"Vi­ta­min­ler" etiketine sahip yazılar

06 Şubat 2020

Araştırmalar dünyada özellikle vitamin ve mineral besin desteklerinin yaygın ve kontrolsüz bir şekilde kullanıldığına dikkat çekiyor. Gerekli durumlarda besin desteklerinin kullanılması önemli. Yeterli ve dengeli besleniyorsanız vitamin ve mineral desteğine […]

07 Ocak 2020

Vi­ta­min­ler, ha­ya­tı­mı­zı sağ­lık­lı sür­dü­re­bil­mek için ol­maz­sa ol­maz be­sin öğe­le­rin­den. Gü­nü­müz­de öne­mi­nin an­la­şılma­sı, vi­ta­min­le­ri te­da­vi­le­rin de bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­di. An­cak vi­ta­min­le­rin ge­re­ğin­den fazla alın­ma­sı bir­çok tehli­ke­yi de be­raberinde getiriyor. İn­san […]