Fazla kilo ve selülit derdine doğal çözüm

As­pir ya­ğı

Kı­şın ki­lo ve­re­mi­yo­ru­m‘ de­me­yin. Di­yet prog­ra­mı­nı­za as­pir ya­ğı­nı ek­le­ye­rek ki­lo ver­me­ni­ze des­tek ola­bi­lir­si­niz.

Fazla kilo ve selülit derdine doğal çözüm

Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek; as­pir ya­ğı­nın, vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı­nı azal­tı­cı et­ki­siy­le ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Dok­tor kon­tro­lün­de ya­pı­lan sağ­lık­lı bir di­yet ön­ce­lik­li ola­rak vü­cut­ta­ki yağ ora­nı­nı azalt­mak için ya­pı­lı­yor. İş­te tam bu nok­ta­da ek ola­rak alı­nan do­ğal be­sin des­tek­le­ri de bu sü­re­ci hız­lan­dır­ma­da yar­dım­cı olu­yor.

As­pir ya­ğı kas den­ge­si­ni dü­zen­li­yor

Cart­ha­mus tinc­to­ri­us” bit­ki­sin­den el­de edi­len ve ol­duk­ça özel bir yağ olan as­pir ya­ğı, içe­ri­ğin­de­ki Kon­ju­ge Lino­le­ik Asit (CLA) ile vü­cut­ta yağ se­vi­ye­si­ni azal­tı­cı bir et­ki oluş­tu­ru­yor, içe­ri­ğin­de­ki esan­si­yel doy­ma­mış yağ asit­leri ile vü­cut­ta­ki yağ ve kas den­ge­si­ni de dü­zen­li­yor. Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek; esan­si­yel doy­ma­mış yağ asit­le­ri­ni yük­sek mik­tar­da içe­ren as­pir ya­ğı­nın, hi­po­li­pi­de­mik ya­ni yağ se­vi­ye­si­ni azal­tı­cı et­ki­si ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Prof. Zey­bek; “As­pir ya­ğı; me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ra­rak, yağ / kas den­ge­si­ni dü­zen­le­me­ye ve ki­lo ver­me­ye yardım­cı ola­bi­li­r”­ de­di.Bitki ve tohumlardan üretilen doğal besin desteği aspir yağı; yağ depolanmasını azaltıcı özelliğiyle son dönemlerde kadınların gözdesi haline geldi. Kilo vermeye yardımcı olduğu için diyet programlarına dahil edilen aspir yağı, metabolizmayı hızlandırıyor. Haricen kullanıldığında selülitleri de önlüyor.

Ege Üniversitesi işbirliğiyle geliştirildi

5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu yüksek standartlarda ve el değmeden soğuk pres yöntemiyle üretilen aspir yağı Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR işbirliğiyle geliştirildi. Soğuk pres yöntemiyle hazırlandı. Bu yöntemde, ürüne herhangi bir ısıl işlem uygulanmıyor.

Bu yöntemde herhangi bir kimyasal madde de ürüne katılmadığı için tamamen doğal yöntemlerle tohumların yağları çıkartılıyor. Dolayısıyla tohumdaki tüm yağda çözünen ve güçlü antioksidan olan D ve E vitaminleri, mineraller ve besin öğeleri yağa geçiyor. Aynı zamanda soğuk presle üretilmiş yağların diğer yöntemlerle elde edilenlere göre sağlık için yararlı bileşikler açısından daha zengin olduğu da tespit edilmiş.

Bir cevap yazın

as­pir ya­ğı, kilo problemi, selülit,