır, ben­ce te­le­fon üre­ti­ci­le­ri de bu an­lam­da çok şey­ler ya­pa­bi­lir. Me­se­la bi­zim üret­ti­ği­miz bir kol ban­dı var. Bu cid­di an­lam­da kalp öl­çer alet­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­lı ola­bi­li­yor.

HER ŞEY TELEFONUN İÇİNE GİREBİLİYOR

Spor ya­par­ken kalp rit­mi­ni­zi öl­çü­yor. Si­zi CPRS’­le kon­trol edi­yor. Bu­nun gi­bi ör­nek­ler ta­bi­i ki ile­ri aşa­ma­lar­da da­ha çok kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­cak. Şu an­da baş­lan­dı hat­ta. Çün­kü sağ­lık önem­li bir nok­ta. Eği­tim de öy­le. Eği­tim­de akıl­lı ci­haz­la­rın kul­la­nıl­ma­sıy­la il­gi­li pek çok pro­je var. Cep te­le­fo­nu sa­de­ce bi­zim bir­bi­ri­miz­le ile­ti­şim kur­ma­ya ya­ra­yan bir araç de­ğil. Her şey o te­le­fo­nun içi­ne de gi­re­bi­li­yor.

YOKSUL KESİMLERE İNİLMELİ

Ha­ya­tı­mız­da­ki her şey akıl­lı ve akıl­lı olu­yor. Bu akıl­lı tek­no­lo­ji­le­re yok­sul ke­sim­ler ne ka­dar ula­şa­bi­li­yor?

Tüm dün­ya­da penetrasyon hız­lı bü­yü­yor ama he­nüz yok­sul ke­sim­le­re tam ine­me­di. Te­le­fon de­ni­lin­ce bir cep te­le­fo­nun­dan bir de akıl­lı­sın­dan bah­se­di­yo­ruz. Şu an­da dün­ya­da­ki trend cep te­le­fon­la­rı­nın akıl­lı te­le­fon­la­ra doğ­ru cid­di şe­kil­de iler­le­di­ği yö­nün­de. Do­la­yı­sıy­la akıl­lı te­le­fo­na dö­nüş­te Tür­ki­ye­’de de çok bü­yük boş­luk var ama çok hız­lı ka­pa­nı­yor.

FUAR İSTANBUL’A GELEBİLİR BAKANLIKLAR LOBİ YAPMALI

Bu bü­yük fua­rın Bar­ce­lo­na­’dan son­ra İs­tan­bu­l’­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si müm­kün mü?

2018’de fu­ar ve kon­gre­nin İs­tan­bu­l’­a alın­ma­sı be­nim de bü­yük bir ha­ya­lim. Ama çok lo­bi ya­pıl­ma­sı la­zım. Çün­kü, bir­çok ül­ke ta­lip. Özel­lik­le Du­ba­i’­nin bu ko­nu­da lo­bi­ler yap­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Bu işin sa­hi­bi GSMA ya­ni dün­ya or­ga­ni­za­tö­rü bu ku­ru­luş. Ben­ce il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­mız bu ko­nu­da lo­bi­ler ya­par­sa ne­den ol­ma­sın? Tür­ki­ye, çok bü­yük or­ga­ni­zas­yon­lar dü­zen­le­me­yi ba­şa­rı­yor.

İLK TEK PARÇA DOKUNMATİK TELEFON BİZDEN

HTC’yi nasıl tarif edebilirsiniz?

HTC aslında dünyada teknolojiye getirdiği yeniliklerle biliniyor. Portföyündeki akıllı telefon ve tabletlerde kullanıcı deneyimini kişiselleştiren, zevkli ve kolay hale getiren HTC Sense ara yüzü kullanımıyla üstün donanımsal özellikler bu arayüz sayesinde kullanıcı dostu performans gösterir.

ANDROİD’İ KULLANIYOR

HTC’nin ilkleri ise şöyle: Dünyanın ilk dokunmatik ve elde tutulan cihazlarını tasarladı, en beğenilen dokunmatik telefonlarını üretti. Yine ilk dokunmatik ekranlı ve klavyeli cihazlarını tasarlayıp üretti. İlk 3G Windows akıllı telefonu tasarladı. İlk android akıllı telefonu yani
HTC Dream’ı üretti.

CHER WANG GÜÇLÜ KADIN

Kurucunuz Cher Wang’ın hikayesinde neler var?

Dünyada en güçlü kadınlar sıralamasında ilk 20’de bulunuyor. 1997’de birkaç kişiyle birlikte HTC’yi kurdu. Mesela CEO’muz Peter Chou da onların arasında. Benim için çok iyi bir rol model. Disiplinli bir patron. Mesela Barcelona’daki fuarda bizzat koşturdu. Hepimizden önce fuar alanındaydı. Bütün gün de stantta konuklarla ilgilendi. İşini yaşıyor ve bizlere de yaşatıyor.

5 YAŞINDAKİ KIZIMA TELEFONLA KONUŞMA YASAĞI KOYDUM

Ço­cuk­lar ve cep te­le­fo­nu de­yin­ce bu ko­nu­da bir öne­ri­niz var mı?

Ben de bir an­ne­yim. 5 ya­şın­da da bir kı­zım var. Onun ken­di te­le­fo­nu yok. Gün için­de de sa­de­ce 30 da­ki­ka onun tek­no­lo­jiy­le ol­ma­sı­na izin ve­ri­yo­rum. Bu cep te­le­fo­nu ve­ya tab­let ola­bi­lir. De­di­ğim gi­bi gün­de 30 da­ki­ka­lık hak­kı var. Sa­de­ce oyun oy­na­ya­bi­li­yor. Vi­de­o iz­le­ye­bi­li­yor. As­lın­da bi­zim cep te­le­fon­la­rın­da “kids mo­ods” var. Onu aç­tı­ğı­nız za­man sa­de­ce oyun­lar­la oy­na­ya­bi­lir. Bu an­lam­da içim ra­hat. Be­nim gö­rü­şüm 12-15 ya­şı­na gel­me­den ço­cuk­la­ra te­le­fon ver­me­mek­ten ya­na. Ama bu­nu ne ka­dar uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­mi de bil­mi­yo­rum. Çün­kü, ye­ni
ne­sil ço­cuk­lar çok me­rak­lı­lar.

AYDA 1 MİLYON TELEFON SATILIYOR

Tür­ki­ye pa­za­rın­da­ki ko­nu­munuz ne­dir?

Tür­ki­ye­’de ay­da 1 mil­yon akıl­lı te­le­fon sa­tı­lı­yor. Hall&Part­ner­s’­in ve­ri­le­ri­ne gö­re mar­ka­mız bü­yü­me­ye de­vam edi­yor. Ge­çen yıl yüz­de 40 bü­yü­dük. Bi­li­nir­lik, ter­cih edil­me ne­den­le­ri ve sa­hip­lik oran­la­rı gi­bi öl­çüt­le­ri olan mar­ka de­ğer­le­ri­ne gö­re HTC, şu an­da Tür­ki­ye­’de­ki 3’ün­cü mar­ka ko­nu­mun­da. Bu bi­zim açı­mız­dan çok önem­li. Ge­le­cek­te mar­ka­yı Tür­ki­ye­’nin en se­vi­len mar­ka­la­rın­dan bi­ri­si yap­mak en bü­yük he­def­le­ri­miz­den bi­ri­si.

BİLİŞİMDE ORAN YÜKSEK KADINLAR ÇOK İDDİALI

Dün­ya­da ve Tür­ki­ye­’de ka­dın­lar açı­sın­dan mo­bil sek­tö­re bak­tı­ğı­mız­da du­ru­mu na­sıl gö­rü­yor­su­nuz?

Bel­ki şu an­da sek­tör­de çok faz­la ka­dın yok. Ama gi­de­rek sa­yı­mız hız­la ar­tı­yor. Tür­ki­ye­’de ka­dın is­tih­dam ora­nı yüz­de 27.1 iken dün­ya or­ta­la­ma­sı yüz­de 47.8’dir. Bi­li­şim sek­tö­rün­de ka­dın is­tih­da­mı ge­nel eko­no­mi­de­ki ka­dın is­tih­da­mı­na oran­la yük­sek. Tür­ki­ye Bi­li­şim Sek­tö­rü Der­ne­ği­’nin 2013 ve­ri­le­ri­ne göre sek­tör­de ka­dın is­tih­dam ora­nı yüz­de 32.7. Bu ra­kam­lar, ka­dın­la­rın bi­li­şim­de da­ha id­di­alı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

EŞİTSİZLİĞİN ÖNLENMESİNDE ÖZEL SEKTÖRE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

8 Mart Dün­ya Emek­çi Ka­dın­lar Gü­nü, bu gün için bir me­sa­jı­nız var mı?

Sa­de­ce bi­li­şim­de de­ğil, ge­nel an­lam­da ça­lı­şan ka­dın sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için top­lum­sal cin­si­yet eşit­siz­li­ği­nin gi­de­ril­me­si, cin­si­yet­ler ara­sın­da eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı, ka­dın gi­ri­şim­ci­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve ka­dın ör­güt­len­me­si­nin güç­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ya­sal dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le dev­le­te, par­la­men­to­ya, STK’­la­ra ve he­pi­mi­ze iş düşüyor. Özel sek­tö­rün de da­ha faz­la so­rum­lu­luk alması lazım.

Bir cevap yazın

akıllı telefon, HTC, mo­bil tek­no­lo­ji,